Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4089/11 , Stran 1850
Ob-4089/11
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
I. Naziv in sedež organizatorja: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, tel. 02/748-29-99, faks 02/748-29-44. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ptuj (pristojna komisija). II. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine Poslovni prostor: 1. Mestni trg 1, Ptuj Oddajamo poslovni prostor za opravljanje poslovne ali kulturne dejavnosti, ki se nahaja na Mestnem trgu 1, ima vhod iz ulice, leži na parc. št. 1222, k.o. Ptuj. Površina poslovnega prostora je 203,82 m2. Izhodiščna najemnina znaša 2.650,00 EUR mesečno. Najemnina se usklajuje vsako leto z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko. III. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbirana ponudb Pisna ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku: ime in priimek fizične osebe oziroma ime pravne osebe, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko oziroma ID za DDV, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke, telefonsko številko, – navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – izpisek iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši od 30 dni, – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društvo), ne starejši od 30 dni, – opis dejavnosti, ki bo potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika, – pooblastilo, če se ponudba oddaja po pooblaščeni osebi, – potrdilo o plačilu varščine v višini enomesečne izhodiščne najemnine – za resnost ponudbe na TRR Mestne občine Ptuj, odprt pri Banki Slovenije, št. 01296-0100016538, – pisno izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine, – pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo, – pisno izjavo o vezanosti na dano ponudbo 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe. IV. Pogoji najema – Poslovni prostor se oddajo v najem za določen čas pet let. – Poslovni prostor se oddaja po načelu videno – najeto. – Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške (ogrevanje, smeti, kanalščina in vodarina) za uporabo poslovnega prostora v pavšalnem znesku neposredno najemodajalcu. Za leto 2011 ta znaša 189,28 EUR mesečno, za vsako naslednje leto se bo znesek preračunal na novo glede na porabo v preteklem letu. – Najemnik je zraven obratovalnih stroškov dolžan plačevati stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. – Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj. – Najemnik ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov, razen če se stranki o tem drugače dogovorita, skladno s trenutno veljavno zakonodajo. – Najemnik je dolžan plačevati najemnino na podlagi izstavljenega računa najkasneje do dneva, navedenega na računu. Ponudniki morajo imeti poravnane vse obveznosti iz naslova morebitnega najemnega razmerja poslovnega prostora v lasti Mestne občine Ptuj in poravnano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. V. Rok za oddajo ponudbe in način oddaje ponudbe: Rok za oddajo ponudb je do vključno 17. 8. 2011, do vključno 12. ure. Ponudbe z dokazili prinesejo ponudniki osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, Mestni trg 1, 2250 Ptuj ali jih pošljejo priporočeno pri čemer se šteje, da je ponudba prispela pravočasno, če prispe v sprejemno pisarno naročnika do datuma in ure določenega za oddajo ponudb. Ponudbe morajo imeti obvezno oznako na ovojnici »Ponudba za najem poslovnega prostora – Ne odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika. VI. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja ponudb Če je med prejetimi ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, več najugodnejših ponudb, lahko komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. Mestna občina Ptuj lahko kadarkoli, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom varščina vrne. VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Javno odpiranje ponudb bo 23. 8. 2011, ob 10. uri, v veliki sejni sobi na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Predstavniki ponudnika se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Najemodajalec bo izbral le med ponudniki, ki bodo v objavljenem roku oddali popolno ponudbo z vsemi zahtevanimi listinami in dokazili. Ponudbe, ki bodo prispele po roku (nepravočasne ponudbe) ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, se izločijo in o tem se obvesti ponudnike. Ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. Ponudba se lahko sprejme od dneva objave do poteka roka za oddajo ponudb. Vloge ponudnikov, ki nimajo do Mestne občine Ptuj poravnanih vseh morebitnih zapadlih obveznosti ne bodo obravnavane. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina. Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika na predlog komisije izda župan najkasneje v roku 15 dneh po javnem odpiranju ponudb. Zoper obvestilo župana ni pritožbe. Neuspelim ponudnikom se varščina brez obresti vrne v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika za oddajo poslovnega prostora v najem na transakcijski račun, naveden v prijavi. Izbranemu ponudniku se vplačana varščina všteje v najemnino. Javno zbiranje ponudb je uspešno tudi v primeru, da ponudbo odda le en ponudnik. VIII. Sklenitev najemnega razmerja Izbrani ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v roku 15 dni, se mu lahko rok za sklenitev pogodbe podaljša, vendar ne več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ptuj pravico zadržati vplačano varščino. IX. Dodatna pojasnila: vse dodatne informacije dobijo interesenti na Mestni občini Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, Mestni trg 1, na tel. 02/748-29-66 – kontaktni osebi: Asja Stropnik in Robert Novak.
Mestna občina Ptuj

AAA Zlata odličnost