Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2796. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2011, stran 8586.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 14/10, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB-1) je Občinski svet Občine Dobje na 5. redni seji dne 15. 7. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dobje za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Dobje za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV    |      |
|   |IN ODHODKOV       |   v EUR |
+------+-------------------------+------------+
|   |Skupina/podskupina    | Proračun |
|   |kontov          |   2011 |
+------+-------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI     |      |
|   |(70+71+72+73+74+78)   |911.386,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71) |785.314,00 |
+------+-------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI     |727.160,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in |      |
|   |dobiček         |694.011,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje | 20.800,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na   |      |
|   |blago in storitve    | 12.349,00 |
+------+-------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI    | 58.154,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku |      |
|   |in dohodki od premoženja | 18.680,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine |  213,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge    |      |
|   |denarne kazni      |  830,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje |      |
|   |blaga          |      |
|   |in storitev       | 22.750,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni    |      |
|   |prihodki         | 15.681,00 |
+------+-------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI   |      |
+------+-------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje |      |
|   |zemljišč         |      |
|   |in neopredmetenih    |      |
|   |dolgoročnih sredstev   |     0 |
+------+-------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI   |126.072,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki |      |
|   |iz drugih javnofinančnih |      |
|   |institucij        |120.864,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz |      |
|   |državnega proračuna iz  |      |
|   |sredstev proračuna    |      |
|   |Evropske unije      | 5.208,00 |
+------+-------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI      |      |
|   |(40+41+42+43+45)     |1.114.413,33|
+------+-------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI      |322.787,33 |
+------+-------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi    |      |
|   |izdatki zaposlenim    | 86.076,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |401 Prispevki      |      |
|   |delodajalcev       |      |
|   |za socialno varnost   | 13.334,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in |      |
|   |storitve         |207.377,33 |
+------+-------------------------+------------+
|   |409 Rezerve       | 16.000,00 |
+------+-------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI     |407.682,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |410 Subvencije      | 17.000,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |411 Transferi      |      |
|   |posameznikom       |      |
|   |in gospodinjstvom    |234.812,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |412 Transferi      |      |
|   |neprofitnim       |      |
|   |organizacijam in     |      |
|   |ustanovam        | 21.732,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači |      |
|   |transferi        |134.138,00 |
+------+-------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI  |310.863,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja   |      |
|   |osnovnih sredstev    |310.863,00 |
+------+-------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI | 73.081,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |431 Investicijski    |      |
|   |transferi pravnim    |      |
|   |in fizičnim osebam, ki  |      |
|   |niso proračunski     |      |
|   |uporabniki        | 20.528,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |432 Investicijski    |      |
|   |transferi proračunskim  |      |
|   |uporabnikom       | 52.553,00 |
+------+-------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK   |      |
|   |(PRORAČUNSKI       |      |
|   |PRIMANJKLJAJ)      |      |
|   |(I. – II.) (Skupaj    |      |
|   |prihodki minus skupaj  |      |
|   |odhodki)         |-203.027,33 |
+------+-------------------------+------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK    |      |
|   |(PRIMANJKLJAJ)      |      |
|   |(I. – 7102) – (II – 403 |      |
|   |– 404)          |      |
|   |(Skupaj prihodki brez  |      |
|   |prihodkov        |      |
|   |od obresti minus skupaj |      |
|   |odhodki brez plačil   |      |
|   |obresti)         |-206.194,33 |
+------+-------------------------+------------+
|III/2 |TEKOČI PRESEŽEK     |      |
|   |(PRIMANJKLJAJ)      |      |
|   |(70 + 71) – (40 + 41)  |      |
|   |(Tekoči prihodki minus  |      |
|   |tekoči odhodki in tekoči |      |
|   |transferi)        | 54.844,67 |
+------+-------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |      |
|   |IN NALOŽB        |   v EUR |
+------+-------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH  |      |
|   |POSOJIL         |      |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH  |      |
|   |DELEŽEV (750+751+752)  |200.702,00 |
+------+-------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH  |      |
|   |POSOJIL         |      |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH  |      |
|   |DELEŽEV         |200.702,00 |
+------+-------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila   |      |
|   |danih posojil      |200.702,00 |
+------+-------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA    |      |
|   |POSOJILA         |      |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |      |
|   |DELEŽEV (IV. – V)    |200.702,00 |
+------+-------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA    |   v EUR |
+------+-------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)  |     0 |
+------+-------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE       |     0 |
+------+-------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje |     0 |
+------+-------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA     |      |
|   |SREDSTEV         |      |
|   |NA RAČUNU        |      |
|   |(I. +IV. + VII. -II. –  |      |
|   |V. – VIII.)       | –2.325,33 |
+------+-------------------------+------------+
|X   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. |      |
|   |– VIII.)         |     0 |
+------+-------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI. + |      |
|   |X. – IX.)        |203.027,33 |
+------+-------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA    |      |
|   |RAČUNIH         |      |
|   |NA DAN 31. 12.      |      |
|   |PRETEKLEGA LETA     | 2.325,33 |
+------+-------------------------+------------+
|9009 |Splošni sklad za drugo  | 2.325,33 |
+------+-------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1) požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11), ki se uporabijo za namene določene v tem zakonu,
2) prispevki občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,
3) odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo pristojnega ministrstva,
4) taksa za obremenjevanje vode,
5) prispevki za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih vod se uporabijo za namene za katere se pobirajo,
6) prejeta namenska sredstva pristojnih ministrstev za investicije,
7) pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
4. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Dobje. Župan lahko tudi pismeno pooblasti druge osebe za izvrševanje proračuna.
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju oziroma na prvi naslednji seji in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
5. člen
(uporaba sredstev proračuna)
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene in v okviru sredstev, ki so določena s proračunom, ko so opravljena vsa predhodna predpisana dejanja in pridobljena dokumentacija, dovoljenja ali druga predpisana pravna podlaga.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav.
Sredstva proračuna iz naslova tekočih transferov se neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno na podlagi zahtevkov, katerim je priložena zahtevana dokumentacija, sredstva iz naslova investicijskih transferov pa na podlagi zahtevkov, katerim je priložena finančna dokumentacija o izvršenih investicijah.
Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in pisno potrditi skrbniki proračunskih postavk.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančnega načrta odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru/med:
1. glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe;
2. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 5 % obsega področja porabe v sprejetem proračunu.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov podkonto oziroma poveča obseg sredstev na podkontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projektov in v primeru pridobitve namenskih prejemkov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja proračunske porabe.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Investicijsko dokumentacijo potrdi župan.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje in uvrstitve NRP)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. V primerih, ko sprememba vrednosti projekta, vrednega nad 80.000,00 EUR, presega 20 % prvotno predvidenega obsega potrebnih sredstev za projekt, se to spremembo utemelji z novelacijo dokumentacije, po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Dobje.
Novi projekti vrednosti do 40.000,00 EUR se lahko uvrstijo v NRP tekočega leta na podlagi odločitve župana, projekti vrednosti nad 40.000,01 EUR pa na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 11.500,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine 0 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dobje, v letu 2011 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 EUR.
12. člen
(zadolževanje pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2011 zadolžijo do skupne višine 0 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobje v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2011
Dobje, dne 15. julija 2011
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek l.r.