Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

2758. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011, stran 8516.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB4) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave št. 6/02 in 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05 in 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 14. julija 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011
1. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. člena odloka, ki se pravilno glasi:
»
-------------------------------------------------------------
I.   SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    38.524.128
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          32.968.207
70   DAVČNI PRIHODKI              22.407.274
    700 Davki na dohodek in dobiček      16.588.274
    703 Davki na premoženje           4.499.500
    704 Domači davki na blago in storitve    1.319.500
71   NEDAVČNI PRIHODKI             10.560.933
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                 8.769.660
    711 Takse in pristojbine            14.600
    712 Globe in druge denarne kazni       130.500
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev                    47.000
    714 Drugi nedavčni prihodki         1.599.173
72   KAPITALSKI PRIHODKI              358.200
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                    15.200
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev      343.000
73   PREJETE DONACIJE                10.000
    730 Prejete donacije iz domačih virov     10.000
74   TRANSFERNI PRIHODKI             5.187.721
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij          2.135.660
    741 Prejeta sredstva iz državnega
    proračuna iz sredstev proračuna
    Evropske unije               3.052.061
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      40.417.891
40   TEKOČI ODHODKI               9.172.428
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    2.213.156
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                    366.954
    402 Izdatki za blago in storitve      5.734.541
    403 Plačila domačih obresti          18.000
    409 Rezerve                  839.777
41   TEKOČI TRANSFERI              13.237.607
    410 Subvencije                676.200
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom               5.826.000
    412 Transferi neprofitnim
    organizacijam in ustanovam         1.527.310
    413 Drugi tekoči domači transferi      5.208.097
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           16.375.156
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   16.375.156
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           1.632.700
    431 Investicijski transferi pravnim in
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki                  502.500
    432 Investicijski transferi
    proračunskim uporabnikom          1.130.200
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI
    PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj
    prihodki minus skupaj odhodki)       –1.893.763
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –
    7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj
    prihodki brez prihodkov od obresti
    minus skupaj odhodki brez plačil
    obresti)                  –1.906.563
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 +
    71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki minus
    tekoči odhodki in tekoči transferi)    10.558.172
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)                 90.000
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV          90.000
    750 Prejeta vračila danih posojil       30.000
    752 Kupnine iz naslova privatizacije      60.000
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)          1.104.000
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                   1.104.000
    443 Povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in drugih pravnih
    osebah javnega prava, ki imajo
    premoženje v svoji lasti          1.104.000
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –
    V.)                    –1.014.000
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501)           1.320.000
50   ZADOLŽEVANJE                1.320.000
    500 Domače zadolževanje           1.320.000
VIII.  ODPLAČILO DOLGA (550+551)           120.000
55   ODPLAČILO DOLGA                120.000
    550 Odplačilo domačega dolga         120.000
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         –1.707.763
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       1.200.000
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       1.893.763
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.
    12. PRETEKLEGA LETA             2.746.863
-------------------------------------------------------------
«
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-16/2011-5
Nova Gorica, dne 14. julija 2011
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost