Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2638. Avtentična razlaga 40. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ORZGJS40)

Sklepi

2639. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice
2640. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice
2641. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice
2642. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanke
2643. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije na podlagi 14. člena Zakona o poslancih
2644. Sklep o priznanju neodvisnosti in suverenosti Republike Južni Sudan
2645. Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na zakonodajnem referendumu o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je bil 5. junija 2011
2646. Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na zakonodajnem referendumu o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki je bil 5. junija 2011
2647. Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, ki je bil 5. junija 2011

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2648. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave
2649. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih
2650. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih
2707. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč

Sklepi

2651. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Schaanu, v Kneževini Lihtenštajn
2652. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Schaanu, v Kneževini Lihtenštajn
2653. Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2011

MINISTRSTVA

2654. Pravilnik o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov
2655. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2011
2656. Sklep o ukinitvi monografije Benfluoreksijev klorid (1601) iz Evropske farmakopeje
2657. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Začetna integracija priseljencev (ZIP)
2658. Odredba o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu za odrasle Začetna integracija priseljencev
2659. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove fundacije Okolje smo vsi
2660. Seznam organizacij v živinoreji
2708. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
2709. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juniju 2011

USTAVNO SODIŠČE

2661. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2011 do 20. 12. 2011

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2662. Spremembe in dopolnitve Državnopravobranilskega reda

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2663. Višina nekaterih povračil stroškov v zvezi z delom

OBČINE

Ajdovščina

2664. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2011
2665. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln in o urejanju javnih tržnic ter sejmišč v Občini Ajdovščina
2666. Odlok o spremembi proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012
2667. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina
2668. Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o ureditvi prometa na območju mesta Ajdovščina
2669. Sklep o potrditvi cenika uporabe tržnih prostorov in sejmišča ter najema inventarja za prodajo na tržnici

Beltinci

2670. Pravilnik o vodenju in izpeljavi postopka ter o kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Beltinci
2671. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči novorojencem v Občini Beltinci

Borovnica

2672. Odredba o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja na območju Občine Borovnica
2673. Sklep o ekonomski ceni programov kombiniranih oddelkov v vrtcu
2674. Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra

Celje

2675. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Zgornja Hudinja
2676. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov

Cerknica

2677. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2011
2678. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o.
2679. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerknica (OVK)
2680. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 2048, 2049 in 2050, vse k.o. Rakek

Ivančna Gorica

2681. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica
2682. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica
2683. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Ivančna Gorica
2684. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Ivančna Gorica
2685. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Jesenice

2686. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice
2687. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju Občine Jesenice
2688. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji službenih, tržnih in namenskih stanovanj Občine Jesenice v najem

Kočevje

2689. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2011_1

Koper

2690. Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Mestne občine Koper, dne 10. julija 2011
2691. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Mestne občine Koper – predstavnikov italijanske narodne skupnosti, dne 10. julija 2011
2692. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper, dne 10. julija 2011

Kranj

2693. Sklep o sprejemu sprememb in dopolnitev občinskega programa varnosti v Mestni občini Kranj

Lendava

2694. Odlok o razglasitvi mesta in Občine Lendava za »Svetovno prestolnico bograča«

Ljubljana

2695. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o cestnoprometni ureditvi
2696. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta
2697. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 51 Dravlje poslovno stanovanjski objekt

Ljubno

2698. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2011

Metlika

2699. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Metlika na naslednjega kandidata z liste

Mozirje

2700. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje

Polzela

2701. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Poligon
2702. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega ureditvenega načrta center Polzela

Ravne na Koroškem

2703. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011

Slovenj Gradec

2704. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 5.1-133)

Sveti Jurij ob Ščavnici

2705. Sklep o seznanitvi z imenovanjem podžupana Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Šentjur

2706. Sklep o sprejemu zavzetih stališč do pripomb in predlogov javnosti, podanih v času javne razgrnitve in javne razprave dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne

POPRAVKI

2710. Popravek Zakona o tujcih (ZTuj-2)
2711. Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica
2712. Popravek Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti