Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

Ob-4066/11 , Stran 1807
Ob-4066/11
Na podlagi 79. člena Statuta družbe Vesna Holding družba pooblaščenka d.d. Ljutomer, uprava sklicuje
13. skupščino
delniške družbe Vesna Holding družba pooblaščenka d.d. Ljutomer, Glavni trg 5a,
v ponedeljek, 22. 8. 2011, ob 11. uri, na sedežu družbe Glavni trg 5a, Ljutomer. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: izvolijo se predsednik skupščine in 2 preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji prisostvuje vabljeni notar Šömen Franc. 3. Predstavitev letnega poročila za leto 2010 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina se seznani s pisnim poročilom NS družbe in revizijskim poročilom, ki ga je sprejel nadzorni svet družbe in se nanaša na preveritev letnega poročila družbe za leto 2010. 4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: A) Bilančni dobiček za leto 2010 v višini 15.920,39 EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe. B) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. 5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog nadzornega sveta: po predlogu nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2011 imenuje SN revizija d.o.o. Puhova ulica 13, Ljubljana. Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno poročilo uprave za poslovno leto 2010, poročilo nadzornega sveta in mnenje revizorja, bo na vpogled vsak delavnik v tajništvu družbe, med 10. in 12. uro. Glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki se bodo na skupščino pravočasno prijavili in bodo vpisani v delniško knjigo 3 dni pred zasedanjem. Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo, najkasneje tri dni pred skupščino. Delničarji lahko na skupščini odločajo tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, ki mora biti deponirano na sedežu družbe tri dni pred začetkom skupščine. Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge k točkam dnevnega reda.
Vesna Holding, družba pooblaščenka d.d. uprava Paal Katarina

AAA Zlata odličnost