Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

Št. 4500369153 Ob-4033/11 , Stran 1800
Št. 4500369153 Ob-4033/11
Na podlagi 6.3. točke Statuta HIT, hoteli, igralnice, turizem d.d., Nova Gorica, Delpinova 7/a, 5000 Nova Gorica, sklicuje uprava družbe
20. skupščino
HIT, hoteli, igralnice, turizem d.d., Nova Gorica,
ki bo dne 24. 8. 2011, ob 11. uri, na sedežu družbe v Novi Gorici, Delpinova 7/a, v sejni sobi 3.12. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Matejo Lednik, ki je hkrati preštevalka glasov. Skupščini prisostvuje vabljeni notar. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto 2010 ter poročilom revizorja, s konsolidiranim letnim poročilom Skupine HIT za poslovno leto 2010 ter poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Seznanitev: Skupščina se seznani z letnim poročilom HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto 2010 ter poročilom revizorja, konsolidiranim letnim poročilom skupine HIT za poslovno leto 2010 ter poročilom revizorja in s poročilom nadzornega sveta. 2a. Delitev bilančnega dobička Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2010 v višini 400.000 EUR uporabi za naslednje namene: – za dividende imetnikom prednostnih delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti delnic oziroma skupaj 380.163,56 EUR tako, da znaša dividenda na delnico 0,14 EUR bruto, – preostali bilančni dobiček v višini 19.836,44 EUR ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo delničarjem, ki bodo vpisani v delniški knjigi pri KDD Ljubljana na dan zasedanja skupščine, v roku 90 dni od dneva zasedanja skupščine. 2b. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: a) dr. Dragu Podobniku, mag. Stojanu Pliberšku, Urošu Kravosu in Marjanu Zaharju se podeli razrešnico za poslovno leto 2010 kot članom uprave družbe Hit d.d. b) Gorazdu Podbevšku, Mateju Golobu Matzeletu, Ireni Uršič, Aleksandru Lisjaku, Karlu Korčetu, Sergeju Čujcu, Marku Slivniku, Marijanu Stojku, Žarku Šuligoju, Tomislavu Malnariču in Andreju Miški se podeli razrešnico za poslovno leto 2010 kot članom nadzornega sveta družbe Hit d.d. 3. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizorja letnega poročila družbe HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto 2011 in konsolidiranega letnega poročila Skupine HIT za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo Deloitte. 4. Plačilo članom nadzornega sveta. Predlog sklepa: a) Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine. Skupni znesek sejnin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne more preseči vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta na letni ravni. b) Člani nadzornega sveta, poleg sejnin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50% doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Član ali predsednik komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil, ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta na letni ravni. c) Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja od dneva sprejema na skupščini. Z njim se razveljavi sklep številka 4., s podtočkama 4.2 in 4.3, sprejeti na 16. skupščini družbe z dne 3. 7. 2009. Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki jo dostavijo upravi družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pravico do glasovanja na skupščini imajo le delničarji, ki so imetniki navadnih delnic z glasovalno pravico. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe. Za udeležbo na skupščini se delničarji, zakoniti zastopniki in pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom. Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Morebitno zahtevo za dopolnitev dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica delničarjev do obveščenosti Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Vpogled v gradivo za skupščino Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v kabinetu uprave, na sedežu družbe, Delpinova 7/a, Nova Gorica, vsak delovni dan, med 10. do 12. uro.
HIT d.d. Nova Gorica Uprava družbe

AAA Zlata odličnost