Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

Ob-3984/11 , Stran 1786
Ob-3984/11
Na podlagi 5.9 točke Statuta družbe Kremen d.d., Industrija in rudniki nekovin, Novo mesto in na podlagi drugega odstavka 295. člena ZGD-1, izvršni direktor družbe sklicuje
14. redno sejo skupščine
družbe Kremen, d.d. Novo mesto,
ki bo dne 29. 8. 2011, ob 11. uri, v sejni sobi na sedežu družbe, Dolenje Mokro Polje 40, Šentjernej, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: Izvolijo se organi skupščine. Seji prisostvuje vabljena notarka mag. Nina Češarek. 2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora. Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednje sklepe: 2.1. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za leto 2010, vključno s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja ter poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010. 2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2010 v višini 1.990.403,00 EUR ostane nerazporejen. 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe in izvršnemu direktorju družbe za poslovno leto 2010. 3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2011. Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: na predlog upravnega odbora skupščina imenuje za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2011 revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana. Informacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom upravnega odbora in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe vsak delovni dan, od dneva objave sklica, do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 11. ure. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarjev se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme njihovo pisno prijavo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je najpozneje dne 25. 8. 2011, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 25. 8. 2011. Prijava se pošlje po pošti na naslov Dolenje Mokro Polje 40, Šentjernej. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Člani upravnega odbora in izvršni direktor se lahko udeležijo skupščine, četudi niso delničarji. Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo izkazali z osebnim dokumentom, s podpisom potrdili svojo udeležbo.
Kremen d.d. Novo mesto izvršni direktor Marcel Žmavčič

AAA Zlata odličnost