Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2808. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika, stran 8615.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08 in 36/10), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 11. in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 6. redni seji dne 7. 7. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika
1. člen
Cene vzgojno varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika znašajo mesečno na otroka:
+----------------+------------+-----------+
|        | Ekonomska | Dnevni  |
|   Program  |  cena  | strošek |
|        | programa |  živil  |
+----------------+------------+-----------+
|Celodnevni   |      |      |
|program –    |      |      |
|oddelek prvega |      |      |
|starostnega   |      |      |
|obdobja     |  446,22  |  1,53  |
+----------------+------------+-----------+
|Celodnevni   |      |      |
|program –    |      |      |
|oddelek drugega |      |      |
|starostnega   |      |      |
|obdobja     |  332,06  |  1,53  |
+----------------+------------+-----------+
2. člen
Za dneve, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Metlika po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti enkrat letno v poletnih mesecih, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca, v času od 1. junija do 30. septembra.
Prav tako lahko starši enkrat letno na podlagi ustreznega zdravniškega dokazila uveljavljajo rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka zaradi bolezni, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca.
Starši plačajo rezervacijo za počitniške odsotnosti in odsotnosti zaradi bolezni v višini 50 % višine njihovega plačilnega razreda. Razliko med plačilom rezervacij staršev in ekonomsko ceno programa krije Občina Metlika.
To določilo velja le za starše otrok, za katere je Občina Metlika po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
Pravico do uveljavljanja rezervacij v breme proračuna Občine Metlika imajo tudi starši s stalnim prebivališčem na območju Občine Metlika, katerih otroci so vključeni v javne vrtce v drugih občinah v Sloveniji, če jo je skladno z odločitvami teh občin možno uveljavljati.
4. člen
Starši so dolžni plačevati ceno programa, v katerega je vključen njihov otrok, do konca šolskega leta.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 9. 2011. Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Otroškem vrtcu Metlika, št. 602-12/2008, z dne 3. 7. 2008.
Št. 602-25/2011
Metlika, dne 7. julija 2011
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.