Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2812. Sklep o imenovanju podžupana Občine Škocjan, stran 8624.

Na podlagi prvega odstavka 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) in 33. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB) je župan Občine Škocjan dne 10. 6. 2011 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Škocjan
I.
Za podžupana Občine Škocjan se imenuje član občinskega sveta Alojz Hočevar, roj. 7. 4. 1962, stanujoč Dule 3, 8276 Bučka.
II.
Podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
III.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu in opravlja naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pisno pooblasti, predvsem iz področja cestnega gospodarstva, komunalnih zadev, gasilstva in civilne zaščite.
IV.
Podžupan bo v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana, v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana.
V.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere za župan pooblasti.
VI.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 7. 2011 dalje.
Št. 032-0010/2011
Škocjan, dne 10. junija 2011
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.