Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4103/11 , Stran 1864
Ob-4103/11
Na podlagi 7. točke Statuta delniške družbe Arcont, proizvodnja bivalnih enot, d.d., Gornja Radgona, Ljutomerska cesta 29, uprava družbe vabi delničarje na
14. sejo skupščine
družbe Arcont d.d.,
ki bo v torek, dne 30. 8. 2011, ob 11. uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Gornji Radgoni, Ljutomerska cesta 29. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti delničarjev, izvolitev preštevalcev glasov. Predlog sklepa: izvolita se preštevalca glasov po predlogu sklicatelja. Seji bo prisostvovala vabljena notarka. 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava. Predlog sklepa: skupščina delničarjev se seznani s revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010. 3. Seznanitev z letnim poročilom družbe za prehodno poslovno leto 2011, ki traja od 1. januarja do 31. marca 2011 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava. Skupščina delničarjev se seznani z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2011 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila za prehodno poslovno leto 2011. 4. Obravnava predloga in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2010 in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu in seznanitev v smislu petega odstavka 294. člena ZGD. Predlog sklepa: a) Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila, se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2010 znaša 1.301.665,81 EUR, na predlog uprave in nadzornega sveta, uporabi tako, kakor sledi: – preneseni čisti dobiček iz leta 2009 v višini 234.909,18 EUR, se razporedi v preneseni dobiček družbe v naslednje obdobje; – nerazporejeni čisti dobiček poslovnega leta 2010 v višini 1.066.756,63 EUR, se razporedi v preneseni dobiček družbe v naslednje obdobje. b) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. c) Skupščina delničarjev se seznani s prejemki v smislu petega odstavka 294. člena ZGD. 5. Obravnava predloga in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto I.–III. 2011 in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu in seznanitev v smislu petega odstavka 294. člena ZGD. Predlog sklepa: a) Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila, se bilančni dobiček, ki na dan 31. 3. 2011 znaša 1.498.436,99 EUR na predlog uprave in nadzornega sveta, uporabi tako, kot sledi: – preneseni čisti dobiček iz leta 2009 v višini 234.909,18 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička; – nerazporejeni čisti dobiček poslovnega leta 2010 v višini 1.066.756,63 EUR se v višini 500.000,00 EUR prenese v naslednje obdobje, razlika v višini 566.756,63 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička; – preneseni čisti dobiček poslovnega leta 2011 (I. – III. 2011) v višini 196.771,18 EUR se prenese v druge rezerve iz dobička. b) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. c) Skupščina družbe se seznani s prejemki v skladu s petim odstavkom 294. člena ZGD. 6. Povečanje osnovnega kapitala. Predlog sklepa: Osnovni kapital družbe Arcont d.d., ki znaša 2.484.885,66 EUR in je razdeljen na 595.478 kosovnih delnic, se poveča za 5.015.114,34 EUR in po povečanju znaša 7.500.000,00 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se opravi iz sredstev družbe, in sicer se preoblikujejo v osnovni kapital: – kapitalske rezerve (splošni prevrednoteni popravek kapitala) za 3.809.472,81 EUR, – druge rezerve iz dobička (revalorizacijski popravek rezerv je 602.779,73 EUR in druge rezerve iz dobička so 602.861,80 EUR) za 1.205.641,53 EUR. Osnovni kapital se poveča brez izdaje novih delnic. Sklep o povečanju osnovnega kapitala in samo povečanje osnovnega kapitala se vpiše v sodni register in z dnem vpisa povečanja osnovnega kapitala je osnovni kapital povečan. Zakonske rezerve se povečajo do zakonsko določene višine 10% vrednosti osnovnega kapitala iz 248.488,57 EUR na 750.000,00 EUR, in sicer iz drugih rezerv iz dobička za 501.511,43 EUR. 7. Sprememba statuta. Predlog sklepa: sprejme se sprememba statuta v prvem odstavku 4.1 točke glede povečanja osnovnega kapitala, ki odslej glasi: Osnovni kapital družbe znaša 7.500.000,00 (sedemmilijonovpetstotisoč 00/100) EUR in je razdeljen na 595.478 (petstopetindevetdesettisočštiristooseminsedemdeset) kosovnih delnic. 8. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta, se za revizorja družbe za prehodno poslovno leto 2011, ki traja od 1. januarja do 31. marca 2011, imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Ljubljana. Na predlog nadzornega sveta, se za revizorja družbe za poslovno leto 2012, ki traja od 1. aprila 2011 do 31. marca 2012, imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Ljubljana. Gradivo za skupščino družbe, letno poročilo uprave in revizijsko poročilo ter poročilo nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Gornji Radgoni, Ljutomerska c. 29 v tajništvu uprave, in sicer vsak dan, od 12. do 14. ure. Pravico udeležiti se skupščine in uresničevati glasovalno pravico, imajo tisti delničarji oziroma pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi pisna pooblastila. Udeleženci bodo prevzeli ustrezno gradivo na kraju zasedanja skupščine pol ure pred začetkom skupščine. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine v skladu z 298. členom ZGD pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo poslani družbi v roku sedem dni po objavi tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz prvega odstavka 300. člena ZGD oziroma 301. člena ZGD, bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1C lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Arcont d.d., G. Radgona Uprava

AAA Zlata odličnost