Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

Št. 11-020/000245 Ob-4034/11 , Stran 1778
Št. 11-020/000245 Ob-4034/11
Javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane javnosti glede dodelitve radijske frekvence za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (TRA-ECS) v skladu z odločbo Komisije 2008/411/EC
Na podlagi drugega odstavka 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07-UPB1, 102/07-ZDRad in 110/09), v nadaljevanju ZEKom, Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija), zaradi omejenega števila možnih imetnikov odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, objavlja javni poziv za pridobitev mnenja zainteresirane javnosti o pogojih uporabe radijskih frekvenc za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (TRA-ECS), v skladu z odločbo Komisije 2008/411/EC (odločba). A. Podeljena bodsta dva podpasova širine 21 MHz: – Podpas št. 1L: 3.410 do 3.431 MHz, – Podpas št. 1H: 3.510 do 3.531 MHz, – Za FDD sisteme je obvezno uporabiti v paru podpas št. 1L in podpas št. 1H (3.410 do 3.431 MHz v paru s 3.510 do 3.531 MHz), – za TDD se lahko uporabi tudi samo en podpas širine 21 MHz. B. Območji pokrivanja: B1. Pokrivanje območja geografskega bloka 1C_VZHOD_MOZIRJE, za pokrivanje 12 občin Braslovče, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Polzela, Prebold, Prevalje, Rečica ob Savinji, Solčava, Tabor, Vransko, podpas št. 1L (3.410 do 3.431 MHz) in /ali podpas št. 1H (3.510 do 3.531 MHz) B2. Pokrivanje območja geografskega bloka 1C_VZHOD_GORNJA_RADGONA, za pokrivanje 4 občin Apače, Benedikt, Gornja Radgona, Sveta Ana, podpas št. 1L (3.410 do 3.431 MHz) in /ali podpas št. 1H (3.510 do 3.531 MHz) C. Oprema mora skladu z R&TTE Direktivo (1999/5/EC) ustrezati v Evropski skupnosti harmoniziranim standardom (npr. ETSI EN 302 326, EN 301 623 ali EN 301 908) D. Maksimalno izsevano moč je potrebno prilagoditi aneksu odločbe Komisije E. V skladu s tretjo alinejo 2. člena odločbe Komisije ne sme na meji geografskega bloka oziroma na državni meji spektralna gostota pretoka moči (angl. spectral power flux density (pfd)) v (dBW/(MHz.m2)) presegati -122 dBW/(MHz.m2). Za izračun spektralne gostote pretoka moči je potrebno uporabiti priporočilo ITU-R P.452-14, za razširjanje radijskih valov v praznem prostoru, z upoštevanjem dodatnih 15 dB statističnih izgub zaradi topologije in morfologije. F. Za opravljanje storitev elektronskih komunikacij širikopasovnega brezžičnega dostopa BWA veljajo dodatni pogoji: F1. Tehnologija: frekvenčni dupleks (FDD) F2. Kanalski raster je določen v skladu s priporočilom CEPT/ERC T/R 14-03, Aneks B1. Kanali 3 × 7 MHz v spodnjem delu radiofrekvenčnega pasu (3.410 do 3.431 MHz) se uporabljajo za povezave od terminalov (TS) do centralnih postaj (CS), kanali 3 × 7 MHz v zgornjem delu radiofrekvenčnega pasu (3.510 do 3.531) se uporabljajo za povezave od centralnih postaj (CS) terminalov do (TS). F2. Glede na omejitve v točki E, se omejitve za spektralno gostoto pretoka moči (pfd)) v (dBW/(MHz.m2)), v skladu s preferenčnimi kanali in preferenčnimi geografskimi bloki storitev elektronskih komunikacij BWA, sprostijo pod spodaj navedenimi pogoji: Podpas št. 1  Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Kanali: 7 MHz raster, AUT-Avstrija, HNG-Madžarska, HRV-Hrvaška, I-Italija Geografski bloki: 1A-Z-SP: 1A_ZAHOD_S_PRIMORSKA, 1A-Z-JP: 1A_ZAHOD_J_PRIMORSKA, 1B-C-GO:1B_CENTER_GORENJSKA, 1B-C-LJ: 1B_CENTER_LJUBLJANA, 1B-C-KN:1B_CENTER_KOČEVJE_NOVO MESTO, 1B-C-KK:1B_CENTER_KRŠKO, 1C-V-CE:1C_VZHOD_CELJE, 1C-V-MB:1C_VZHOD_MARIBOR, 1C-V-MO:1C_VZHOD_MOZIRJE, 1C-V-GR:1C_VZHOD_GORNJA_RADGONA * Rumeno sta označena razpisana geografska bloka – V radiofrekvenčnih pasovih, v katerih so vpisane oznake držav v vrstici (Preferenčno proti državam), spektralna gostota pretoka moči ne sme presegati -122 dBW/(MHz.m2) na ozemlju vpisane sosednje države, 15 km od državne meje. – V radiofrekvenčnih pasovih, kjer v vrstici (Preferenčno proti državam), ni vpisana določena sosednja država, spektralna gostota pretoka moči ne sme presegati -122 dBW/(MHz.m2) na meji Slovenije s tisto državo. – V radiofrekvenčnih pasovih, kjer je geografski blok vpisan kot preferenčni geografski blok, spektralna gostota pretoka moči ne sme presegati -122 dBW/(MHz.m2) na ozemlju sosednjega geografskega bloka, 15 km od meje. Izjema sta le geografska bloka 1A-Z-JP: 1A_ZAHOD_J_PRIMORSKA in 1B-C-LJ: 1B_CENTER_LJUBLJANA, kjer spektralna gostota pretoka moči na njuni meji ne sme presegati -122 dBW/(MHz.m2). – V radiofrekvenčnih pasovih, kjer je geografski blok ni vpisan kot preferenčni geografski blok, spektralna gostota pretoka moči ne sme presegati -122 dBW/(MHz.m2) na meji s sosednjim geografskim blokom. F4. Dovoljena je tudi uporaba ostalih RF kanalov in pod pogoji iz točke F1, F2, F3. F5. Dovoljena je tudi uporaba tehnologije časovnega multipleksiranja (TDD), v primeru, da sistem ne povzroča škodljivih motenj sistemom, ki uporabljajo frekvenčno multipleksiranje (FDD) in delujejo pod pogoji F1, F2, F3, F4. G. V skladu s terminskim planom do postavitve sistema, potem pa letno, ob vsaki obsežnejši spremembi v radijskem omrežju ali na zahtevo Agencije, je potrebno dostaviti tekoče stanje centralnih postaj CS, s podatki kot jih določi Agencija ob izdaji odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. Agencija vabi zainteresirano javnost, ki bi želela pridobiti radijsko frekvenco za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (TRA-ECS) v skladu z odločbo, da v 30 dneh od objave tega javnega poziva, prijavi svoj namen (v nadaljnjem besedilu prijava). V prijavi se lahko opredeli do: – Oznake območja pokrivanja, podpas-u (ov), tehnologije: TDD/FDD – Višine enkratnega plačila za radijske frekvence, ki so predmet tega poziva – Vrste storitve: javna/zasebna Morebitne predloge o višini plačila za radijske frekvence bo agencija obravnavala kot zaupne. V primeru, da bo povpraševanje večje, kot je razpoložljivih frekvenc v objavljenih območjih pokrivanja, bo morala Agencija izvesti javni razpis. V skladu s Strategijo Republike Slovenije za uvajanje fiksnih brezžičnih sistemov – FWS v frekvenčnem območju od 3410 MHz do 3600 MHz na ozemlju Republike Slovenije, z dne 16. 2. 2006, bo znesek za učinkovito rabo omejene naravne dobrine znašal 166.917,04 EUR. Ponudnik naj prijavi priloži izjavo, da je zainteresiran za pridobitev odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (TRA-ECS) pod pogoji tega poziva. Opozorilo: Agencija prijave brez te izjave ne bo upoštevala. Zainteresirana javnost lahko pošlje prijavo na naslov: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, p.p. 418, SI-1000 Ljubljana. Če vsebuje prijava tudi predlog višine plačila za radijske frekvence ali katere koli druge predloge, za katere se vlagatelj opredeli, da so tajni, mora biti na ovitku oznaka: »Poslovna skrivnost«. Agencija bo sprejemala prijave v 30-dnevnem roku od dneva objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS.
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost