Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

2734. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto 2011, stran 8473.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00, 79/01, 30/02, 56/03 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/11 – ZUKN)) in Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07, 54/10) je Občinski svet Občine Bloke na 6. redni seji dne 30. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Bloke za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |Skupina/Podskupina kontov/         |    EUR|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI             | 2.313.088|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 1.526.138|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI              | 1.389.904|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|700  |DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK        | 1.227.467|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|703  |DAVKI NA PREMOŽENJE            |  107.137|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|704  |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE     |   55.300|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI             |  136.234|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|710  |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOH. OD PREM.    |   21.860|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|711  |UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE        |     50|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|712  |DENARNE KAZNI               |    810|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|713  |PRIH. OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV     |   94.400|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|714  |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI          |   19.114|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI            |   12.300|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|720  |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDTEV    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|722  |PRIHOD. OD PRODAJE ZEMLJ. IN NEMAT. PREM. |   12.300|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            |  774.729|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|740  |TRANSF. PRIH. IZ DR. JAVNOFIN. INSTIT.   |  301.604|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|741  |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ |  473.046|
|    |SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE     |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI             | 2.511.457|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI               |  473.769|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|400  |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM     |  127.060|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|401  |PRISP. DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST    |   19.550|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|402  |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE        |  292.114|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|403  |PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV        |     45|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|409  |SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE        |   35.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI              |  736.076|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|410  |SUBVENCIJE                 |   60.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|411  |TRANSF. POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJS.    |  332.714|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|412  |TRANSF. NEPROFITNIM ORGAN. IN USTANOV.   |   50.790|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|413  |DRUGI DOMAČI TEKOČI TRANSFERI       |  292.572|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 1.222.645|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|420  |NAKUP IN GRADNJA OSN. SREDSTEV       | 1.222.645|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   78.967|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|431  |INV. TRANSF. OSEBAM – NISO PRORAČ. UPOR.  |   78.967|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ |  –198.369|
|    |(I.-II.)                  |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|75 IV |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |    700|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|750  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|751  |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV        |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|752  |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE      |    700|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|44 V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|    |DELEŽEV                  |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|440  |DANA POSOJILA               |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|441  |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |    700|
|    |SPREMEM. KAP. DELEŽ. (IV.-V.)       |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) SALDO |  –197.669|
|    |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.)-    |      |
|    |(II.+V.)                  |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |C. RAČUN FINANCIRANJA           |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                |      |
|VIII  |                      |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|500  |DOMAČE ZADOLŽEVANJE            |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|55 IX |ODPLAČILO DOLGA              |    648|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|550  |ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA          |    648|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)      |    –648|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |  –198.317|
|    |RAČUNIH (III.+VI.+X)=(I.+IV.+VIII.)-    |      |
|    |(II.+V.+IX.)                |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |PRENOS SREDSTEV NA RAČUNU         |  596.475|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požari (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01);
– prihodki od turistične takse;
– prihodki iz naslova okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
– prihodki iz naslova okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
– prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest;
– prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene;
– prispevki občanov za izgradnjo komunalne infrastrukture.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
4. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
Župan odloča o razporeditvi sredstev splošne rezervacije.
Župan odloča o dinamiki porabe sredstev za tekočo porabo in likvidnostnem zadolževanju do višine 5 % prihodkov zadnjega sprejetega proračuna.
5. člen
Proračunskim uporabnikom se sredstva tekočih transferov dodeljujejo mesečno oziroma v skladu s pogodbo. Če višina sredstev za posameznega proračunskega porabnika ne presega 5.000 €, se sredstva lahko dodelijo v enkratnem letnem znesku v skladu z likvidnostjo proračuna.
6. člen
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz 1. in 2. člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za projekte, sofinancirane iz skladov EU.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 50 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se, zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunski sklad je:
1. račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 0,2 % skupno doseženih prihodkov tekočega proračunskega leta. Izločanje v rezerve preneha, ko višina skupno doseženih sredstev proračunske rezerve doseže 1,5 % vseh proračunskih sredstev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 46. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvesti občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2011 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do višine 1.500 €.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 zadolži v skladu z ZJF.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Bloke, v letu 2011 ne sme preseči z zakonom določenega zneska.
11. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko v letu 2011 zadolžijo samo s soglasjem ustanovitelja in soustanovitelja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Bloke v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati takoj. Objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2011
Nova vas, dne 30. junija 2011
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost