Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

2726. Pravilnik o pogojih za zagotavljanje varnosti krme, stran 8440.

Na podlagi prvega odstavka 28. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) ter prvega odstavka 14. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih za zagotavljanje varnosti krme
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa pogoje, ki jih mora krma, glede na namen uporabe, izpolnjevati za dajanje na trg, uporabo in uvoz na ozemlje Republike Slovenije glede:
– neželenih snovi v krmi v skladu z Direktivo 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o neželenih snoveh v živalski krmi (UL L št. 140 z dne 30. 5. 2002, str. 10), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 574/2011 z dne 16. junija 2011 o spremembi Priloge I k Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za nitrit, melamin, Ambrosio spp. ter prenosa nekaterih kokcidiostatikov ali sredstev proti histomonijazi in o konsolidaciji prilog I in II k Direktivi (UL L št. 159 z dne 17. 6. 2011, str. 7; v nadaljnjem besedilu: Uredba 574/2011/EU) in
– mikrobioloških kriterijev krme.
(2) Pravilnik določa tudi notranje kontrole v obratih nosilcev dejavnosti na področju krme glede vsebin iz tega pravilnika, oceno tveganja in obvladovanje tveganja ter izvoz.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Za namen tega pravilnika se uporabljajo opredelitve pojmov iz:
– Uredbe (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju krme na trg in njeni uporabi, spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Direktive Sveta 79/373/EGS, Direktive Komisije 80/511/EGS, direktiv Sveta 82/471/EGS, 83/228/EGS, 93/74/EGS, 93/113/ES in 96/25/ES ter Odločbe Komisije 2004/217/ES (UL L št. 229/2009 z dne 1. 9. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 939/2010 z dne 20. oktobra 2010 o spremembi Priloge IV k Uredbi (ES) št. 767/2009 glede dovoljenih toleranc pri označevanju sestave posamičnih krmil ali krmnih mešanic iz člena 11(5) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2010, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 767/2009/EU),
– Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 29), zadnjič spremenjene z Uredbo 767/2009/EU in
– Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 191 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 208/2011 z dne 2. marca 2011 o spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredb Komisije (ES) št. 180/2008 in (ES) št. 737/2008 glede seznamov in imen referenčnih laboratorijev EU (UL L št. 58 z dne 3. 3. 2011, str. 29).
(2) Poleg navedenega imajo za namen tega pravilnika posamezni izrazi naslednji pomen:
1. proizvodi za prehrano živali so posamična krmila, krmne mešanice, krmni dodatki, premiksi in ostale snovi, namenjene za uporabo ali uporabljene za prehrano živali;
2. neželena snov je katerakoli snov ali proizvod, razen povzročiteljev bolezni, ki je prisotna v oziroma na proizvodu za prehrano živali in predstavlja potencialno nevarnost za zdravje ljudi ali živali ali za okolje ali bi lahko škodljivo vplivala na proizvodnjo rejnih živali.
3. člen
(dajanje na trg, uporaba in uvoz)
Proizvodi za prehrano živali, ki se dajejo na trg, uporabljajo ali uvažajo na ozemlje Republike Slovenije, morajo biti proizvedeni in označeni v skladu s predpisi in ob pravilni uporabi ne smejo predstavljati nevarnosti za zdravje ljudi, živali in za okolje ali škodljivo vplivati na proizvodnost rejnih živali.
4. člen
(pogoji za zagotavljanje varnosti proizvodov za prehrano živali)
(1) Proizvodi za prehrano živali se ne smejo dajati na trg, uporabljati ali uvažati na ozemlje Republike Slovenije, če:
1. vsebnost neželenih snovi presega najvišjo dovoljeno mejno vrednost, določeno v Prilogi I Uredbe 574/2011/EU;
2. ne ustrezajo minimalnim mikrobiološkim kriterijem iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika, ali mikrobiološkim kriterijem, določenim s predpisi Unije, ali
3. se v njih ugotovijo snovi, za katere ni predpisana najvišja dovoljena mejna vsebnost, vendar pa ocena tveganja, ki jo zagotovi Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) ali Evropska Komisija, potrdi tveganje za zdravje ljudi oziroma živali ali za okolje.
(2) Proizvodi iz prejšnjega odstavka niso varni v skladu s 15. členom Uredbe (ES) 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Četrti del (UL L št. 188, z dne 18. 7. 2009, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 178/2002/ES).
5. člen
(neželene snovi v dopolnilnih krmnih mešanicah)
Dopolnilne krmne mešanice ne smejo vsebovati višje vsebnosti neželenih snovi, kot je določena v Prilogi I Uredbe 574/2011/EU za popolne krmne mešanice, ob upoštevanju predpisanega deleža dopolnilne krmne mešanice v dnevnem obroku po navodilih proizvajalca.
6. člen
(prepoved redčenja)
Proizvodov za prehrano živali, v katerih so najvišje dovoljene mejne vrednosti neželenih snovi iz Priloge I Uredbe 574/2011/EU presežene, se za namene razredčenja ne sme mešati z istimi ali drugimi proizvodi za prehrano živali.
7. člen
(izvoz v tretje države)
(1) Določbe tega pravilnika veljajo tudi za proizvode za prehrano živali, ki so predvideni za izvoz v tretje države.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko v tretje države izvozijo ali ponovno izvozijo tudi proizvodi za prehrano živali, ki ne izpolnjujejo določb tega pravilnika, če se upoštevajo pogoji iz 12. člena Uredbe 178/2002/ES.
8. člen
(notranje kontrole proizvajalca)
(1) Nosilci dejavnosti na področju krme, ki izvajajo dejavnost proizvodnje krme oziroma uvoza krme, morajo z načrti notranjih kontrol zagotavljati skladnost surovin in proizvodov z določbami tega pravilnika.
(2) Načrt notranjih kontrol iz prejšnjega odstavka lahko poleg pogojev iz tega pravilnika vsebuje tudi druge pogoje za zagotavljanje varnosti krme, ki jih nosilec dejavnosti na področju krme določi na podlagi lastne ocene tveganja oziroma ocene tveganja, ki jo na zahtevo nosilca dejavnosti na področju krme pripravi strokovna inštitucija.
(3) Načrt notranjih kontrol iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati ukrepe za zagotavljanje varnosti surovin in proizvodov, kot so: preverjanje kritičnih mest proizvodnega procesa, postopki jemanja vzorcev in pogostost jemanja vzorcev, vrsta in pogostost analiz in v primeru neskladnosti, ukrepi, ki opredelijo nadaljnje ravnanje s surovinami in proizvodi.
(4) Nosilci dejavnosti na področju krme so dolžni ukrepati tudi glede neželenih snovi v krmi, ki so določene v Prilogi II Uredba 574/2011/EU, tako da se vsebnost nekaterih neželenih snovi v krmi zmanjša oziroma odpravi in da se določijo viri neželenih snovi v krmi v primerih prekoračitve.
(5) Nosilci dejavnosti na področju krme morajo pri ugotavljanju in določanju kritičnih mej, ki ločujejo sprejemljivost krme od nesprejemljivosti, na kritičnih kontrolnih točkah uporabljati orientacijske vrednosti, navedene v Prilogi Priporočila Komisije z dne 17. avgusta 2006 o prisotnosti deoksinivalenola, zearalenona, ohratoksina A, toksinov T-2 in HT-2 ter fumonizinov v proizvodih, namenjenih za krmo (UL L št. 229 z dne 23. 8. 2006, str. 7).
(6) Če nosilec dejavnosti pri izvajanju notranjih kontrol ali kako drugače ugotovi ali pridobi informacijo, da krma ne izpolnjuje pogojev varnosti po tem pravilniku, mora o tem po telefonu, telefaksu ali po elektronski pošti nemudoma obvestiti pristojni območni urad VURS in ukrepati v skladu z 20. členom Uredbe 178/2002/ES.
9. člen
(obveščanje Evropske komisije in držav članic EU)
(1) Kontaktna točka Sistema za hitro obveščanje za živila in krmo na VURS (RASFF VURS) ali na Inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (RASFF IRSKGH) takoj obvesti Evropsko komisijo in države članice EU preko RAPID ALERT sistema, če se z analizo tveganja ugotovi, da bi lahko proizvodi za prehrano živali neposredno ali posredno vplivali na zdravje ljudi oziroma živali ali na okolje in predvsem, kadar je ugotovljeno, da za proizvode za prehrano živali niso izpolnjeni pogoji varnosti iz 4. člena tega pravilnika, v ostalih primerih pa poteka obveščanje o ugotovljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih v obliki letnih poročil.
(2) Če se ugotovi presežek določene neželene snovi iz Priloge II Uredbe 574/2011/EU v proizvodih za prehrano živali, ki izvirajo iz druge države članice EU, VURS o ugotovitvi obvesti to državo članico EU. Če se z analizo tveganja ugotovi, da bi presežek neželene snovi lahko vplival na zdravje ljudi ali živali ali na okolje, VURS informacijo takoj posreduje Evropski komisiji preko RAPID ALERT sistema.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih za zagotavljanje varnosti krme (Uradni list RS, št. 101/06, 70/07, 10/09, 44/09 in 52/10).
11. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-202/2011
Ljubljana, dne 15. julija 2011
EVA 2011-2311-0091
mag. Dejan Židan l.r.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost