Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011

Kazalo

Ob-3936/11 , Stran 1743
Ob-3936/11
Na podlagi 9.3.3. točke Statuta delniške družbe Sivent, d.d., Ljubljana, upravni odbor družbe sklicuje
14. sejo skupščine
družbe Sivent, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, 24. 8. 2011 ob 11. uri, na sedežu družbe, Tehnološki park 19, Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa upravnega odbora: za predsednika skupščine se izvoli Tomaža Lahajnerja, za preštevalko glasov se izvoli Nino Jurkovič. Seji prisostvuje vabljeni notar Miro Bregar iz Litije. 2. Predstavitev letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2010 in poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2010, informacija o višini prejemkov članov upravnega odbora v letu 2010 ter podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršni direktorici družbe za poslovno leto 2010. 2.1 Predlog sklepa upravnega odbora: skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru za poslovno leto 2010. 2.2 Predlog sklepa upravnega odbora: skupščina podeljuje razrešnico izvršni direktorici za poslovno leto 2010. 3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa upravnega odbora: za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Sivent, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2011 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana. Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničar, ki se želi udeležiti skupščine in na njej glasovati, mora svojo udeležbo na skupščini pisno prijaviti družbi vsaj tri dni pred skupščino in je bil vpisan v delniško knjigo pri KDD d.d. Ljubljana na dan 21. 8. 2011. Delničar mora svojo identiteto izkazati z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz registra pravnih oseb in pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno. Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro pred začetkom skupščine. Zaradi potreb identifikacije upravičencev do udeležbe in glasovanja, lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki se skupščine udeleži pravočasno. Gradivo Popolno gradivo s predlogi sklepov, letno poročilo, konsolidirano letno poročilo, poročilo upravnega odbora o delu in preveritvi letnega poročila, in konsolidiranega letnega poročila je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak delavnik od 10. do 13. ure. V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Sivent, d.d., Ljubljana Upravni odbor