Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

Ob-3981/11 , Stran 1784
Ob-3981/11
Na podlagi 19. člena Statuta družbe sklicujem
16. skupščino
družbe Lesno industrijsko podjetje Poljčane, d.d.,
ki bo 26. 8. 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe – na Bistriški cesti 2, v Poljčanah. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine in določitev preštevalcev glasov. Predlog sklepa: za preštevalca glasov so določita Ksenja Lovrenčič in predstavnik Ixtlan d.o.o., Ljubljana. 2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2010. 3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2010. 4. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2011 se imenuje ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana. Revidiranje računovodskih izkazov se izvede le v primeru, če bo revizija računovodskih izkazov za družbo glede na zakonska merila obvezna. 5. Povečanje osnovnega kapitala. Predlog sklepa Osnovni kapital družbe, ki znaša 315.300 evrov in je razdeljen na 12.612 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo po 25 evrov, se poveča z novimi denarnimi vložki za 30.750 evrov, tako da bo po povečanju znašal 346.050 evrov. Povečanje se izvede z izdajo 1230 novih imenskih navadnih delnic z nominalno vrednostjo vsake delnice 25,00 evrov. Prodajna cena ene delnice je 25,00 evrov in mora biti ob vpisu vplačana v celoti. Nove delnice se ponudijo v odkup obstoječim delničarjem družbe, ki imajo prednostno pravico do vpisa in vplačila novih delnic v sorazmerju s svojimi dosedanjimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Novo izdane delnice lahko vpišejo in vplačajo obstoječi delničarji v razmerju 1 nova delnica za 10,25 obstoječih delnic. Rok za uveljavitev prednostne pravice je 15 dni od objave poziva za vpis in vplačilo delnic. Delnice, ki ne bodo vpisane in vplačane v 15 dneh od objave poziva, lahko vpišejo in vplačajo preostali obstoječi delničarji v nadaljnjih 15 dneh. Če bodo obstoječi delničarji zainteresirani za vpis in vplačilo večjega števila novih delnic kot jih bo še na razpolago, bo imel vsak od njih pravico do vpisa in vplačila sorazmernega števila preostalih novih delnic, ki bodo še na razpolago. Vpisno mesto bo navedeno v objavi poziva delničarjem. Povečanje osnovnega kapitala se bo štelo za uspešno, če bodo v 30 dneh od objave poziva vpisane vse nove delnice. Vpis delnic bo postal neobvezujoč, če izvedba povečanja osnovnega kapitala ne bi bila vpisana v register do 30. 6. 2012. 6. Pooblastilo za spremembo statuta. V skladu z drugim odstavkom 53. člena statuta in prvim odstavkom 329. člena ZGD-1, skupščina pooblašča nadzorni svet za spremembo 5. člena statuta, ki predstavlja sodbe Vrhovnega sodišča RS št. II Ips 816/2009 le uskladitev besedila statuta s sprejeto odločitvijo o povečanju osnovnega kapitala. Predlagatelja sklepov pod točkami 1., 3., 5. in 6. sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa pod točko 4. je nadzorni svet. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pogoj za udeležbo na skupščini je prijava udeležbe po telefaksu, elektronski pošti, s priporočeno pošiljko ali osebno s podpisom v tajništvu družbe, najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava je pravočasna, če pošiljka prispe v družbo oziroma je izvršena osebna prijava, najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov v skladu s prvim odstavkom 300. in 301. členom ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga po 301. členu ZGD-1 ni treba utemeljiti. Vse gradivo za skupščino – popolna besedila predlogov sklepov z obrazložitvami, letno poročilo, poročilo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila in predlog sprememb statuta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe na Bistriški cesti 2, v Poljčanah, vsak delavnik, med 9. in 12. uro, od objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Predlogi sklepov z obrazložitvami in predlog sprememb statuta so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe. Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1 (podatki o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda, vključno s podatki o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami).
Lesno industrijsko podjetje Poljčane d.d. Uprava

AAA Zlata odličnost