Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

Ob-3979/11 , Stran 1783
Ob-3979/11
Na podlagi točke 6.b. Statuta delniške družbe Plinstal, d.d. Jesenice, sklicujem
16. skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, 24. 8. 2011, ob 15. uri, v prostorih ENOS-Energetika, d.o.o., Jesenice, Cesta železarjev 8, Jesenice. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje predsednika skupščine, preštevalca glasov in notarja. Predlog sklepa uprave: Za predsednika skupščine se imenuje Tomaž Špiler. Za preštevalko glasov se imenuje Mojca Smolej. Na skupščino je povabljena notarka Nada Svetina. 2. Predstavitev letnega poročila za leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2010. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček v višini 1.039.444,46 EUR ostane nerazporejen. 4. Podelitev razrešnice članom uprave in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. 5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2011 imenuje družbo Revizijski center d.o.o., družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana. Gradivo za skupščino s predlogi in obrazložitvami sklepov ter predlaganimi spremembami statuta, je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan od 9. do 11. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, pri Mojci Smolej, v prostorih ENOS-Energetika, d.o.o., Jesenice, Cesta železarjev 8, Jesenice. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je 20. 8. 2011, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo svojo udeležbo na sedežu družbe prijavili najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je 20. 8. 2011. Prijave in pooblastila se deponirajo na sedežu družbe. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, v roku 7 dni pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa z obrazložitvijo. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo predloge sklepov. Predlogi se objavijo na način in pod pogoji, kot jih določa ZGD-1. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Vljudno naprošamo udeležence, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo potrdili svojo prisotnost ter prevzeli gradivo. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se bo sklicala nova skupščina z istim dnevnim redom. Na ponovnem zasedanju skupščine se bo veljavno odločalo ne glede na višino zastopanega kapitala.
Plinstal, d.d. Jesenice Uprava

AAA Zlata odličnost