Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

2760. Pravilnik o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov KS, stran 8521.

Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 s spremembami) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 14. julija 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov KS
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se urejata višina in način določanja sejnin in drugih prejemkov članov mestnega sveta, članov delovnih teles mestnega sveta ter članov drugih organov Mestne občine Nova Gorica in njenih ožjih delov, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah ali jih imenujeta mestni svet ali župan.
2. člen
(1) Člani mestnega sveta imajo za opravljanje občinske funkcije pravico do sejnine. Županu in podžupanom sejnine ne pripadajo.
(2) Članom delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani mestnega sveta, ter članom drugih organov, ki jih imenuje mestni svet ali župan, in članom nadzornega odbora in volilne komisije ter članom svetov KS pripadajo sejnine.
(3) Sejnine iz prejšnjih dveh odstavkov se določajo na podlagi tega pravilnika.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA SEJNIN
1. Določanje sejnine članu mestnega sveta
3. člen
(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana mestnega sveta je sejnina za udeležbo na seji mestnega sveta ali seji delovnega telesa mestnega sveta.
(2) Osnova za izplačilo sejnin članom mestnega sveta je mesečna bruto plača župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo (v nadaljevanju: plača župana). Višina sejnin znaša:
– za vodenje seje mestnega sveta 14 % plače župana,
– za udeležbo na redni seji mestnega sveta 12,5 % plače župana,
– za udeležbo na izredni in nadaljevanju seje mestnega sveta 2 % plače župana,
– za vodenje seje delovnega telesa mestnega sveta 4 % plače župana,
– za udeležbo na seji delovnega telesa mestnega sveta 3 % plače župana,
– za vodenje svetniške skupine 2 % plače župana.
2. Določanje sejnine članu nadzornega odbora
4. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo na podlagi sklepa o imenovanju pravico do sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji oziroma se oblikuje glede na opravljeno delo ter znaša:
– za izvedbo nadzora zaključnega računa in proračuna po programu in sklepu NO 5 % plače župana
– za izvedbo nadzora neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (oddelki občinske uprave, KS, javni zavodi) po programu in sklepu NO 4 % plače župana
– za izvedbo nadzora drugih prejemnikov sredstev iz proračuna (društva in ostali) po programu in sklepu NO 3 % plače župana
– za vodenje seje NO 6 % plače župana
– za udeležbo na seji NO 5 % plače župana
– za udeležbo na seji mestnega sveta na podlagi vabila sklicatelja 5 % plače župana.
3. Določanje sejnine članu sveta krajevne skupnosti
5. člen
Predsednikom sveta KS pripada sejnina za vodenje seje sveta KS v višini 3 % plače župana, članom sveta KS za udeležbo na seji sveta KS pa 1,5 % plače župana. Če član sveta KS vodi sejo sveta KS, mu pripada sejnina v višini 3 % plače župana.
4. Določanje sejnine članu drugih organov
6. člen
(1) Članom drugih organov, ki jih imenujeta mestni svet ali župan, pripada sejnina za udeležbo na sejah organov (komisije, odbori, sveti, strokovne in delovne skupine), ki znaša:
– za udeležbo na seji delovnega telesa mestnega sveta, razen upravičencem iz 3. člena tega pravilnika, 2,5 % plače župana,
– za predsedovanje oziroma vodenje seje organa 3 % plače župana,
– za udeležbo na seji organa 2 % plače župana.
(2) Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter njihovi namestniki imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev pravico do nagrade v skladu z veljavnimi predpisi.
III. DRUGI PREJEMKI
7. člen
(1) Občinski funkcionarji in drugi upravičenci iz 2. člena tega pravilnika imajo pravico do povračila stroškov prevoza za prihod na sejo organa ter za opravljeno službeno pot, ki je povezana z opravljanjem funkcije, v skladu s predpisi.
(2) Občinski funkcionarji in drugi upravičenci iz 2. člena tega pravilnika imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
(3) Občinski funkcionarji in drugi upravičenci iz 2. člena tega pravilnika imajo pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastane na službeni poti. Strošek prenočevanja se povrne na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
8. člen
(1) Pravice iz prejšnjega člena tega pravilnika, razen povračila stroškov prevoza za prihod na sejo organa, uveljavljajo občinski funkcionarji in drugi upravičenci iz 2. člena tega pravilnika na podlagi naloga za službeno potovanje.
(2) Nalog za službeno potovanje izda župan ali druga oseba, ki jo pooblasti župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA
9. člen
(1) Sejnine ter povračila stroškov prevoza za prihod na sejo organa se izplačuje mesečno za pretekli mesec, najkasneje do 15. v tekočem mesecu.
(2) Ostali prejemki, določeni v III. poglavju tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
10. člen
(1) Sejnine in drugi prejemki, ki pripadajo občinskim funkcionarjem in drugim upravičencem iz 2. člena tega pravilnika, se izplačajo od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
(2) Sejnine ter povračila stroškov prevoza za prihod na sejo organa se izplačajo na podlagi evidence prisotnosti na seji organa, ki jo vodi občinska uprava.
11. člen
(1) Letni bruto znesek vseh sejnin, ki se izplača posameznemu upravičencu iz 2. člena tega pravilnika, ne sme presegati 15 % letne bruto plača župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
(2) Mesečni znesek sejnin se posameznemu upravičencu izplača kot akontacija, ki ne sme preseči 15 % plače župana. Ob izplačilu sejnin za mesec december se opravi letni poračun ob upoštevanju omejitve iz prejšnjega odstavka.
12. člen
Višino plače za župana se določi s sklepom, ki ga, v skladu z zakonom, izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Občinskim funkcionarjem in drugim upravičencem iz 2. člena tega pravilnika se sejnine ne izplačajo, če se ne udeležijo seje organa, katerega član so, ali če na seji organa sodelujejo manj kot dve tretjini celotnega časa zasedanja organa.
14. člen
Sredstva za izplačevanje sejnin in povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci po tem pravilniku, se zagotovijo v proračunu občine. Sredstva za izplačevanje sejnin članom občinskih organov se oblikujejo na posebni proračunski postavki. Sredstva za izplačevanje sejnin članom in predsedniku sveta KS se vodijo na ustrezni proračunski postavki neposrednega proračunskega porabnika.
15. člen
Kolikor je član ali predsednik kateregakoli organa iz tega pravilnika, ki ga imenuje župan, javni uslužbenec, zaposlen v občinski upravi Mestne občine Nova Gorica, mu sejnina ne pripada.
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles Mestnega sveta in članov drugih občinskih organov z dne 13. 5. 1999 in sprememba pravilnika z dne 5. 6. 2002, pri čemer se uporabljata do začetka uporabe tega akta.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s prvim v naslednjem mesecu po pričetku veljavnosti.
Št. 007-2/2011-3
Nova Gorica, dne 14. julija 2011
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost