Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

Ob-4052/11 , Stran 1806
Ob-4052/11
Na podlagi 1. člena Statuta družbe IMP Investicije d.d., Ulica 15. maja 21, Koper, predsednik upravnega odbora družbe IMP Investicije d.d. sklicuje
5. sejo skupščine
družbe IMP Investicije d.d.,
ki bo 23. 8. 2011, ob 10. uri, v kraju sedeža družbe. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev delovnih organov skupščine. Predlog sklepa: upravni odbor predlaga skupščini delničarjev družbe IMP Investicije d.d., da imenuje naslednje organe skupščine: – predsednika skupščine, preštevalca glasov in notarja. 3. Sprejem letnega poročila. Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2010. Izkazana izguba se krije iz nerazporejenega dobička. 4. Razrešnica. Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2010. 5. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa: na predlog upravnega odbora ostane bilančni dobiček poslovnega leta 2010 nerazporejen, o njegovi uporabi bo odločala skupščina v naslednjih letih. 6. Lastne delnice. Predlog sklepa: na predlog upravnega odbora se oblikuje sklad lastnih delnic v skladu z 247. členom ZGD. V ta namen se oblikujejo rezerve za lastne delnice iz drugih rezerv iz dobička. 7. Vprašanja in pobude delničarjev. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene v delniški knjigi, ki se vodi pri klirinško depotni družbi (KDD) na dan 18. 8. 2011 in bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno prijavili udeležbo. Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v pisarni skupščine pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. Popolno gradivo skupščine je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, od 22. 7. 2011, vsak delovnik, od 13. do 15. ure. V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne po sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 11. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
IMP Investicije d.d. predsednik upravnega odbora Jože Cetinski, dipl. inž.

AAA Zlata odličnost