Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

Ob-3995/11 , Stran 1791
Ob-3995/11
Na podlagi 10. člena Statuta delniške družbe Sadjarstvo Mirosan d.d., Kasaze 95, Petrovče, uprava sklicuje
16. skupščino delničarjev,
dne 23. 8. 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe, Kasaze 95, 3301 Petrovče. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine, o njem pa se ne glasuje. 2. Izvolitev organov skupščine in imenovanje notarja. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina izvoli predsednika skupščine Žužej Franca, ter dve preštevalki glasov: Urankar Evelin in Kramer Andrejo. Ugotovi se, da seji prisostvuje povabljeni notar Gabrilo Srečko iz Žalca. 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepov uprave in nadzornega sveta: 3.1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila poslovanja družbe za leto 2010. Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila se ugotovi: Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2010 znaša 932.526,44 EUR. Ves dobiček družbe Sadjarstva Mirosan d.d. ostaja nerazporejen. 3.2. Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta in jima podeljuje razrešnico za poslovno leto 2010. 3.3. Prekliče se 4. sklep 15. skupščine delniške družbe Sadjarstvo Mirosan d.d. z dne 17. 6. 2010, o pokrivanju izgube družbi Mirovita d.o.o. iz čistega dobička za leto 2006 v znesku 127.336,80 EUR. 4. Preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo. Predlog sklepov uprave in nadzornega sveta: 4.1. Družba Sadjarstvo Mirosan, d.d., Kasaze 95, p. Petrovče se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo. Izjava družbe je Priloga 1 k dnevnemu redu. 4.2. Firma družbe se glasi: Sadjarstvo Mirosan, d.o.o. Skrajšana firma družbe se glasi: Mirosan, d.o.o. Sedež družbe: Kasaze. Poslovni naslov: Kasaze 95, p. Petrovče. Osnovni kapital: 301.404,11 EUR. Dejavnost družbe je: povzame se obstoječa dejavnost. Dopolni se z dejavnostmi, ki so navedene v Prilogi 2 k dnevnemu redu. Odločanje na skupščini: vsakih začetih 50,00 EUR osnovnega vložka daje en glas v skupščini. V Prilogi 3 k dnevnemu redu skupščine je podan seznam družbenikov, njihovi osnovni vložki in poslovni deleži. 4.3. Razreši se dosedanja direktorica družbe Marija Bukovec. Razrešitev velja z dnem sprejema sklepa o razrešitvi. Za direktorja družbe se za dobo 4 let imenuje Vladislav Korber, stanujoč Celje, Kettejeva ulica 6a, EMŠO 1012962500279. Imenovanje velja z dnem sprejema sklepa o imenovanju. Direktor zastopa družbo posamično in neomejeno. Za prokuristko družbe se za dobo 4 let imenuje Marija Bukovec, stanujoča Grajska vas 15e, 3303 Gomilsko, EMŠO 2910952505177. Imenovanje velja z dnem sprejema sklepa o imenovanju. Prokuristka zastopa družbo posamično in neomejeno. 5. Sprejem družbene pogodbe. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina sprejme prečiščeno besedilo predlagane Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo. Gradivo in dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovnik, od ponedeljka do petka, med 12. in 14. uro. Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine pisno podajo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog sklepov. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih kosovnih delnic na ime oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki, člani nadzornega sveta in uprave. Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki najpozneje konec četrtega dne pred sejo skupščine upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo, to je do 19. 8. 2011. Glasovalno pravico imajo delničarji s številom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih imajo delničarji vpisani v delniški knjigi pri KDD Ljubljana konec četrtega dne pred datumom zasedanja skupščine, to je 19. 8. 2011. Od tega dne, pa do dneva po končanem zasedanju ni prenosa lastništva delnic v delniški knjigi. Vsaka kosovna delnica z glasovalno pravico ima 1 glas. Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in druga gradiva. Navodilo za glasovanje V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen pod točko 4. in 5., kjer je potrebna 9/10 večina. Način glasovanja Glasovanje je osebno oziroma preko pooblaščencev in po zastopnikih pravnih oseb, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje pravne osebe na skupščini mora biti pisno, vsebovati mora ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Opozorilo ! Če skupščina ob navedeni uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je skupščina sklepčna ne glede na število navzočih glasov.
Sadjarstvo Mirosan d.d. Uprava družbe

AAA Zlata odličnost