Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011

Kazalo

2684. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Ivančna Gorica, stran 8352.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu – UPB2 (Uradni list RS, št. 93/07), 4., 11. in 17. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) ter 17. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 8. redni seji dne 29. 6. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Ivančna Gorica
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih pristojni organ lokalne skupnosti izda ali prekliče soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Ivančna Gorica.
REDNI OBRATOVALNI ČAS GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ
2. člen
Ponudnik gostinskih storitev prijavi redni obratovalni čas na obrazcu in na način, ki ga določa Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 23/00 in 30/06).
Ponudnik gostinskih storitev določi redni dnevni obratovalni čas glede na vrsto gostinskega obrata (kmetije) v skladu z zgoraj navedenim pravilnikom. Gostinski obrati in kmetije obratujejo v rednem obratovalnem času, ki se evidentira in potrdi pri občinski upravi.
Ponudnik gostinskih storitev mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu občine 15 dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa.
Za gostinstvo pristojni organ občine preveri podatke iz prijave s podatki iz odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki jo, če ni priložena prijavi, pridobi po uradni dolžnosti.
Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času je potrebno pridobiti pisno soglasje za gostinstvo pristojnega organa občine, ki o tem odloča na podlagi meril, sprejetih s tem pravilnikom.
MERILA ZA PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA
3. člen
Podaljšan obratovalni čas je obratovanje gostinskega obrata izven rednega obratovalnega časa, ki ga določata 3. in 4. člen Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
Ponudnik gostinskih storitev lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje za gostinstvo pristojnega organa občine, ki o tem odloča na podlagi spodaj navedenih meril.
Merila za odločanje o podaljšanju obratovalnega časa so:
1. Vključevanje gostinskih obratov ali kmetij (v nadaljevanju: gostinski obrat) kot dodatne ponudbe k drugim programom (gostinski obrati ob kulturnih domovih, športnih objektih ali v teh objektih).
2. Vrsta in lokacija gostinskega obrata
2.1. gostinski obrati, ki nudijo gostom hrano (restavracije, gostilne, kavarne, izletniške kmetije, slaščičarne, okrepčevalnice, vinotoči, osmice, gostinski obrati za pripravo in dostavo hrane)
2.2. gostinski obrati brez ponudbe hrane (bari, diskoteke, nočni bari)
2.3. gostinski obrati, ki prirejajo poroke
2.4. gostinski obrati izven stanovanjskih naselij
2.5. gostinski obrati v stanovanjskih naseljih
2.5.1. gostinski obrat v stanovanjskem bloku ali stanovanjski hiši
2.4.2. ali se gostinski obrat neposredno drži stanovanjskega objekta ter izletniške kmetije, ki so v stanovanjskih naseljih
2.5.3 gostinski obrat je lociran v večnamenskem poslovnem objektu.
3. Izpolnjevanje ureditvenih pogojev gostinskega obrata gostinca v smislu, da:
3.1. skrbi za primeren in za okolico nemoteč odhod gostov iz gostinskega obrata po potrebi s pomočjo organizirane redarske službe
3.2. skrbi za urejenost okolice gostinskega obrata
3.3. skrbi za komunalne naprave in cestno infrastrukturo v bližini gostinskega obrata
3.4. daje navodila gostom v zvezi s parkiranjem avtomobilov.
4. Izpolnjevanje pogojev iz zakona, ki ureja varstvo javnega reda in miru, in občinskega odloka, ki ureja javni red in mir.
5. Mnenje krajevne skupnosti, na območju katere se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja.
6. Mnenje pristojne policijske postaje, v zvezi z pritožbami in kršitvami javnega reda in miru, večkratnim posredovanjem policije in inšpekcijskih služb v zvezi z dosedanjim poslovanjem gostinskega obrata.
Soglasje se izda za obdobje enega koledarskega leta. Po preteku obdobja mora ponudnik gostinskih storitev vlogo obnoviti, sicer mu pravica do podaljšanega obratovalnega časa preneha.
PODALJŠANI OBRATOVALNI ČAS GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ V STANOVANJSKIH NASELJIH
4. člen
Glede na merila iz 3. člena pravilnika se lahko gostinskim obratom ter kmetijam v stanovanjskih naseljih, in katerih redni obratovalni čas je med 6. in 22. uro, lahko podaljša obratovalni čas do:
1. slaščičarne, okrepčevalnice, vinotoči, dnevni bari – od nedelje do četrtka do 24. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 01. ure naslednjega dne;
2. nočni bari (s programom), diskoteke, gostilne, ki nudijo živo in mehansko glasbo za ples, od nedelje do četrtka do 24. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 02. ure naslednjega dne;
2.1 gostilne, ki nudijo živo in mehansko glasbo za namen različnih slovesnosti (poroke), od nedelje do petka do 24. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 06. ure naslednjega dne;
3. restavracije, gostilne, picerije, kavarne, izletniške kmetije in osmice – od nedelje do četrtka najdlje do 24. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 01. ure naslednjega dne;
4. letni vrtovi in terase v sklopu nočnih barov in diskotek lahko opravljajo gostinsko dejavnost od nedelje do četrtka, najdlje do 24. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 01. ure naslednjega dne;
5. gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije, hotelske terase, gostinski vrtovi), ter kmetije z nastanitvijo najdlje do 01. ure;
6. gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko-poslovnih centrih, kulturnih ustanovah, večnamenskih poslovnih objektih ipd.) in ki gostom nudijo le jedi in pijače – v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev. Če hišni red oziroma program nista sprejeta, obratujejo gostinski obrati v skladu z določili iz 1. in 3. točke tega odstavka.
PODALJŠANI OBRATOVALNI ČAS GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ IZVEN STANOVANJSKIH NASELIJ
5. člen
Restavracije, gostilne, picerije, kavarne, izletniške kmetije, osmice, slaščičarne, okrepčevalnice, vinotoči, dnevni bari, nočni bari (s programom) in diskoteke, ki nudijo živo in mehansko glasbo za ples, letni vrtovi in terase v sklopu nočnih barov in diskotek, ki se nahajajo izven stanovanjskih naselij, lahko obratovalni čas, s soglasjem občine, podaljšajo najdlje še za eno uro od podaljšanega obratovalnega časa, določenega v 4. členu tega pravilnika.
Šteje se, da se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja izven stanovanjskega naselja, če je najmanj 100 m oddaljen od označbe z znakom »Naselje«.
OBRATOVANJE GOSTINSKIH OBRATOV, KI GOSTINSKO DEJAVNOST OPRAVLJAJO V OBJEKTIH, V KATERIH SO TUDI STANOVANJA
6. člen
Gostinski obrati, ki gostinsko dejavnost opravljajo v objektih, v katerih so tudi stanovanja, lahko obratujejo največ do 23. ure, ob pridobljenem pisnem soglasju vseh lastnikov, solastnikov in uporabnikov stanovanjskega objekta.
7. člen
Gostinskemu obratu oziroma kmetiji, ki se nahaja v strnjenem stanovanjskem naselju, se dovoli obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, kot je določeno v 4. členu tega pravilnika, če pridobi pisno soglasje neposrednih sosedov.
IZREDNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA BREZ SOGLASJA OBČINE
8. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija lahko na podlagi 17. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost brez soglasja Občine Ivančna Gorica, obratuje dlje, kot traja njihov obratovalni čas, na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat), ob drugih priložnostih pa le ob soglasju za gostinstvo pristojnega organa občine. To soglasje se lahko nanaša tudi na več priložnosti hkrati.
Ponudnik gostinskih storitev mora občinski upravi predhodno pisno sporočiti datum pustovanja oziroma martinovanja, kadar bo izkoristil možnost iz prvega odstavka tega člena.
IZREDNO ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA S SOGLASJEM OBČINE
9. člen
Občinska uprava lahko posameznemu ponudniku gostinskih storitev na podlagi 17. člena navedenega Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost in ne glede na določbe 4., 5. in 6. člena tega pravilnika in ne glede na že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času izda soglasje za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala.
Enkratno soglasje o izjemnem podaljšanju obratovalnega časa se ponudniku gostinskih storitev izda v primeru, kadar se v gostinskem obratu odvijajo različne prireditve zaprtega tipa (proslave, različna srečanja, degustacije idr.) ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni prazniki, kulturne, športne prireditve idr.). Enkratno soglasje je vezano na točno določen datum.
V primeru, da se prireditev izvaja izven lokala in je ozvočena, mora ponudnik gostinskih storitev vlogi za izjemno podaljšanje obratovalnega časa priložiti tudi potrdilo pristojne upravne enote o priglasitvi javnega shoda oziroma javne prireditve in dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom v skladu z uredbo, ki ureja način uporabe zvočnih naprav, ki na prireditvah povzročajo hrup.
Ponudniku gostinskih storitev se lahko odobri izjemno podaljšanje obratovalnega časa največ desetkrat letno. Za vsako izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala mora ponudnik gostinskih storitev zaprositi z vlogo, ki jo odda na naslov Občine Ivančna Gorica.
Če je bilo enkratno soglasje za obratovanje v dodatnem podaljšanem obratovalnem času izdano zaradi prireditve zaprtega tipa, je ponudnik gostinskih storitev dolžan poskrbeti, da v tem času v gostinski obrat oziroma kmetijo nimajo vstopa zunanji obiskovalci.
Ponudnik gostinskih storitev mora za izdajo soglasja o izjemnem podaljšanju obratovalnega časa gostinskega lokala zaprositi vsaj 10 dni pred prireditvijo, v vlogi pa mora natančno navesti vzrok za izjemno podaljšanje, datum in uro obratovalnega časa gostinskega lokala.
Posamično soglasje se izda za točno določen dan oziroma dneve.
POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SOGLASJA
10. člen
Ponudnik gostinskih storitev, ki želi obratovati v podaljšanem obratovalnem času, mora za to pridobiti pisno soglasje Občine Ivančna Gorica.
Vloga za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se vloži na predpisanem obrazcu »Prijava razporeda obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)«, in sicer najmanj petnajst dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednjo leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa.
K vlogi za izdajo soglasja, ki jo poda na predpisanem obrazcu, mora priložiti:
– ponudnik gostinskih storitev, ki ima gostinski obrat lociran v stanovanjskem bloku ali stanovanjski hiši ali v strnjenem stanovanjskem naselju, pisno soglasje v skladu s 6. in 7. členom,
– ponudnik gostinskih storitev mora za nočni bar, diskoteko, gostilno, ki nudi mehansko ali živo glasbo za ples, priložiti izjavo, da bo poskrbel za primeren in za okolico nemoteč odhod gostov iz gostinskega obrata in za red v gostinskem obratu in pred gostinskim obratom,
– ponudnik gostinskih storitev, ki uporablja javno površine neposredno ob svojem gostinskem obratu, mora priložiti izjavo, da bo poskrbel za čistočo javnih površin, ki jih uporablja.
Zgoraj navedene priloge so veljavne, če so izdane največ 30 dni pred vložitvijo vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
V primeru, da je večina soglasij negativna in v primeru, da ponudnik gostinskih storitev kljub pozivu občinske uprave soglasij in izjav ne dostavi v določenem roku, občinska uprava vlogo z odločbo deloma ali v celoti zavrne.
O izdaji soglasja odloča za gostinstvo pristojen organ Občine Ivančna Gorica.
Pristojni organ občine z odločbo zavrne ponudniku gostinskih storitev prijavljeni obratovalni čas, če je podan kateri od naslednjih razlogov:
– da je bila v predhodnem obdobju, ko je posloval v podaljšanem obratovalnem času, vložena pisna pritožba občanov oziroma bližnjih sosedov, ki daje podlago za utemeljen zaključek, da je ogrožena njihova pravica do miru in nočnega počitka v skladu z zakonom, ki ureja varstvo javnega reda in miru, oziroma da je bil moten javni red in mir;
– da je iz zapisnika tržnega inšpektorja, občinskega inšpektorja ali občinskega redarja ali policije razvidno, da je ponudnik gostinskih storitev v predhodnem obdobju, ko je posloval v podaljšanem obratovalnem času, prekoračil podaljšani obratovalni čas več kot trikrat;
– da je policija v predhodnem obdobju, v času obratovanju gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času, posredovala več kot trikrat v zvezi s kršenjem javnega reda in miru;
– v drugih utemeljenih primerih, kot to narekuje javni interes.
Pred izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času občina zaprosi tržno inšpekcijo in policijo za posredovanje podatkov o morebitnih kršitvah obratovalnega časa gostinskega lokala, ki je zaprosil za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času. Občina za mnenje lahko zaprosi tudi krajevno skupnost, na območju katere se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja.
Če v postopku občinska uprava ugotovi, da so upoštevane vse določbe tega pravilnika, tako določeni razpored podaljšanega obratovalnega časa potrdi ter originalen izvod potrjenega razporeda najkasneje v 15 dneh od popolne vloge pošlje ponudniku gostinskih storitev, eno fotokopijo prijave posreduje tržnemu inšpektorju in policiji, en izvod pa obdrži za svojo evidenco.
Organ občine poda soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata tako, da na predpisanem obrazcu za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) pod III. točko potrdi besedilo »soglašamo s podaljšanim obratovalnim časom za določeno obdobje« s podpisom in datumom.
V primeru, da pristojni organ občine z odločbo zavrne prijavljeni obratovalni čas, v obrazložitvi odločbe predlaga ustrezno spremembo obratovalnega časa.
11. člen
Če gostinski obrat oziroma kmetija ne izpolnjuje določil tega pravilnika, sme obratovati le v rednem obratovalnem času.
PREKLIC SOGLASJA
12. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, ki se ponudniku gostinskih storitev izda za določeno trajajoče obdobje, lahko občina kadarkoli z odločbo prekliče, če ugotovi, da je kršen kateri od navedenih razlogov iz 10. člena ter tudi v primeru, da je policija posredovala zaradi fizičnega obračunavanja v lokalu ali pred njim in je zaradi tega nastala hujša telesna poškodba.
Gostinski obrat ali kmetija od preklica do konca koledarskega leta obratuje v rednem obratovalnem času, kot ga določa Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času pa se ponudniku gostinskih storitev ne izda za dobo 1 leta po preklicu.
V primeru preklica izdanega soglasja za obratovanje gostinskega obrata oziroma kmetije v podaljšanem obratovalnem času, občinska uprava v odločbi določi ustrezno spremenjen obratovalni čas. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene izvršljivosti.
INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO IN UPRAVNI UKREPI
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika izvajata tržna inšpekcija in policija v skladu z zakonodajo.
KONČNE DOLOČBE
14. člen
Za ostala vprašanja v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, ki niso opredeljena s tem pravilnikom, se uporabljajo določila Zakona o gostinstvu in Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2011
Ivančna Gorica, dne 29. junija 2011
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti