Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

Ob-4084/11 , Stran 1808
Ob-4084/11
Na podlagi točke 6.2. statuta sklicujem
17. skupščino
DP Calcit d.d., Stahovica 15, Stahovica,
ki bo v petek 26. 8. 2011, ob 13. uri, v sejni sobi poslovne stavne družbe Calcit d.o.o., na naslovu Stahovica 15, Stahovica. I. Dnevni red skupščine: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa št. 1.: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščina na predlog uprave – direktorja družbe izvoli: Predsednica skupščine: Ljuba Zupančič Čokert. Preštevalka glasov: Andreja Radovanovič. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Janez Novak iz Kamnika. 2. Obravnava in sprejem statuta družbe. Predlog sklepa št. 2.: 2.1. Sprejme se statut v besedilu, kot je bil predložen v gradivu za sklicano skupščino. 3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in skupine Calcit, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi in preveritvi letnega poročila za leto 2010 ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa št. 3: 3.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in skupine Calcit za poslovno leto 2010, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi in preveritvi letnega poročila. 3.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010 znaša 954.527,48 EUR. Del bilančnega dobička v znesku 926.177,54 EUR se uporabi za izplačilo dividend, tako, da dividenda na posamezno delnico znaša 21,53 EUR bruto. Preostanek bilančnega dobička ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo v denarju v roku 60 dni od sprejema sklepa, in sicer tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d. na dan 1. 9. 2011. 4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Predlog sklepa št. 4.: 4.1. Skupščina podeljuje upravi družbe – direktorju družbe razrešnico za poslovno leto 2010. 4.2. Skupščina podeljuje članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2010. 5. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2011. Predlog sklepa št. 5: 5.1. Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011 imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana. 6. Vprašanja delničarjev. II. Informacije za delničarje: Seznanitev z gradivom za skupščino, predlog sklepov z obrazložitvijo in informacije v zvezi s skupščino. Gradivo za skupščino družbe, s predlogi novega statuta družbe in sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom uprave za leto 2010, z mnenji revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi in preveritvi letnega poročila za leto 2010, bo vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, in sicer v tajništvu, vsak delavni dan, od 11. do 13. ure, in sicer v času od dneva objave sklica skupščine, do dneva zasedanja skupščine. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila vse tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev morajo biti v pisni obliki, obrazloženi in razumno utemeljeni. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava družbe bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila vse tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Enako velja za delničarjeve predloge o imenovanju revizorja. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen in obrazložen predlog. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti na način, da lahko poslovodstvu družbe postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki morajo družbi predložiti pisno pooblastilo delničarja pred zasedanjem skupščine. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob prijavi. Pooblastilo mora za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg dneva in kraje izdaje pooblastila še ime, priimek ter naslov pooblaščenca ter firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine družbe, tj. konec dne 22. 8. 2011. Skupščina je sklepčna, če je ob sklicu prisotnih najmanj 15% vseh glasov. Če skupščina ob času prvega sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13.15, na kraju prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
DP Calcit d.d. Uprava Matevž Kirn, direktor

AAA Zlata odličnost