Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

Ob-3988/11 , Stran 1788
Ob-3988/11
Na podlagi 7. točke, petega odstavka Statuta družbe PUP Velenje, Podjetja za urejanje prostora, d.d., Velenje, sklicuje uprava družbe
16. sejo skupščine
družbe PUP Velenje d.d.,
ki bo v torek, dne 30. 8. 2011, ob 13.30, v mali sejni sobi družbe PUP Velenje d.d., Koroška cesta 40/A v Velenju. Dnevni red in predlog sklepov: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja. Predlog sklepov: 1.1. Skupščina na predlog uprave družbe sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja gospoda Srečka Gabrila za sestavo notarskega zapisnika skupščine. 1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala družbe. 2. Izvolitev predsedujočega skupščine in dveh preštevalcev glasov. Predlog sklepa: 2.1. Skupščina potrdi predsedujočega in preštevalce glasov, skladno s predlogom sklicatelja skupščine. 3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi, pregledu in sprejemu revidiranega letnega poročila o poslovanju v letu 2010 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 3.1. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2010 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi, pregledu in sprejemu revidiranega letnega poročila o poslovanju v letu 2010. Delničarji se seznanijo s prihodki uprave in članov organa nadzora v letu 2010. 3.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 ter podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2010. 4. Predlog za uporabo bilančnega dobička. Predlog sklepa: 4.1. Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2010 znaša: – nerazporejeni dobiček preteklih let v višini 248.225,19 EUR in – dobiček iz poslovnega leta 2010 v višini 26.296,20 EUR. Bilančni dobiček iz poslovnega leta 2010 v skupni višini 274.521,39 EUR ostane nerazporejen. 5. Imenovanje revizorja. 5.1. Za revizorja za leto 2010 se imenuje pooblaščena revizijska družba Valuta, družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000 Maribor. Prijava udeležbe na skupščini in ostale pravice delničarjev Na skupščini imajo pravico do udeležbe in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku in pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe PUP Velenje d.d., Koroška cesta 40 a, 3320 Velenje, do vključno 26. 8. 2011. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji, katerih skupni deleži presegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, v skladu s 305. členom ZGD. Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu družbe na njenem sedežu, in sicer vsaj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz sodnega registra. Ponovno zasedanje Skupščina je sklicana za 13.30, prostor za zasedanje pa bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2010, revidirane in konsolidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe PUP Velenje, d.d., Koroška cesta 40 a, Velenje, in sicer vsak delovnik, od 8. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
direktor PUP Velenje d.d. Janez Herodež

AAA Zlata odličnost