Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2792. Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja, stran 8581.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena, prvega odstavka 22.b člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) in v povezavi z Zakonom o finančnih zavarovanjih (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo in 33/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja
SPLOŠNE DOLOČBE
1. S tem sklepom se vzpostavlja register finančnega premoženja pri Banki Slovenije za potrebe upravljanja finančnega zavarovanja terjatev Eurosistema (v nadaljevanju: register) ter se določa pravila vodenja registra.
2. V register se vpisujejo podatki o posojilih, ki jih posojilodajalci odobrijo po slovenskem pravu primernim dolžnikom, in vlogah, ki se lahko uporabijo za zavarovanje terjatev Eurosistema.
3. Za potrebe tega sklepa imajo spodnji pojmi naslednji pomen:
– Eurosistem: Evropska centralna banka (v nadaljevanju: ECB) in nacionalne centralne banke držav članic EU, katerih valuta je euro;
– Euroobmočje: države članice EU, katerih valuta je euro;
– Nasprotna stranka: nasprotna stranka, kot jo opredeljuje Splošna dokumentacija o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema, ki jo sprejme ECB;
– Primerni dolžniki: nefinančne družbe (opredeljene z ESA 95) in osebe javnega sektorja, ustanovljene v euroobmočju, ter nadnacionalne in mednarodne institucije;
– Posojilodajalec: nasprotna stranka, ki je odobrila posojilo primernemu dolžniku oziroma nasprotna stranka, na katero je druga nasprotna stranka prenesla terjatev do primernega dolžnika, ki izhaja iz posojila;
– Vloga: denar, nakazan na račun v katerikoli valuti, ali podobni zahtevki za izplačilo denarja, kot so depoziti na denarnem trgu.
4. Posojilodajalec oziroma imetnik vloge posreduje zahtevke po tem sklepu (vključno s predlogom za sklenitev in razvezo sporazuma o finančnem zavarovanju) na obrazcih, ki jih določi Banka Slovenije in jih objavi na svoji spletni strani.
Podrobnejše postopke in pravila v zvezi z registrom določa uporabniški priročnik, ki ureja uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije za nasprotne stranke, ki ga Banka Slovenije objavi na svoji spletni strani.
 
POGOJI, VSEBINA IN NAČIN VPISA POSOJILA V REGISTER OZIROMA IZBRISA IZ REGISTRA
5. V register lahko posojilodajalec vpiše posojilo, katerega neodplačani znesek znaša najmanj 500.000 eurov.
6. Neizkoriščene kreditne linije (npr. neizkoriščen del revolving posojila), prekoračitve stanja na tekočem računu in akreditivi se ne štejejo za posojila po tem sklepu.
7. Število nacionalnih prav, ki urejajo nasprotno stranko, posojilodajalca, dolžnika, garanta, posojilno pogodbo in mobilizacijo posojila, ne sme preseči dveh.
8. Posojilodajalec mora pridobiti od dolžnika in garanta (če obstaja) pisno soglasje, da se podatki posojilne pogodbe iz tega sklepa lahko razkrijejo Eurosistemu.
9. Posojilna pogodba ne sme vsebovati nobenih omejitev za posojilodajalca glede razpolaganja s terjatvijo po tej pogodbi (npr. prepoved zastave ali prepoved prenosa v zavarovanje). Prav tako posojilna pogodba ne sme vsebovati nobenih omejitev glede izvršitve zavarovanja z bančnim posojilom, ki se uporablja za zavarovanje.
10. Pravice iz naslova odplačila glavnice oziroma obresti iz posojilne pogodbe ne smejo biti podrejene pravicam (morebitnih) imetnikov drugih bančnih posojil ali dolžniških instrumentov istega dolžnika.
11. Posojilodajalec mora pred vpisom posojila v register posredovati Banki Slovenije en izvod posojilne pogodbe in poroštvene pogodbe (če obstaja) ter morebitne anekse k tej pogodbi v slovenskem jeziku oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
12. Posojilo se vpiše v register na zahtevo posojilodajalca.
13. Banka Slovenije vpis posojila v register potrdi posojilodajalcu z dodelitvijo enolične identifikacijske številke posojila.
14. Register je centralizirana baza podatkov, v katero se vpisujejo naslednji podatki o bančnih posojilih:
– posojilodajalec (naziv, oznaka, naslov),
– garant, če obstaja (naziv, oznaka, naslov),
– dolžnik posojila (naziv, oznaka, naslov),
– neodplačani znesek posojila,
– identifikacijska številka posojila (posojilu dodeljena za enolično identifikacijo ob vpisu v register),
– datum vpisa posojila v register oziroma datum izbrisa iz registra,
– datum sklenitve posojilne pogodbe, datum črpanja ter datum dospelosti posojila,
– druga nasprotna stranka, če obstaja (naziv, oznaka, naslov), za katere obveznosti posojilodajalec oziroma imetnik posojila vzpostavlja zavarovanje,
– prejemnik finančnega zavarovanja (naziv, oznaka, naslov),
– datum nastanka oziroma datum prenehanja zastavne pravice ali datum prenosa v finančno zavarovanje oziroma datum povratnega prenosa).
15. Posojilodajalec lahko zagotovi oziroma ukine finančno zavarovanje na posojilu za svoje obveznosti ali obveznosti druge nasprotne stranke.
Posojilodajalec lahko zagotovi oziroma ukine finančno zavarovanje na posojilu samo v višini celotnega zneska posojila.
Posojilodajalec mora ob sklenitvi finančnega zavarovanja na posojilu sporočiti Banki Slovenije, da je obvestil dolžnika in garanta (če obstaja) iz posojilne pogodbe o svoji nameri za vzpostavitev zavarovanja na posojilu ter da je na svoje izvode posojilne pogodbe vpisal identifikacijsko številko posojila, vodeno v registru, prejeto s strani Banke Slovenije. Poleg tega mora posojilodajalec zagotoviti, da je na njegovem izvodu posojilne pogodbe v času trajanja finančnega zavarovanja vpisano besedilo: DANO V ZAVAROVANJE EUROSISTEMU.
16. Na posojilu, ki se vpiše v register, se lahko zagotovi zavarovanje z maksimalno zastavno pravico brez datuma dospelosti ali s prenosom v zavarovanje.
17. Posojilodajalec posreduje Banki Slovenije predlog za sklenitev sporazuma o finančnem zavarovanju za posojilo, ki je vpisano v register. Sporazum o finančnem zavarovanju je sklenjen, ko Banka Slovenije pošlje posojilodajalcu obvestilo o sprejemu predloga.
18. Ob sklenitvi sporazuma o finančnem zavarovanju Banka Slovenije vpiše finančno zavarovanje v register.
19. Posojilodajalec ne sme v korist tretjih oseb razpolagati s posojilom, na katerem je zagotovljeno finančno zavarovanje v korist Eurosistema.
20. Sporazum o finančnem zavarovanju se lahko sporazumno razveže na predlog posojilodajalca, ki ga posreduje Banki Slovenije. Sporazum je razvezan, če Banka Slovenije predlog sprejme. Banka Slovenije predlog sprejme, če finančno zavarovanje na tem posojilu ni potrebno za zavarovanje terjatev Eurosistema.
Po razvezi sporazuma o finančnem zavarovanju Banka Slovenije izbriše finančno zavarovanje iz registra.
21. Izbris posojila iz registra se izvede na podlagi zahtevka posojilodajalca. Posojilo se lahko izbriše iz registra, če na njem ni zagotovljenega finančnega zavarovanja.
22. Posojilodajalec je o nastalih spremembah bančnega posojila dolžan takoj obvestiti Banko Slovenije.
 
POGOJI, VSEBINA IN NAČIN VPISA VLOGE V REGISTER OZIROMA IZBRISA IZ REGISTRA
23. Vloga se vpiše v register na zahtevo nasprotne stranke.
24. Banka Slovenije potrdi vpis vloge v register z dodelitvijo enolične identifikacijske številke vloge nasprotni stranki.
25. Register je centralizirana baza podatkov, v katero se vpisujejo naslednji podatki o vlogah:
– znesek vloge,
– datuma vplačila in datum dospelosti vloge,
– imetnik vloge (naziv, oznaka, naslov),
– datum vpisa vloge v register oziroma datum izbrisa iz registra,
– prejemnik finančnega zavarovanja (naziv, oznaka, naslov zastavnega upnika),
– datum nastanka oziroma datum prenehanja zastavne pravice.
26. Nasprotna stranka lahko zagotovi oziroma ukine finančno zavarovanje samo na vlogi, katere imetnik je, in samo za svoje obveznosti.
Nasprotna stranka lahko zagotovi in ukine finančno zavarovanje na vlogi samo v višini celotnega zneska vloge.
27. Na vlogi v registru se lahko zagotovi finančno zavarovanje z vpisom maksimalne zastavne pravice brez datuma dospelosti.
28. Imetnik vloge posreduje Banki Slovenije predlog za sklenitev sporazuma o finančnem zavarovanju za vlogo, ki je vpisana v register. Sporazum o finančnem zavarovanju je sklenjen, ko Banka Slovenije pošlje imetniku vloge obvestilo o sprejemu predloga.
29. Ob sklenitvi sporazuma o finančnem zavarovanju Banka Slovenije vpiše finančno zavarovanje v register.
30. Nasprotna stranka ne sme v korist tretjih oseb razpolagati z vlogo, na kateri je zagotovljeno finančno zavarovanje v korist Eurosistema.
31. Sporazum o finančnem zavarovanju se lahko sporazumno razveže na predlog imetnika vloge, ki ga posreduje Banki Slovenije. Sporazum je razvezan, če Banka Slovenije predlog sprejme. Banka Slovenije predlog sprejme, če finančno zavarovanje na tej vlogi ni potrebno za zavarovanje terjatev Eurosistema.
Po razvezi sporazuma o finančnem zavarovanju Banka Slovenije izbriše finančno zavarovanje iz registra.
32. Izbris vloge iz registra se izvede na podlagi zahtevka imetnika vloge. Vloga se lahko izbriše iz registra, če na njej ni zagotovljenega finančnega zavarovanja.
33. Nasprotna stranka je o nastalih spremembah vloge dolžna takoj obvestiti Banko Slovenije.
 
JAVNOST PODATKOV
34. Podatki o identifikacijski številki ter o zagotovitvi finančnega zavarovanja v korist Eurosistema na posojilu ali vlogi so javni. Banka Slovenije posreduje podatek o obstoju finančnega zavarovanja v registru na podlagi pisnega zahtevka, v katerem prosilec navede enolično identifikacijsko številko posojila ali vloge.
V primeru, ko oseba, ki ji je v zavarovanje ponujeno finančno premoženje, ki se lahko uporablja za zavarovanje terjatev Eurosistema, ne razpolaga z enolično identifikacijsko številko posojila ali vloge, lahko kljub temu pri Banki Slovenije poizve, ali je na tem premoženju vzpostavljeno finančno zavarovanje v korist Eurosistema. Banka Slovenije posreduje podatek o obstoju finančnega zavarovanja v registru na podlagi pisnega zahtevka prosilca, ki vsebuje ustrezna dokazila, iz katerih izhaja, da mu je bilo premoženje ponujeno v zavarovanje.
35. Oseba, ki ji je v zavarovanje ponujeno premoženje, ki se vpisuje v register po tem sklepu, lahko Banko Slovenije obvesti, da je bilo na tem premoženju zagotovljeno finančno zavarovanje v njeno korist. Obvestilo mora biti pisno in mora vsebovati osnovne značilnosti bančnega posojila (posojilodajalec, dolžnik posojila, zastavni upnik oziroma prejemnik zavarovanja, datum sklenitve in oznaka posojilne pogodbe ter čas trajanja zavarovanja) oziroma vloge (imetnik vloge, zastavni upnik oziroma prejemnik zavarovanja, datum sklenitve vloge ter čas trajanja zavarovanja).
 
NADOMESTILA
36. Banka Slovenije lahko s sklepom, ki ureja tarifo za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije, določi nadomestila za upravljanje registra.
 
POSLI IZVEN OKVIROV IZVAJANJA DENARNE POLITIKE
37. Ne glede na določbe tega sklepa se lahko, ob soglasju Banke Slovenije, za namene zavarovanja terjatev Banke Slovenije, ki ne izhajajo iz poslov izvajanja denarne politike in posojila čez dan, v register vpišejo tudi posojila in vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 2., 5., 6., 7., 8., 10. točke ter prvega odstavka 26. točke tega sklepa, in tudi če so posojila odobrena dolžnikom, ki se ne štejejo kot primerni dolžniki po tem sklepu.
V zvezi s posojili in vlogami iz prvega odstavka te točke se pri uporabi določb tega sklepa, ne glede na opredelitev iz 3. točke tega sklepa, kot nasprotna stranka šteje banka in hranilnica, kot jo določa Zakon o Banki Slovenije.
Posojila in vloge, ki se vpisujejo v register na podlagi te točke, se ne štejejo kot primerno finančno premoženje v smislu veljavnega Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike.
Za posojila in vloge iz te točke se ne uporablja 4. točka tega sklepa. Banka Slovenije vpiše posojilo oziroma vlogo iz te točke v register na podlagi pisne zahteve posojilodajalca oziroma imetnika vloge ter ob predložitvi ustrezne dokumentacije, ki je potrebna za vpis finančnega premoženja v register.
 
KONČNE DOLOČBE
38. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja (Uradni list RS, št. 21/07, 110/07, 73/08 in 40/10). Ne glede na določbe prejšnjega stavka se omenjeni sklep še naprej uporablja za finančno zavarovanje, vzpostavljeno pred uveljavitvijo tega sklepa, z izjemo 17. in 18. točke, osmega in devetega odstavka 18a. točke ter 19. točke.
Ljubljana, dne 20. junija 2011
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost