Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

Št. 331-2/2011-1 Ob-4064/11 , Stran 1765
Št. 331-2/2011-1 Ob-4064/11
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 70/07), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2011 (Uradni list RS, št. 26/11), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njenih območij (ZUODNO-G, Uradni list RS, št. 9/11) in Statutarnega sklepa Občine Mirne (Uradni list RS, št. 36/11) Občina Mirna objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini Mirna v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa: Občina Mirna objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini Mirna za leto 2011, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in 1998/2006. 2. Okvirna višina razpisanih sredstev Skupna višina sredstev je 2.932 EUR in sicer za: – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (Ukrep 1) – 1.377 EUR – Zagotavljanje tehnične pomoči (Ukrep 4) – 1.555 EUR. 3. Ukrepi Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva – (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006) Namen ukrepa: Namen ukrepa je sofinanciranje naložb v lastno, primarno pridelavo kmetijskih proizvodov. S tem ukrepom se želi spodbuditi naložbe v higieno in dobro počutje živali, pridelovanju okolju prijazne hrane in izboljšanje delovnih pogojev. Upravičenci: – nosilci kmetijskega gospodarstva – pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Mirna, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Mirna; – člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež ter kmetijske površine na območju Občine Mirna; Upravičeni stroški: – stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi); – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke; – stroški nakupa materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov; – stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, razen traktorjev; – stroški prve postavitve oziroma preoblikovanje obstoječih trajnih nasadov; – stroški nakupa in postavitve rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo; – stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino; – stroški nakupa in postavitve opreme ali obnova namakalnih sistemov; – agromelioracijska dela, stroški strojnih storitev odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja zemljišč namenjenih kmetijski proizvodnji; – stroški strojnih storitev urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti; – postavitev večletnih nasadov in proti točne zaščite (za registrirane trajne nasade). Podpore se ne dodelijo za: – DDV, – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – nakupe traktorjev, – že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije, ki se izvajajo izven območja Občine Mirna, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – fotokopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2011, – mnenje o ekonomski upravičenosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo ali projektno dokumentacijo s predračunom, – v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna dovoljenja, – načrt namakanja, – v primeru agromelioracijskih del kopijo katastrskega načrta ali izris gerka in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba. Merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena. Finančne določbe: – do 40% upravičenih stroškov brez DDV, – najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, najvišji znesek pomoči dodeljen s strani občine posamezni kmetiji ne sme preseči 10.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ukrep 4: Zagotavljanje tehnične pomoči – (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006) Namen ukrepa: Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščenja storitev tehnične podpore v kmetijstvu, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti. Upravičenci: – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Mirna; – organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva. Splošni pogoji upravičenosti: Upravičenci pod prvo in drugo alineo prejšnjega odstavka, morajo k vlogi predložiti finančno ovrednoten letni program dela in seznam članov, upravičenci pod tretjo alineo pa ustrezna dokazila. Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Upravičeni stroški: a) stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja in stroški programov usposabljanja, b) stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti, stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, stroški tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški izdaje publikacij, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, materialni stroški priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanja pridelkov, c) stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in št. 1493/1999, d) stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). Podpore se ne dodelijo: – za že izvedene aktivnosti, – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja Občine Mirna, – za stroške splošnih storitev (na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve in svetovanja ali izobraževanja, ki so financirana iz drugih javnih sredstev). Finančne določbe: – pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov (brez DDV), – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem, – kadar je tehnična pomoč namenjena upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se upoštevajo določila pravila »de minimis«. 4. Vsebina vloge Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, in sicer obvezno na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev sredstev na področju kmetijstva v Občini Mirna za leto 2011«, ki ga dobijo na Občini Trebnje v sprejemni pisarni (soba št. 2), na oddelku za gospodarstvo ali na internetni strani http://www.trebnje.si/ in http://www.mirna.si. Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo k vlogi priložiti tudi pisno ponudbo za izvedbo v programu določenih nalog in predvideti višino potrebnih sredstev ter vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem razpisu. 5. Obravnava vlog in postopek odobritve Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Razpis in obrazci so objavljeni tudi na internetni strani http://www.trebnje.si/ in http://www.mirna.si. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. Komisija bo opravila pregled prispelih vlog in pripravila predlog prejemnikov pomoči. Komisijo sestavljajo člani odbora za gospodarstvo pri Občinskem svetu Občine Mirna. Komisija bo v vseh fazah postopka v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) dosledno spoštovala določbe o izogibanju nasprotju interesov. O dodelitvi sredstev po tem razpisu odloča na predlog strokovne komisije, župan s sklepom. Medsebojne obveznosti med Občino Mirna in upravičencem se uredijo s pogodbo. V primeru, ko med proračunskim letom občinski svet spremeni proračun, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil. 6. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu, vsak delovni dan na oddelku za gospodarstvo pri Silvi Slak (tel. 07/348-11-38, e-naslov: silva.slak@trebnje.si). 7. Rok, do katerega morajo biti vložene vloge: vloge morajo biti oddane do 24. 8. 2011.
Občina Mirna

AAA Zlata odličnost