Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011

Kazalo

Št. 100008559 Ob-3931/11 , Stran 1742
Št. 100008559 Ob-3931/11
Na podlagi 34. člena Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje
17. skupščino družbe
ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake,
ki bo dne 30. 8. 2011 ob 12. uri, v konferenčni dvorani na sedežu družbe Obrezija 5, 1411 Izlake. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in organov skupščine. 2. Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja, predstavitev poročila nadzornega sveta, odločanje o bilančnem dobičku ter podelitev razrešnic upravi in nadzornemu svetu za leto 2010. Predlog sklepa: a) Bilančni dobiček družbe ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake za leto 2010, ki skladno z letnim poročilom znaša 1.067.606,59 EUR, se uporabi na naslednji način: – za razdelitev delničarjem 772.287,50 EUR, tako da znašajo dividende na delnico 1,55 EUR bruto, – preostali del bilančnega dobička se odvede v druge rezerve iz dobička. Dividende bodo upravičencem izplačane do 31. 10. 2011. Upravičenci do dividend so delničarji, zakonito vpisani v centralni register pri KDD na dan zasedanja skupščine. Predlog sklepa: b) Podeli se razrešnici upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2010. 3. Poročilo uprave skladno s tretjim odstavkom 247. člena ZGD-1. 4. Seznanitev skupščine z novimi člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese zaposlenih. 5. Izvolitev članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev. Predlog sklepa: za nove člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se za 4-letni mandat, ki začne teči 10. 11. 2011 imenujejo: Radovan Bolko, Marjan Kramar, Bernhard Josef Müller. 6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: za revizorja za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana. Predlog sklepa k točki 2 dnevnega reda sta oblikovala uprava in nadzorni svet družbe, predloga sklepov pod točko 5. in 6. pa nadzorni svet družbe. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo najmanj 1/20 osnovnega kapitala, lahko skladno s prvim odstavkom 298. členom ZGD-1 zahtevajo dopolnitev dnevnega reda najkasneje do 22. 7. 2011. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko skladno s 300. členom ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje do 22. 7. 2011, poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev, se skladno s 301. členom ZGD-1 smiselno uporabljajo določbe 300. člena ZGD-1. Volilnega predloga v tem primeru ni treba utemeljiti. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti skladno s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Celotno gradivo za skupščino, letno in revizijsko poročilo ter predlogi sklepov in obrazložitve posameznih sklepov, so delničarjem v popolnem besedilu na vpogled od objave sklica skupščine na sedežu družbe: Obrezija 5, 1411 Izlake, vsak delovnik od 8. do 11. ure, gradivo pa tudi na spletni strani družbe, www.eti.si/novinarsko_sredisce/obvestila_delnicarjem.aspx. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji (ali njihovi pooblaščenci ter zastopniki), ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, in so za pridobitev delnic pridobili dovoljenje izdajatelja, če je bilo to v času pridobitve potrebno. Vsi udeleženci morajo svojo udeležbo pisno prijaviti upravi družbe najkasneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati za fizične osebe ime in priimek ter rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek ter datum rojstva pooblaščenca in firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastila je treba deponirati najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine pri upravi družbe. Delničarji lahko uresničujejo glasovalno pravico neposredno na skupščini, družba ne omogoča glasovalne pravice z elektronskimi sredstvi ali po pošti. Prostor, v katerem bo skupščina, bo odprt pol ure pred uradnim začetkom skupščine.
ETI Elektroelement d.d. Uprava