Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011

Kazalo

2697. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 51 Dravlje poslovno stanovanjski objekt, stran 8373.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popr. ZUPUDPP) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 51 Dravlje poslovno stanovanjski objekt
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta 51 Dravlje poslovno stanovanjski objekt (v nadaljevanju: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje v naravi predstavlja nepozidan, zeleni prostor, v neposredni okolici katerega se na južni in zahodni strani nahajajo stanovanjske stavbe, na severni strani pa poslovna stavba.
Zemljišče se v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN in 22/11 – popr.; v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski načrt) nahaja na območju, kjer je namenska raba zemljišč CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del za območje predvideva pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta. S sprejetjem OPPN bo območje celovito urejeno.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN je prostor v Ljubljani, v Četrtni skupnosti Dravlje, ob Celovški cesti, po občinskem prostorskem načrtu je enota urejanja DR-453. Obravnavano območje obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami v katastrski občini Dravlje: 934/1, 934/2, 934/3, 951/100, 951/102.
Površina območja znaša okoli 3.600 m².
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
8. Javna razsvetljava d.d.,
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.,
10. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana,
11. T2 d.o.o.,
12. UPC Telemach d.o.o.,
13. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo,
14. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
15. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto,
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom,
17. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo,
18. Geoplin plinovodi d.o.o..
Drugi udeleženci:
19. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje,
20. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN je med tremi variantnimi rešitvami različnih načrtovalcev izbrana variantna rešitev. Variantne rešitve se pripravi v dogovoru z Mestno občino Ljubljana na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta, investicijskih namer investitorja ter strokovnih podlag.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si.
Št. 3505-22/2011-3
Ljubljana, dne 9. junija 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.