Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4140/11 , Stran 1879
Ob-4140/11
Na podlagi 36. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., uprava Telekoma Slovenije, d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova 15, sklicuje
20. skupščino delničarjev,
ki bo 31. 8. 2011, ob 14. uri, v Multimedijski dvorani na sedežu družbe. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se določi predstavnika podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek. 3. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d. Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., po predlogu uprave in nadzornega sveta, ki je sestavni del tega sklepa. 4. Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2010. 5. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2010 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: 5.1. Bilančni dobiček, ki za leto 2010 znaša 29.500.000,00 EUR, se uporabi za: – izplačilo dividend v višini 19.516.434,00 EUR oziroma 3 EUR bruto na delnico, – preostali del v višini 9.983.566,00 se prenese v naslednje leto. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so dva delovna dneva po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic s pravico do dividend, in sicer v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe. 5.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2010. 5.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. 6. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d., za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko družbo Ernst&Young, d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d., za poslovno leto 2011. 7. Plačilo članom nadzornega sveta Telekom Slovenije, d.d. Predlog sklepa: 7.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin dokler skupni znesek sejnin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. 7.2. Člani nadzornega sveta, poleg sejnin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.000 EUR bruto letno na posameznega člana. 7.3. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 10% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 25% doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta. 7.4. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezni član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. 7.5. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost. 7.6. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. 7.7. Stroške izobraževanja in izpopolnjevanja članov nadzornega sveta na področjih, ki so pomembna za kakovostno in učinkovito izvrševanje njihovih nalog nosi Telekom Slovenije, d.d., kar se podrobneje uredi v Poslovniku o delu nadzornega sveta. 8. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: 8.1. Skupščina se seznani z odstopom mag. Cirila Kafola in dr. Zvonka Kremljaka s funkcije člana nadzornega sveta, ki predstavljata kapital, z dnem 31. 8. 2011. 8.2. Skupščina na njuno mesto za člana nadzornega sveta, ki predstavljata kapital, izvoli Francija Mugerleta in Sama Sanzina z mandatom, ki začne teči s 1. 9. 2011 in traja do izteka mandata sedanjega nadzornega sveta. Gradivo za skupščino Od dneva objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje do vključno dneva skupščine, so delničarjem na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, v informacijski pisarni vsak delavni dan, od 10. do 12. ure, na vpogled popolna gradiva za skupščino. Sklic skupščine in celotno gradivo z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1) objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@telekom.si. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: skupscina@telekom.si. Pravica do obveščenosti Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298., prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe http://skupscina.telekom.si/. Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje Pravico do udeležbe in glasovanja imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotna družba, d. d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je pisna prijava udeležbe, naslovljena na informacijsko pisarno družbe, ki mora prispeti na sedež družbe ali na faks št. 01/231-47-36 ali na elektronski naslov: skupscina@telekom.si, najkasneje do vključno 29. 8. 2011 do 15.30. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v informacijski pisarni na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in 12. uro, od objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje in v elektronski obliki na spletni strani družbe http://skupscina.telekom.si/. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov: skupscina@telekom.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Druga obvestila Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne točke, predloge sklepov ali volilne predloge po elektronski pošti. Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 6.535.478. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 6.505.478. Vse delnice so istega razreda. Udeležence skupščine prosimo, da pridejo na skupščino pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnosti in prevzema glasovalnih naprav. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom ob 15. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih delnic.
Telekom Slovenije, d.d., predsednik uprave Ivica Kranjčević

AAA Zlata odličnost