Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

Št. 478-0016/2011-09 Ob-4038/11 , Stran 1767
Št. 478-0016/2011-09 Ob-4038/11
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) razpisuje
javno dražbo
za prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi. 2. Predmet javne dražbe Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 457/16, k.o. 805-Dobrava pri Radljah, v izmeri 1949 m2, predvidenega za proizvodno dejavnost in skladiščenje na območju Poslovne cone Radlje ob Dravi. Kupec bo dolžan na predmetnem zemljišču pričeti z gradnjo v roku dveh let od podpisa pogodbe ter gradnjo končati v roku dveh let od začetka del. Za zgrajen objekt se šteje objekt, za katerega je izdano uporabno dovoljenje. Rok za izgradnjo je bistveni pogoj za veljavnost prodajne pogodbe. V primeru, da kupec ne prične in ne konča z gradnjo v predpisanem roku, je dolžan zemljišče vrniti prodajalcu v prvotnem stanju ter po pogodbeni ceni. Kupec je v tem primeru dolžan prodajalcu poravnati tudi vse stroške, ki bi jih je le-ta imel v postopku vračanja zemljišča in vso morebitno škodo, ki bi s tem nastala prodajalcu. 3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja Izklicna cena prodaje nezazidanih stavbnih zemljišč znaša 36.602,22 EUR (18,78 EUR/m2). Predpisane davčne dajatve niso vštete v izklicno ceno. Najnižji znesek višanja izklicne cene za nezazidana stavbna zemljišča je 200,00 EUR. 4. Rok sklenitve pogodbe: prodajna pogodba mora biti sklenjena v 8 dneh po opravljeni javni dražbi. 5. Način in rok plačila kupnine Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, na transakcijski račun prodajalca, št. 01301-0100010958, odprt pri Banki Slovenije. Če kupnina ni v celoti plačana v dogovorjenem roku, lahko prodajalec zaračuna zakonite zamudne obresti ali odstopi od pogodbe in zadrži varščino. Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi DDV, plača kupec. 6. Prehod posesti in lastništva: posest in lastništvo na nezazidanem stavbnem zemljišču preide na kupca po plačilu celotne kupnine in stroškov, ki izhajajo iz prodajne pogodbe. 7. Višina varščine Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od izklicne cene – 3.660,22 EUR na transakcijski račun naročnika, št. 01301-0100010958, odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo – Poslovna cona«. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, varščina vrne v roku 15 dni brez obresti. 8. Informacije in ogled: ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/887-96-35. Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji javne dražbe daje višja svetovalka za splošne in pravne zadeve, Nadja Volmajer – Bezjak. 9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo domače ali tuje pravne ali fizične osebe, ki so sodelovanje pravočasno in pravilno prijavile. Prijave morajo prispeti na naslov naročnika: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi, v zaprtih kuvertah najkasneje do 1. 8. 2011 do 10. ure, s pripisom »Javna dražba Hmelina – Ne odpiraj!« K prijavi mora posamezni dražitelj do začetka javne dražbe predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev: – potrdilo o plačani varščini – za fizične in pravne osebe; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), ki ne sme biti starejše od 30 dni – za pravne osebe; – izpisek iz registra pravnih oseb (pravne osebe) oziroma priglasitveni list iz DURS, ki ne sme biti starejše od 30 dni – za pravne osebe; – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih dražitelj ni imel blokade transakcijskega računa (tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade transakcijskega računa) – za pravne osebe; – pooblastilo, če pravno ali fizično osebo na dražbi zastopa pooblaščenec – fizične in pravne osebe; – davčno in matično številko oziroma EMŠO – fizične in pravne osebe. Fizična oseba mora pred začetkom javne dražbe predložiti izvirnik osebnega dokumenta. Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov ne morejo pravočasno pridobiti dokazil iz druge, tretje ali četrte alineje, lahko le-te predložijo na dan javne dražbe. Dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev, ne bodo mogli sodelovati v postopku javne dražbe. 10. Pravila javne dražbe Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11): 1. dražbo vodi komisija, imenovana s strani župana, dražba je ustna, 2. draži lahko tisti, ki je do vključno dne 1. 8. 2011 do 10. ure prijavil sodelovanje na javni dražbi in plačal varščino za nepremičnino, ki jo draži in slednje dokaže s pisnim potrdilom, 3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo, 4. najnižji znesek zvišanja je 200,00 EUR, 5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, 6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, 7. če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, 8. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene, 9. če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe se šteje, da draži z izklicno ceno po pogojih razpisa, 10. dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo, 11. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti. 11. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 1. 8. 2011 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, Radlje ob Dravi, soba 313/III. 12. Dodatna pojasnila: vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na tel. 02/887-96-35.
Občina Radlje ob Dravi

AAA Zlata odličnost