Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2856. Pravilnik o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, stran 8756.

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04) in četrtega odstavka 14. člena Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10), je direktor Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, na podlagi soglasja sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije na 10. redni seji, dne 24. 5. 2011, 2. dopisni seji, dne 10. 6. 2011 in 11. redni seji, dne 5. 7. 2011 sprejel naslednji
P R A V I L N I K
o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se določijo:
– postopki izbire projektov, prijavljenih na javne razpise s področja filmskih in avdiovizualnih dejavnosti Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija);
– pogoji in merila za izbor projektov na javnih razpisih iz prve alineje tega člena;
– postopek sklepanja pogodb, vsebina pogodb in način nadzora nad izvajanjem pogodb.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. »celovečerni (dolgometražni) film« je film, katerega trajanje presega 70 minut;
2. »srednjemetražni film« je film, ki traja 45–70 minut;
3. »kratkometražni film« je film, krajši od 45 minut;
4. »celovečerni prvenec« je prvi celovečerni film, ki ga režiser posname, ki je režiral že vsaj eno avdiovizualno delo;
5. »razvoj scenarija« so vse scenaristične in dramaturške aktivnosti, ki se nanašajo na dodelavo strukture, zapleta, karakterizacije likov in vseh drugih elementov scenarija;
6. »razvoj filmskega projekta« je faza v produkciji filma, ki zajema vse aktivnosti, s katerimi producent razvija scenarij, pridobiva koproducente, sestavlja ekipo ter izvaja vse druge produkcijske aktivnosti do uvrstitve filma v enega od programov realizacije filma iz 6. člena tega pravilnika;
7. »priprave na snemanje filma« so faza v produkciji filma, ki obsega produkcijske aktivnosti do uvrstitve filma v eno od slovenskih filmskih in avdiovizualnih dejavnosti iz 6. člena tega pravilnika;
8. »snemanje filma« je faza v produkciji filma, ki obsega čas od prvega do zadnjega snemalnega dne;
9. »postprodukcija filma« je zaključna faza v produkciji filma, ki obsega vse produkcijske aktivnosti od zaključka snemanja filma do dokončanja filmske kopije, ki omogoča kinematografsko prikazovanje;
10. »realizacija projekta« je proces, ki zajema priprave na snemanje, snemanje, in postprodukcijo filma;
11. »promocija« zajema vse aktivnosti, s katerimi se obvešča javnost o posameznem filmu, financiranem programu ali nacionalnem filmskem programu. Promocija posameznega filma se praviloma začne v fazi priprav za snemanje in traja do konca komercialne in festivalske eksploatacije filma;
12. »distribucija filma« pomeni servis posredovanja v smislu nudenja tehničnih, promocijskih uslug in trženja, ki ga izvaja distributer in nastaja med producentom in prikazovalcem oziroma nosilcem eksploatacije filma (kinematografsko podjetje, TV podjetje, videoteke ipd.) na način, da se izvirnik ali reproducirani primerki avdiovizualna dela dajo v promet s prodajo ali drugačno obliko prenosa lastninske pravice, nadalje pravico dajanja v najem ter pravico javnega prikazovanja na vseh znanih nosilcih slike in zvoka;
13. »javno prikazovanje« je vsako javno predvajanje filma gledalcem ne glede na nosilec zvoka in slike, s katerega se film predvaja;
14. »manjšinska koprodukcija« je realizacija filma, v kateri znaša slovenski delež najmanj 10 odstotkov in največ 49 odstotkov stroškov celotne produkcije filma in če znaša število soavtorjev, avtorjev prispevkov in igralske zasedbe filma vsaj 10 odstotkov celotne avtorske in igralske zasedbe filma;
15. »sinopsis« je besedilo, ki povzema bistvo zgodbe in njene najpomembnejše elemente ter opisuje glavne like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega do dve tipkani strani;
16. »osnutek scenarija (treatment)« je razširjena oblika sinopsisa in vsebuje zaporedje prizorov, ki so vsak zase splošno opisani v enem ali več stavkih. Obsega do petnajst tipkanih strani;
17. »scenarij« je oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke;
18. »režijska vizija/ koncept« je razlaga režiserjevega videnja nastajajočega filma. Obsega do pet tipkanih strani;
19. »zgodboris (storyboard)« je zaporedje risb, slik ali fotografij, ki izrisuje nastopajoče in njihova dejanja v posameznem prizoru ali celotnem filmu;
20. »povečava« je povečanje filmske slike s 16 mm ali super 16 mm filmskega traku na 35 mm trak in izdelava 35 mm standardne zvočne kopije filma;
21. »transfer« je prenos slike z digitalnega nosilca na 35 mm filmski trak in izdelava 35 mm standardne zvočne kopije filma;
22. »predračun« je ovrednotenje vseh stroškov, potrebnih za celovito realizacijo projekta, vključno z morebitnimi predhodnimi fazami, potrebnimi za realizacijo projekta;
23. »finančni načrt« je prikaz virov financiranja projekta, vključujoč vse stroške, potrebne za realizacijo projekta ter pojasnila, na kakšen način namerava producent zagotoviti finančna in druga sredstva za zaključeno finančno konstrukcijo projekta, vključno s predvidenimi prihodki od prodaje filma;
24. »dokazila o zaprtju finančne konstrukcije za realizacijo projekta« so vse verodostojne listine (pred/pogodbe s financerji, koproducenti, predkupci predvajalskih pravic, z donatorji in s sponzorji; izjava o vložku producenta itn.), iz katerih je razvidno, v kakšnem obsegu so v skladu s finančnim načrtom že zagotovljena finančna in druga sredstva, potrebna za realizacijo projekta;
25. »terminski načrt« je časovno natančno opredeljen opis vseh aktivnosti ustvarjalnih in tehnoloških postopkov, ki zagotavljajo celovito realizacijo projekta;
26. »paritetna sredstva« so sredstva, ki so prijavitelju projekta na javni razpis za razvoj projekta odobrena največ do zneska, kot so mu odobrena s strani evropskih skladov oziroma programov.
2. POGOJI SOFINANCIRANJA
3. člen
(Pogoji sodelovanja na javnem razpisu)
(1) Agencija sofinancira projekte s področja slovenskih filmskih in avdiovizualnih dejavnosti iz 6. člena tega pravilnika preko javnih razpisov (v nadaljevanju: razpis).
(2) Za slovenski film se po tem pravilniku šteje film, pri katerem ima večinski producentski delež slovenski producent ali je pretežno posnet v slovenskem jeziku ali gre za dela, ki so producirana v madžarskem in italijanskem jeziku, če so namenjena madžarski ali italijanski narodni skupnosti, ki živita na območju Republike Slovenije ter manjšinske koprodukcije.
(3) Podrobnejši pogoji sofinanciranja se lahko določijo z besedilom razpisa.
4. člen
(omejitve sodelovanja na razpisu)
(1) Na razpisu agencije ne morejo biti sofinancirane fizične ter pravne osebe in z njimi povezane osebe, opredeljene v 4. členu Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10; v nadaljnjem besedilu: ZSFCJA), ki ob prijavi na razpis nimajo poravnanih vseh zapadlih pogodbenih obveznosti do agencije.
(2) Na razpisu za sredstva agencije ne morejo sodelovati osebe s projekti, namenjenimi marketingu in ekonomski propagandi.
(3) Prijavitelj, ki je pridobil proračunska sredstva s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika Slovenija, ne sme s sredstvi agencije kriti istih stroškov kot jih je kril s sredstvi, ki jih je pridobil na drugem skladu s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika Slovenija.
(4) Agencija ne sofinancira prijavljenih projektov prijavitelja:
– če so bile z revizijo kateregakoli sofinanciranega projekta prijavitelja s strani agencije v obdobju petih let pred objavo razpisa, ugotovljene nepravilnosti in če prijavitelj v roku šestih mesecev od dokončanja revizije le-teh ne odpravi;
– če prijavitelj v obdobju petih let pred objavo razpisa, na katerega se prijavlja ni dokončal sofinanciranega projekta s strani agencije in agenciji ni povrnil že izplačanih sredstev za nedokončan projekt;
– če prijavitelj v obdobju petih let pred objavo razpisa za katerikoli sofinanciran projekt s strani agencije ni predložil agenciji revizije iz 15. člena ZSFCJA.
5. člen
(ponovna prijava istega projekta na razpis)
(1) Ob drugi in vsaki naslednji prijavi istega projekta na razpis za sofinanciranje filmskih in avdiovizualnih dejavnosti iz 6. člena tega pravilnika, na katerega je že bil prijavljen, mora prijavitelj pisno obrazložiti razloge za ponovno prijavo.
(2) Projekt, ki ga je agencija že financirala v enem od področij filmskih in avdiovizualnih dejavnosti iz 6. člena tega pravilnika, ne more biti ponovno financiran iz istega področja iste filmske oziroma avdiovizualne dejavnosti.
6. člen
(filmske in avdiovizualne dejavnosti)
(1) Agencija sofinancira projekte naslednjih področij slovenskih filmskih in avdiovizualnih dejavnosti:
1. razvoj scenarija;
2. razvoj filmskega projekta;
3. realizacija igranih, dokumentarnih in animiranih filmskih projektov;
4. realizacija manjšinskih koprodukcijskih projektov;
5. realizacija projektov celovečernih prvencev;
6. realizacija študijskih filmov in študijskih televizijskih del;
7. povečave in transferji filmov;
8. digitalizacija kinematografskega predvajanja;
9. filmski festivali in drugi kulturno vzgojni filmski projekti;
10. programi organizirane filmske stroke.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko agencija sofinancira tudi druge filmske in avdiovizualne dejavnosti po postopku, določenim s tem pravilnikom. Merila za filmske in avdiovizualne dejavnosti iz tega odstavka se določijo s posebnim pravilnikom agencije.
(3) Projekti, prijavljeni na razpise slovenskih filmskih in avdiovizualnih dejavnosti, navedenih v tem členu, se sofinancirajo na podlagi veljavne sheme državne pomoči oziroma po pravilu de minimis, kar se navede v posameznem razpisu.
7. člen
(razpisna vrednost sofinanciranja)
Z besedilom posameznega razpisa se določita okvirna vrednost razpisanih sredstev in najvišji možni znesek sofinanciranja posameznih projektov s področja slovenskih filmskih in avdiovizualnih dejavnosti, ki jih sofinancira agencija, ob upoštevanju omejitev ZSFCJA.
3. FILMSKE IN AVDIOVIZUALNE DEJAVNOSTI TER MERILA ZA IZBOR
8. člen
(razvoj scenarija)
(1) Namen sofinanciranja razvoja scenarija je spodbujanje scenaristične ustvarjalnosti na področju celovečernega igranega, dokumentarnega in animiranega filma.
(2) Na razpisu za sofinanciranje razvoja scenarija lahko sodelujejo producenti, registrirani za dejavnosti produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110) in fizične osebe.
(3) Prijavitelj projekta, ki prejme sredstva za sofinanciranje projekta razvoja scenarija, je dolžan prejeta sredstva prikazati v predračunu in finančnem načrtu projekta, prijavljenega na javni razpis za razvoj ali realizacijo filmov.
(4) Agencija sklenitve pogodbe za razvoj izbranega scenarija ne more pogojevati niti s prenosom kakršnihkoli pravic od avtorja ali producenta na agencijo niti s spremembami predloženega sinopsisa, osnutka scenarija, načrta scenarija, scenarija ali zgodborisa pred njegovo prijavo na razpis za financiranje razvoja ali realizacije filmskih projektov.
(5) Razpis za razvoj scenarija ni namenjen sofinanciranju razvoja scenarijev srednjemetražnih in kratkometražnih filmov.
9. člen
(merila za razvoj scenarija igranih filmov)
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovrednoti na razpis iz drugega odstavka prejšnjega člena prijavljene projekte razvoja scenarija igranih filmov po naslednjih merilih:
a) ocena sinopsisa in osnutka
scenarija ali scenarija      do 80 točk
 
– univerzalnost in
relevantnost teme, izvirnost
ter razvojni potencial
projekta             do 30 točk
 
– struktura in prepričljivost
zgodbe ter glavnih likov     do 35 točk
 
– pričakovana privlačnost
filma za slovenski in evropski
oziroma mednarodni kulturni
prostor              do 15 točk
 
b) ocena scenarista        do 20 točk
 
(odmevnost ustvarjalnega dela
na avdiovizualnem ali drugem
kulturnem področju)
10. člen
(merila za razvoj scenarija dokumentarnih filmov)
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovrednoti na razpis iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika prijavljene projekte razvoja scenarija dokumentarnih filmov po naslednjih merilih:
a) ocena pisnega in
morebitnega slikovnega
gradiva, iz katerega je
razvidna vsebinska in estetska
zasnova projekta oziroma
sinopsisa in osnutka scenarija
ali scenarija, če to omogočata
narava teme in avtorski
pristop             do 80 točk
 
– univerzalnost in
relevantnost teme, izvirnost
projekta             do 30 točk
 
– razvidnost avtorskega
stališča             do 30 točk
 
– pričakovana privlačnost
filma za slovenski
in evropski oziroma mednarodni
kulturni prostor         do 20 točk
 
b) ocena scenarista       do 20 točk
 
(odmevnost ustvarjalnega dela
na avdiovizualnem ali drugem
kulturnem področju)
11. člen
(merila za razvoj scenarija animiranih filmov)
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovrednoti na razpis iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika prijavljene projekte razvoja scenarija animiranih filmov po naslednjih merilih:
a) ocena sinopsisa in osnutka
scenarija
ali scenarija ali(osnutka)
zgodborisa            do 45 točk
 
– univerzalnost in
relevantnost teme         do 15 točk
 
– izvirnost pripovednega
postopka             do 15 točk
 
– pričakovana privlačnost
filma za slovenski
in evropski oziroma mednarodni
kulturni prostor         do 15 točk
 
b) ocena likovne zasnove filma  do 35 točk
 
– izvirnost likovne zasnove in
grafična karakterizacija likov  do 20 točk
 
– pričakovana zahtevnost
izvedbe              do 15 točk
 
c) ocena scenarista        do 20 točk
 
(odmevnost ustvarjalnega dela
na avdiovizualnem ali drugem
kulturnem področju)
12. člen
(število točk)
(1) Posamezen projekt iz 9., 10. in 11. člena tega pravilnika je lahko ocenjen z največ 100 točkami.
(2) Z besedilom razpisa iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika se določi število točk, ki ga mora vsak prijavljeni projekt doseči, da ga pristojna strokovno programska komisija predlaga direktorju v sofinanciranje.
13. člen
(razvoj filmskega projekta)
(1) Namen sofinanciranja razvoja filmskega projekta je spodbujanje scenaristične ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcijskih aktivnosti na področju igranega, dokumentarnega in animiranega filma.
(2) Na razpisu za sofinanciranje razvoja filmskega projekta lahko sodelujejo producenti, registrirani za dejavnosti produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110).
(3) Producent, ki prejme sredstva za razvoj filmskega projekta, je dolžan prejeta sredstva prikazati v predračunu in finančnem načrtu projekta, prijavljenega na razpis za realizacijo filmskih projektov. Prijavitelj je dolžan sofinanciran projekt razvoja filmskega projekta, ki ga je sofinancirala agencija prijaviti na razpis za realizacijo filmskih projektov najkasneje v dveh letih od sklenitve pogodbe za sofinanciran projekt.
(4) Agencija izplačila sredstev za razvoj filmskega projekta ne more pogojevati niti s prenosom kakršnihkoli pravic od avtorjev ali producenta na agencijo niti s spremembami predloženega scenarija ali druge dokumentacije projekta pred njegovo prijavo na razpis iz prejšnjega odstavka.
14. člen
(merila za razvoj igranih filmskih projektov)
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovrednoti na razpis iz drugega odstavka prejšnjega člena prijavljene projekte razvoja igranih filmskih projektov po naslednjih merilih:
a) ocena scenarija        do 30 točk
 
– univerzalnost in
relevantnost teme, izvirnost
projekta             do 10 točk
 
– struktura in prepričljivost
zgodbe, karakterizacija
glavnih likov, dialogi      do 10 točk
 
– pričakovana privlačnost
filma za slovenski
in evropski oziroma mednarodni
kulturni prostor         do 10 točk
 
b) ocena režiserja        do 15 točk
 
– odmevnost ustvarjalnega dela
na avdiovizualnem področju
 
c) ocena producenta        do 15 točk
 
– odmevnost producentskega
dela na avdiovizualnem
področju (strokovna in
finančna kredibilnost
producenta glede na
realizirane projekte, njihovo
udeležbo in dosežke na
festivalih ter uspešnost pri
gledalcih)
 
d) ocena okvirnega finančnega
in terminskega načrta za
razvoj filma           do 10 točk
 
(upoštevajo se utemeljenost
finančnega načrta in
predračuna za razvoj filma v
posameznih postavkah, višina
zagotovljenega lastnega
deleža, deležev koproducentov
in drugih sofinancerjev,
ustreznost terminskega načrta)
 
e) že odobrena sredstva za
razvoj istega projekt programa
Media                30 točk
15. člen
(merila za razvoj dokumentarnih filmskih projektov)
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovrednoti na razpis iz drugega odstavka 13. člena tega pravilnika prijavljene projekte razvoja dokumentarnih filmskih projektov po naslednjih merilih:
a) ocena pisnega in
morebitnega slikovnega
gradiva, iz katerega je
razvidna vsebinska in estetska
zasnova projekta oziroma
scenarija, če to omogočata
narava teme in avtorski
pristop             do 30 točk
 
– univerzalnost in
relevantnost teme, izvirnost
projekta             do 10 točk
 
– razvidnost avtorskega
stališča             do 10 točk
 
– pričakovana privlačnost
filma za slovenski
in evropski oziroma mednarodni
kulturni prostor         do 10 točk
 
b) ocena režiserja        do 15 točk
 
– odmevnost ustvarjalnega dela
na avdiovizualnem področju
 
c) ocena producenta       do 15 točk
 
– odmevnost producentskega
dela na avdiovizualnem
področju (strokovna in
finančna kredibilnost
producenta glede na
realizirane projekte, njihovo
udeležbo in dosežke na
festivalih ter uspešnost pri
gledalcih)
 
d) ocena okvirnega finančnega
in terminskega načrta za
razvoj filma
                 do 10 točk
(upoštevajo se utemeljenost
finančnega načrta in
predračuna za razvoj filma v
posameznih postavkah, višina
zagotovljenega lastnega
deleža, deležev koproducentov
in drugih sofinancerjev;
ustreznost terminskega načrta)
 
e) že odobrena sredstva za
razvoj istega projekt programa
Media                30 točk
16. člen
(merila za razvoj animiranih filmskih projektov)
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovrednoti na razpis iz drugega odstavka 13. člena tega pravilnika prijavljene projekte razvoja animiranih filmskih projektov po naslednjih merilih:
a) ocena scenarija ali
(osnutka) zgodborisa       do 20 točk
 
– univerzalnost in
relevantnost teme, izvirnost
pripovednega postopka      do 10 točk
 
– pričakovana privlačnost
filma za slovenski in evropski
oziroma mednarodni kulturni
prostor             do 10 točk
 
b) ocena likovne zasnove filma  do 10 točk
 
(izvirnost likovne zasnove,
grafična karakterizacija
likov, pričakovana zahtevnost
izvedbe)
 
c) ocena režiserja        do 10 točk
 
– odmevnost ustvarjalnega dela
na avdiovizualnem področju
 
d) ocena glavnega animatorja   do 10 točk
 
– odmevnost ustvarjalnega dela
na avdiovizualnem področju
 
e) ocena producenta       do 10 točk
 
– odmevnost producentskega
dela na avdiovizualnem
področju (strokovna in
finančna kredibilnost
producenta glede na
realizirane projekte, njihovo
udeležbo in dosežke na
festivalih ter uspešnost pri
gledalcih)
 
f) ocena okvirnega finančnega
in terminskega načrta za
razvoj filma           do 10 točk
 
(upoštevajo se utemeljenost
finančnega načrta in
predračuna za razvoj filma v
posameznih postavkah, višina
zagotovljenega lastnega
deleža, deležev koproducentov
in drugih sofinancerjev;
ustreznost terminskega načrta)
 
g) že odobrena sredstva za
razvoj istega projekt programa
Media                30 točk
17. člen
(število točk)
(1) Posamezen projekt iz 14., 15. in 16. člena tega pravilnika je lahko ocenjen z največ 100 točkami.
(2) Z besedilom razpisa iz drugega odstavka 13. člena tega pravilnika se določi število točk, ki ga mora vsak prijavljeni projekt doseči, da ga pristojna strokovno programska komisija predlaga direktorju v sofinanciranje.
(3) Agencija lahko sofinancira prijavljeni projekt, ki ima že odobrena sredstva za razvoj istega projekta programa Media največ do zneska že odobrenih sredstev programa Media.
18. člen
(realizacija filmskih projektov)
(1) Namen sofinanciranja realizacije filmskih projektov in manjšinskih koprodukcij je omogočanje filmske ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcije igranih, dokumentarnih in animiranih filmov ne glede na njihovo trajanje.
(2) Na razpisu za sofinanciranje realizacije filmskih projektov in manjšinskih koprodukcij lahko sodelujejo producenti, registrirani za dejavnosti produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110).
(3) Projekti, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje na razpisu za financiranje celovečernih prvencev, ne morejo sodelovati na razpisu za realizacijo filmov.
19. člen
(merila za realizacijo igranega filmskega projekta)
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovrednoti na razpis iz drugega odstavka prejšnjega člena prijavljene projekte realizacije igranih filmskih projektov po naslednjih merilih:
a) ocena scenarija        do 30 točk
 
– univerzalnost, relevantnost
in izvirnost teme         do 10 točk
 
– struktura in dramaturški
potencial scenarija,
doslednost karakterizacije
likov               do 10 točk
 
– pričakovana privlačnost
filma za slovenski in evropski
oziroma mednarodni kulturni
prostor              do 10 točk
 
b) ocena režiserja        do 30 točk
 
– odmevnost ustvarjalnega dela
na avdiovizualnem področju do
20 točk
 
– ocena režijskega koncepta    do 10 točk
 
c) ocena producenta        do 20 točk
 
– odmevnost producentskega
dela na avdiovizualnem
področju (strokovna in
finančna kredibilnost
producenta glede na
realizirane projekte, njihovo
udeležbo in dosežke na
festivalih ter uspešnost pri
gledalcih)            do 15 točk
 
– prisotnost mednarodnega
koproducenta, ki se izkazuje s
sklenjeno pred/pogodbo       do 5 točk
 
d) ocena okvirnega finančnega
in terminskega načrta za
produkcijo filma         do 20 točk
 
(upoštevajo se utemeljenost
finančnega načrta in
predračuna za realizacijo
filma v posameznih postavkah,
višina zagotovljenega lastnega
deleža, deležev koproducentov
in drugih sofinancerjev;
ustreznost terminskega in
distribucijsko-promocijskega
načrta doma in v tujini).
20. člen
(merila za realizacijo dokumentarnega filmskega projekta)
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovrednoti na razpis iz drugega odstavka 18. člena tega pravilnika prijavljene projekte realizacije dokumentarnih filmskih projektov po naslednjih merilih:
a) ocena pisnega in
morebitnega slikovnega
gradiva, iz katerega je
razvidna vsebinska zasnova
projekta oziroma scenarija, če
to omogočata narava teme in
avtorski pristop        do 30 točk
 
– (upoštevajo se univerzalnost
in relevantnost teme,
izvirnost projekta, razvidnost
avtorskega stališča ter
pričakovana privlačnost filma
za slovenski in evropski
oziroma mednarodni kulturni
prostor)
 
b) ocena režiserja       do 30 točk
 
– odmevnost ustvarjalnega dela
na avdiovizualnem področju   do 20 točk
 
– ocena režijskega koncepta
 
(ta naj vključuje vizualno
podobo filma, lahko pa tudi
druge segmente, ki so za film
specifični oziroma so dodana
vrednost filma         do 10 točk
 
c) ocena producenta      do 20 točk
 
– odmevnost producentskega
dela na avdiovizualnem
področju (strokovna in
finančna kredibilnost
producenta glede na
realizirane projekte, njihov
udeležbo in dosežke na
festivalih ter uspešnost pri
gledalcih)           do 15 točk
 
– prisotnost mednarodnega
koproducenta, ki se izkazuje s
sklenjeno pred/pogodbo     do 5 točk
 
d) ocena okvirnega finančnega
in terminskega načrta za
produkcijo filma        do 20 točk
 
– (upoštevajo se utemeljenost
finančnega načrta in
predračuna za realizacijo
filma v posameznih postavkah,
višina zagotovljenega lastnega
deleža, deležev koproducentov
in drugih sofinancerjev;
ustreznost terminskega in
distribucijsko-promocijskega
načrta doma in v tujini).
21. člen
(merila za realizacijo animiranega filmskega projekta)
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovrednoti na razpis iz drugega odstavka 18. člena tega pravilnika prijavljene projekte realizacije animiranih filmskih projektov po naslednjih merilih:
a) ocena scenarija        do 20 točk
 
(upoštevajo se univerzalnost
in relevantnost teme,
izvirnost projekta in
pripovednega postopka ter
pričakovana privlačnost filma
za slovenski in evropski
oziroma mednarodni kulturni
prostor)
 
b) ocena likovne zasnove filma
in (osnutka) zgodborisa
 
(izvirnost likovne zasnove,
karakterizacija likov,
estetske kakovosti,
pričakovana zahtevnost
izvedbe)             do 15 točk
 
c) ocena režiserja        do 25 točk
 
– odmevnost ustvarjalnega dela
na avdiovizualnem področju    do 20 točk
 
– ocena režijskega koncepta
 
(ta naj vključuje vizualno
podobo filma, lahko pa tudi
druge segmente, ki so za film
specifični oziroma so dodana
vrednost filma           do 5 točk
 
d) ocena glavnega animatorja   do 10 točk
 
– odmevnost ustvarjalnega dela
na avdiovizualnem področju
 
e) ocena producenta        do 20 točk
 
– odmevnost producentskega
dela na avdiovizualnem
področju (strokovna in
finančna kredibilnost
producenta glede na
realizirane projekte, njihov
udeležbo in dosežke na
festivalih ter uspešnost pri
gledalcih)            do 10 točk
 
– prisotnost mednarodnega
koproducenta, ki se izkazuje s
sklenjeno pred/pogodbo      do 10 točk
 
f) ocena okvirnega finančnega
in terminskega načrta za
produkcijo filma         do 10 točk
 
(upoštevajo se utemeljenost
finančnega načrta in
predračuna za realizacijo
filma v posameznih postavkah,
višina zagotovljenega lastnega
deleža, deležev koproducentov
in drugih financerjev;
ustreznost terminskega in
distribucijsko-promocijskega
načrta doma in v tujini).
22. člen
(merila za ocenjevanje realizacije manjšinskih koprodukcij)
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovrednoti na razpis iz drugega odstavka 18. člena tega pravilnika prijavljene projekte manjšinskih koprodukcij po naslednjih merilih:
a) ocena scenarija        do 30 točk
 
– univerzalnost, relevantnost
in izvirnost teme         do 5 točk
 
– struktura in prepričljivost
zgodbe, doslednost
karakterizacije likov, zasedba
vlog               do 10 točk
 
– pričakovana privlačnost
filma za slovenski in evropski
oziroma mednarodni kulturni
prostor              do 5 točk
 
– navzočnost Slovenije,
Slovencev, slovenskega jezika
oziroma slovenske kulture v
scenariju             do 10 točk
 
b) ocena režiserja        do 15 točk
 
(odmevnost ustvarjalnega dela
na avdiovizualnem področju)
 
c) angažiranost slovenskih
soavtorjev, avtorjev
prispevkov in igralske zasedbe
filma               do 15 točk
 
d) angažiranost tehničnih
zmogljivosti
v Republiki Sloveniji       do 15 točk
 
– snemanje v Republiki
Sloveniji (za 2 snemalna dni 1
točka)              do 10 točk
 
– poprodukcija zvoka oziroma
slike v Republiki Sloveniji
(za vsako 2,5 točki)        do 5 točk
 
e) ocena glavnega producenta
in slovenskega koproducenta    do 15 točk
 
– odmevnost dela glavnega
producenta na avdiovizualnem
področju (strokovna in
finančna kredibilnost
producenta glede na
realizirane projekte, njihovo
udeležbo in dosežke na
festivalih ter uspešnost pri
gledalcih)             do 5 točk
 
– odmevnost dela slovenskega
producenta na avdiovizualnem
področju (strokovna in
finančna kredibilnost
producenta glede na
realizirane projekte, njihovo
udeležbo in dosežke na
festivalih ter uspešnost pri
gledalcih)            do 10 točk
 
f) ocena okvirnega finančnega
in terminskega načrta za
produkcijo filma         do 10 točk
 
(upoštevajo se utemeljenost
finančnega načrta in
predračuna za realizacijo
filma v posameznih postavkah,
višina zagotovljenega lastnega
deleža, deležev koproducentov
in drugih sofinancerjev;
ustreznost terminskega in
distribucijsko-promocijskega
načrta doma in v tujini).
23. člen
(število točk)
(1) Posamezen projekt iz 19., 20., 21. in 22. člena tega pravilnika je lahko ocenjen z največ 100 točkami.
(2) Z besedilom razpisa iz drugega odstavka 18. člena tega pravilnika se določi število točk, ki ga mora vsak prijavljeni projekt doseči, da ga pristojna strokovno programska komisija predlaga direktorju v sofinanciranje.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, pristojna strokovno programska komisija direktorju ne more predlagati v sofinanciranje projekta, ki pri merilu točke a 19. 20. in 22. člena tega pravilnika ni dosegel vsaj 20 točk in pri merilu točk a in b 21. člena tega pravilnika ni dosegel skupaj vsaj 20 točk.
24. člen
(realizacija celovečernih prvencev)
(1) Namen sofinanciranja realizacije celovečernih prvencev je omogočanje realizacije filma režiserjem, ki še niso režirali celovečernega filma, so pa režirali vsaj eno avdiovizualno delo.
(2) Na razpisu za sofinanciranje realizacije celovečernih prvencev lahko sodelujejo producenti, registrirani za dejavnosti produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110).
25. člen
(merila za ocenjevanje realizacije projektov celovečernih prvencev)
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovrednoti na razpis iz drugega odstavka 24. člena tega pravilnika prijavljene projekte po naslednjih merilih:
a) ocena scenarija       do 35 točk
 
– univerzalnost, relevantnost
in izvirnost teme        do 10 točk
 
– struktura in prepričljivost
scenarija, karakterizacija
likov, dialogi         do 15 točk
 
– pričakovana privlačnost
filma za slovenski in evropski
oziroma mednarodni kulturni
prostor             do 10 točk
 
b) ocena režiserja       do 30 točk
 
– ustrezna univerzitetna      5 točk
izobrazba filmske smeri
 
– odmevnost ustvarjalnega dela
na avdiovizualnem ali drugem
kulturnem področju       do 15 točk
 
– ocena režijskega koncepta   do 10 točk
 
(ta naj vključuje vizualno
podobo filma, lahko pa tudi
druge segmente, ki so za film
specifični oziroma so dodana
vrednost filma)
 
c) ocena producenta in
morebitnih koproducentov    do 15 točk
 
– odmevnost producentskega
dela na avdiovizualnem ali
drugem kulturnem področju
(strokovna in finančna
kredibilnost producenta glede
na realizirane projekte,
njihovo udeležbo in dosežke na
festivalih, uspešnost pri
gledalcih, prisotnost
mednarodnega koproducenta)
 
d) ocena okvirnega finančnega
in terminskega načrta za
produkcijo filma        do 20 točk
 
(upoštevajo se utemeljenost
finančnega načrta in
predračuna za realizacijo
filma v posameznih postavkah,
višina zagotovljenega lastnega
deleža, deležev koproducentov
in drugih sofinancerjev;
ustreznost terminskega in
distribucijsko-promocijskega
načrta doma in v tujini).
26. člen
(število točk)
(1) Posamezen projekt iz prejšnjega člena je lahko ocenjen z največ 100 točkami.
(2) Z besedilom razpisa iz drugega odstavka 24. člena tega pravilnika se določi število točk, ki ga mora vsak prijavljeni projekt doseči, da ga pristojna strokovna komisija predlaga direktorju v sofinanciranje.
27. člen
(realizacija študijskih filmov in študijskih televizijskih del)
(1) Namen sofinanciranja realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del je spodbujanje ustvarjalnosti študentov, ki se na visokošolski ravni pripravljajo za umetniške poklice na avdiovizualnem področju, in omogočanje rasti slovenske filmske kulture v celoti.
(2) Agencija pridobi predloge za oblikovanje programa realizacije študijskih filmov, študijskih televizijskih del in drugih umetniških avdiovizualnih del z razpisom, na katerem lahko sodelujejo visokošolske ustanove s sedežem v Republiki Sloveniji, ki pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva na študijskem področju umetnost po klasifikaciji ISCED izobražujejo za umetniške poklice na področju filma in televizije.
(3) Agencija sofinancira realizacijo študijskih filmov in študijskih televizijskih del na podlagi vloge, ki mora vsebovati:
– dokazilo, da prijavitelj izvaja nacionalni program visokega šolstva na študijskem področju umetnost po klasifikaciji ISCED;
– dokazilo, da prijavitelj izvaja veljavni visokošolski študijski program za umetniške smeri s področja filma in televizije;
– dokazila, da visokošolski študijski program izvajajo visokošolski učitelji, habilitirani za ustrezna umetniška področja;
– opredelitev temeljnih ciljev programa oziroma splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc;
– navedbo podatkov o študentih in naslovih projektov;
– finančni načrt projektov;
– terminski načrt realizacije projektov.
28. člen
(merila za realizacijo študentskih filmov in študentskih avdiovizualnih del)
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovrednoti na razpis iz drugega odstavka 27. člena tega pravilnika prijavljene projekte po naslednjih merilih:
a) predhodne reference
prijavitelja kot nosilca
visokošolskih študijskih
programov za umetniške smeri s
področja filma in televizije
(festivalske reference in
nagrade v preteklih sedmih
letih)              do 40 točk
 
b) ocena primernosti temeljnih
ciljev programa za razvoj
slovenskega audiovizualnega
prostora             do 30 točk
 
c) ocena prispevka diplomantov
visokošolskih študijskih
programov prijavitelja za
razvoj slovenske filmske
kulture v celoti         do 30 točk
29. člen
(število točk)
(1) Posamezen projekt iz prejšnjega člena je lahko ocenjen z največ 100 točkami.
(2) Z besedilom razpisa iz drugega odstavka 27. člena tega pravilnika se določi število točk, ki ga mora vsak prijavljeni projekt doseči, da ga pristojna strokovna komisija predlaga direktorju v financiranje.
30. člen
(povečave in transferji)
(1) Namen sofinanciranja povečav in transferjev je spodbujanje filmske ustvarjalnosti z omogočanjem izdelave filmskih kinematografskih kopij na področju igranega, dokumentarnega in animiranega filma ne glede na njegovo trajanje, zvrst ali žanr.
(2) Na razpisu za sofinanciranje povečav in transferjev lahko sodelujejo producenti, registrirani za dejavnosti produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110) s filmi, posnetimi po slikovnih in zvočnih standardih, ki zagotavljajo možnost izdelave kakovostnih filmskih kinematografskih kopij.
31. člen
(merila za ocenjevanje povečav in transferjev)
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovrednoti na razpis iz drugega odstavka 27. člena tega pravilnika prijavljene projekte po naslednjih merilih:
a) kakovost filma        do 30 točk
 
– relevantnost teme in
prepričljivost filmske
pripovedi            do 10 točk
 
– režijska kakovost filma    do 10 točk
 
– kakovost prispevkov drugih
avtorjev, soavtorjev, avtorjev
prispevkov in izvajalcev    do 10 točk
 
b) produkcijsko-tehnična
kakovost filma         do 20 točk
 
– kakovost originalnega zvoka  do 10 točk
 
– kakovost originalne slike   do 10 točk
 
c) tržno-promocijski potencial
filma              do 30 točk
 
– ocena potenciala v Republiki do 20 točk
Sloveniji
 
– ocena potenciala v tujini
(upoštevaje filmske festivale) do 10 točk
 
d) ocena okvirnega finančnega
in terminskega načrta za
povečavo oziroma transfer
filma              do 20 točk
 
(upoštevajo se utemeljenost
finančnega načrta in
predračuna za povečavo filma v
posameznih postavkah, višina
zagotovljenega lastnega
deleža, deležev koproducentov
in drugih sofinancerjev;
ustreznost terminskega in
distribucijsko-promocijskega
načrta doma in v tujini).
32. člen
(število točk)
(1) Posamezen projekt iz prejšnjega člena je lahko ocenjen z največ 100 točkami.
(2) Z besedilom razpisa iz 30. člena tega pravilnika se določi število točk, ki ga mora vsak prijavljeni projekt doseči, da ga pristojna strokovno programska komisija predlaga direktorju v sofinanciranje.
33. člen
(digitalizacija slovenske kinematografije)
(1) Namen sofinanciranja digitalizacije slovenske kinematografije je distribucija kinematografskih filmov na način, ki bo omogočal javno predvajanje filmov na profesionalnih digitalnih avdiovizualnih sistemih oziroma nosilcih.
(2) Agencija pridobi predloge za sofinanciranje digitalizacije slovenske kinematografije z razpisom, na katerem lahko sodelujejo prijavitelji, ki so registrirani za kinematografsko dejavnost in le-to izvajajo na območju Republike Slovenije. Z razpisom se podrobneje določajo omejitve in tehnični parametri, v okviru katerih lahko prijavitelj kandidira na razpisu za digitalizacijo slovenske kinematografije.
34. člen
(merila za ocenjevanje digitalizacije slovenske kinematografije)
(1) Agencija pridobi predloge za sofinanciranje digitalizacije slovenske kinematografije z razpisom za sofinanciranje digitalizacije prikazovanja.
(2) Pristojna strokovno programska komisija za ocenjevanje predlogov projektov, prijavljenih na razpis iz drugega odstavka prejšnjega člena za sofinanciranje digitalizacije prikazovanja, oceni prijavljene projekte po naslednjih merilih:
a) Programska merila        do 25 točk
 
– večinska zastopanost
slovenskih in evropskih filmov
ter filmov tretjega sveta v
koledarskem letu pred letom
objave razpisa           do 20 točk
 
– članstvo v Europa Cinemas       5 točk
 
b) Merila uspešnosti
delovanja, lokacijski
potencial kina in regijska
pokritost
s kinematografsko dejavnostjo    do 25 točk
 
– število obiskovalcev (do
1000 obiskovalcev letno 2
točki, od 1001 do 3000
obiskovalcev letno 4 točke, od
3001 in 5000 obiskovalcev
letno 6 točk, od 5001 in 7000
obiskovalcev letno 8 točk in
nad 7000 obiskovalcev letno 10
točk)                do 10 točk
 
– frekventnost lokacije
kinematografa, ocena tržnega
potenciala kina           do 5 točk
 
– regijska pokritost s
kinematografsko dejavnostjo;
pomen za enakomeren razvoj
kakovostne programske ponudbe
na celotnem področju RS       do 10 točk
 
c) Merila pogojev za brezhibno
delovanje digitalnega kina     do 25 točk
 
– ocena stanja obstoječe
tehnične opreme kina in
možnosti nadgraditve opreme za
digitalizacijo           do 15 točk
 
– ocena vzdrževanosti
infrastrukture kina         do 10 točk
 
d) Merila potrjenosti finančne
konstrukcije projekta
digitalizacije           do 25 točk
 
– pismo o nameri občine,
usklajeno z NR-investicijskim
programom občine oziroma
odločba ali pogodba z občino    do 10 točk
 
– višina lastne investicije     do 10 točk
 
– dokazilo o prijavi in
upravičenosti kandidature na
razpis Media              5 točk.
35. člen
(število točk)
(1) Posamezen projekt iz prejšnjega člena je lahko ocenjen z največ 100 točkami.
(2) Z besedilom razpisa iz drugega odstavka 33. člena tega pravilnika se določi število točk, ki ga mora vsak prijavljeni projekt doseči, da ga pristojna strokovna komisija predlaga direktorju v financiranje.
36. člen
(sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji)
(1) Namen sofinanciranja filmskih festivalov v Republiki Sloveniji je spodbujanje filmske kulture, filmske vzgoje ter omogočanje publiki, da se seznani s sodobnimi praksami domače in tuje filmske ustvarjalnosti.
(2) Na razpisu za sofinanciranje filmskih festivalov lahko sodelujejo pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti ali za organizacijo kulturnih ali drugih prireditev.
(3) Razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji ni namenjen sofinanciranju Festivala slovenskega filma.
37. člen
(merila za ocenjevanje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji)
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovrednoti na razpis iz drugega odstavka prejšnjega člena prijavljene projekte po naslednjih merilih:
a) ocena festivalskega
delovanja prijavitelja za
obdobje vsaj enega leta      do 40 točk
 
– iz naslovov prikazanih
filmov ter navedbe
obfestivalskih dogodkov
razvidna kakovost dosedanjega
programa              do 20 točk
 
– iz števila predvajanj,
števila gledalcev in izdanih
publikacij razviden obseg
dosedanjega programa        do 10 točk
 
– iz števila, obsega in
kakovosti medijskih zapisov
razvidna odmevnost
prijaviteljeve festivalske
odmevnosti             do 10 točk
 
b) ocena programskih usmeritev   do 20 točk
 
(upošteva se strokovna
utemeljenost programskih
usmeritev, zasnova programskih
sklopov, napoved gostov in
združljivost programske
usmeritve s programsko
politiko sklada)
 
c) ocena načrtovanega števila
prikazanih filmov, števila
predstav in pričakovanega
števila gledalcev         do 10 točk
 
(upoštevajo se strokovna
utemeljenost načrtovanega
števila prikazanih filmov,
načrtovanega števila predstav
in načrtovanega števila
gledalcev)
 
d) ocena dokazil o
zagotovljenem financiranju
prijaviteljeve festivalske
dejavnosti             do 15 točk
 
(upošteva se verodostojnost in
uresničljivost dokazil)
 
e) ocena finančnega načrta     do 15 točk
 
(upošteva se utemeljenost
finančnega načrta v posameznih
postavkah ter uresničljivost
izjave o zaprtju finančne
konstrukcije, obseg sredstev,
ki jih za financiranje
projekta zagotavlja
prijavitelj, ter
verodostojnost in
uresničljivost predloženih
dokazil).
38. člen
(število točk)
(1) Posamezen projekt iz prejšnjega člena je lahko ocenjen z največ 100 točkami.
(2) Z besedilom razpisa iz drugega odstavka 36. člena tega pravilnika se določi število točk, ki ga mora vsak prijavljeni projekt doseči, da ga pristojna strokovno programska komisija predlaga direktorju v sofinanciranje.
39. člen
(sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji)
(1) Namen sofinanciranja kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji je izobraževanje na področju filmske kulture in izvajanje filmskih vzgojnih programov.
(2) Na razpisu za sofinanciranje kulturnih vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Republiki Sloveniji.
40. člen
(merila za izbor kulturno vzgojnih filmskih projektov)
(1) Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovrednoti na razpis iz drugega odstavka prejšnjega člena prijavljene projekte po naslednjih merilih:
a) ocena kulturno vzgojnega
delovanja prijavitelja za
obdobje vsaj enega leta      do 40 točk
 
– iz navedbe kulturno-vzgojnih
dogodkov ter referenc
predavateljev oziroma vodij
kulturno vzgojnega programa
razvidna kakovost dosedanjega
programa             do 20 točk
 
– iz števila predavanj in
udeležencev ter izdanih
publikacij razviden obseg
dosedanjega programa       do 10 točk
 
– iz števila, obsega in
kakovosti medijskih zapisov
razvidna odmevnost
prijaviteljeve dejavnosti     do 10 točk
 
b) ocena programskih usmeritev  do 20 točk
 
(upošteva se strokovna
utemeljenost programskih
usmeritev, zasnova programa
kulturno vzgojna dela, napoved
in reference predavateljev)
 
c) ocena načrtovanega števila
kulturno-vzgojnih dogodkov in
pričakovanega števila
udeležencev            do 10 točk
 
(upoštevajo se strokovna
utemeljenost načrtovanega
števila dogodkov, načrtovanega
števila predavanj, delavnic in
načrtovanega števila
udeležencev)
 
d) ocena dokazil o
zagotovljenem financiranju
prijaviteljeve kulturno
vzgojne dejavnosti        do 15 točk
 
(upošteva se verodostojnost in
uresničljivost dokazil)
 
e) ocena finančnega načrta    do 15 točk
 
(upošteva se utemeljenost
finančnega načrta v posameznih
postavkah) ter uresničljivost
izjave o zaprtju finančne
konstrukcije, obseg sredstev,
ki jih za financiranje
projekta zagotavlja
prijavitelj, ter
verodostojnost in
uresničljivost predloženih
dokazil).
41. člen
(število točk)
(1) Posamezen projekt iz prejšnjega člena je lahko ocenjen z največ 100 točkami.
(2) Z besedilom razpisa iz 39. člena tega pravilnika se določi najmanjše število točk, ki ga mora vsak prijavljeni projekt doseči, da ga pristojna strokovno programska komisija predlaga direktorju v sofinanciranje.
42. člen
(sofinanciranje programov organizirane filmske stroke)
(1) Agencija sodeluje z interesnimi organizacijami na področju filmskih in avdiovizualnih dejavnosti ter s sorodnimi organizacijami, spodbuja razvoj filmske in avdiovizualne kulture, tudi tako da spodbuja programe interesnih organizacij in skrbi za afirmacijo stroke.
(2) Na razpisu za sofinanciranje programov organizirane filmske stroke lahko sodelujejo pravne osebe zasebnega prava in fizične osebe, ki delujejo na področju avdiovizualne, filmske in kinematografske dejavnosti.
43. člen
(merila in kriteriji za sofinanciranje programov organizirane filmske stroke)
(1) Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovrednoti na razpis iz drugega odstavka 42. člena tega pravilnika prijavljene projekte po naslednjih merilih:
a) vsebina programa         40 točk
 
– Kakovost in pomen
prijavljenega vsebinskega
koncepta programa        do 20 točk
 
– Načrtovana odzivnost oziroma
odmevnost programa        do 10 točk
 
– Terminski načrt izvedbe
programa             do 10 točk
 
b) dosedanja dejavnost
prijavitelja            20 točk
 
– reference glede na dosedanji
program, medijski odzivi     do 10 točk
 
– število udeležencev do sedaj
izvajanih programov       do 10 točk
 
c) reference in strokovna
kredibilnosti prijavitelja     40 točk
 
– obseg in struktura članstva  do 15 točk
 
– finančna kredibilnost,
solventnost prijavitelja     do 10 točk
 
– utemeljenost finančnega
načrta prijavljenega programa
in dejavnosti          do 15 točk
44. člen
(število točk)
(1) Posamezen projekt iz prejšnjega člena je lahko ocenjen z največ 100 točkami.
(2) Z besedilom razpisa iz drugega odstavka 42. člena tega pravilnika se določi število točk, ki ga mora vsak prijavljeni projekt doseči, da ga pristojna strokovno programska komisija predlaga direktorju v sofinanciranje.
POSTOPEK IZBORA PROJEKTOV
45. člen
(potek postopka izbora projektov)
Razpisi se izvajajo po naslednjih fazah:
a. uvedba postopka:
– priprava podlag za sprejem sklepa o začetku postopka;
– sprejem sklepa o začetku postopka;
– objava razpisa;
b. priprava vlog za obravnavo ter zavržbe:
– evidentiranje prispelih vlog;
– odpiranje vlog;
– pozivanje na dopolnitev nepopolnih vlog in njihovo dopolnjevanje;
– izdaja posamičnih sklepov o zavržbi nepopolnih in nepravočasnih vlog ter vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe;
c. ocenjevanje in vrednotenje vlog:
– ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog;
– oblikovanje končnega predloga strokovno programske komisije;
d. izbor projektov oziroma programov: izdaja posamičnih odločb o odobritvi ali zavrnitvi sofinanciranja projekta.
46. člen
(sklep)
Direktor agencije sprejme sklep o začetku postopka za izbiro projektov filmskih in avdiovizualnih dejavnosti, s katerim določi:
– razpisno področje s strokovno utemeljitvijo;
– postopek;
– okvirna vrednost razpisanih sredstev;
– datum objave;
– besedilo razpisa.
47. člen
(izvedba razpisa)
(1) Besedilo razpisa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnem mestu agencije.
(2) Besedilo razpisa mora vsebovati najmanj podatke, določene z zakonom, ki ureja uresničevanje interesa za kulturo.
(3) V času trajanja razpisa mora biti razpisna dokumentacija dosegljiva vsem zainteresiranim na spletnem mestu in sedežu agencije.
48. člen
(sprejemanje in evidentiranje vlog)
(1) Vloge se lahko oddajo na sedežu agencije, pošljejo po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost.
(2) Vsaka prispela vloga in njene morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva.
(3) Uradna oseba agencije, ki sprejema vloge, prispele na razpis, na vsaki vlogi jasno označi datum prejema oziroma oddaje na pošti. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge.
49. člen
(odpiranje vlog, prispelih na razpis)
(1) Vloge, prispele na razpis, odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na agenciji imenuje direktor agencije. Odpiranju sme prisostvovati predstavnik prijavitelja, ki kandidira na razpisu. Komisijo sestavljajo najmanj trije člani.
(2) O odpiranju vlog se piše zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– naziv in sedež agencije;
– datum in čas začetka ter konca odpiranja vlog;
– imena navzočih ter odsotnih članov komisije;
– imena navzočih oseb, ki kandidirajo na razpisu, oziroma njihovih predstavnikov;
– seznam prispelih vlog z navedbo šifre vloge, nazivom oziroma imenom prijavitelja ter naslovom projekta in
– ugotovitve o pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog ter o upravičenosti oseb, ki so vloge podale.
(3) Komisija za odpiranje vlog pripravi za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) skupno poročilo in ga preda skupaj z vlogami pristojnemu uslužbencu agencije. Skupno poročilo mora vsebovati šifro vloge, podatke o prijavitelju in naslov projekta.
(4) Na podlagi ugotovitve iz zapisnika iz drugega odstavka tega člena, da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno nepopolna, pristojni uslužbenec agencije pozove stranko, da jo dopolni v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Po izteku roka za dopolnitev, komisija za odpiranje vlog sestavi zapisnik, ki vsebuje seznam formalno nepopolnih vlog z navedbo šifre vloge, nazivom oziroma imenom prijavitelja ter naslovom projekta in ugotovitve, ali so formalno nepopolne vloge pravočasno in v celoti dopolnjene. Komisija za odpiranje vlog pripravi poročilo o vlogah, ki so bile pravočasno in v celoti dopolnjene. Poročilo mora vsebovati podatke, določene v prejšnjem odstavku.
50. člen
(zavrženje vlog)
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju oziroma dopolnjevanju vlog iz prejšnjega člena direktor agencije s posamičnim sklepom zavrže vlogo, ki ni pravočasna ali popolna ali ki je ni vložila upravičena oseba.
(2) Vloga, prispela na razpis je pravočasna, če je prispela v roku, določenem v besedilu razpisa.
(3) Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa. Za popolno se šteje tudi nepopolna vloga, ki jo je stranka v celoti dopolnila v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Vloga se šteje za popolno tudi v primeru, da se je prijavitelj na isti razpis prijavil z več projekti in je samo eni od vlog priložil vse obvezne sestavine.
(4) Upravičena oseba je tista oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in vloge stranke.
51. člen
(ocenjevanje in vrednotenje)
(1) Strokovno presojo in ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog upravičenih oseb izvede pristojna strokovno programska komisija.
(2) Pristojna strokovno programska komisija oceni prijavljene projekte po merilih, določenih s tem pravilnikom.
(3) Scenarist, režiser in producent igranih, dokumentarnih filmskih projektov ter scenarist, režiser, glavni animator in producent animiranih filmskih projektov, imajo pred ocenitvijo pravico do predstavitve prijavljenega projekta, ki lahko traja največ 45 minut. Zahtevo po predstavitvi mora predlagatelj navesti že v vlogi. Predstavitev projekta lahko predlaga tudi direktor. Na predstavitvi mora biti obvezno prisoten direktor agencije oziroma z njegove strani pooblaščena oseba ter oseba, pristojna za izvedbo razpisa.
52. člen
(poročilo strokovno programske komisije)
(1) Na podlagi ocene projektov pristojna strokovno programska komisija pripravi direktorju agencije poročilo, ki mora vsebovati:
– šifro vloge;
– podatke o prijavitelju;
– naslov projekta, navedenega v vlogi;
– mnenje in obrazložene ocene projektov, prijavljenih na razpis;
– predlog, kateri projekti naj se financirajo in kateri naj se zavrnejo ter
– predlog o višini oziroma deležu sofinanciranja projekta.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo projektov ustreznih vlog, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev ali rezervno listo, na podlagi katere se lahko povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih programov ali projektov.
53. člen
(odločitev direktorja)
(1) Po pridobitvi poročila pristojne strokovno programske komisije iz prejšnjega člena tega pravilnika, direktor v roku osmih dni povabi prijavitelje projektov, ki jih je glede na število točk pristojna strokovno programska komisija predlagala direktorju v sofinanciranje, na usklajevanje finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega projekta.
(2) O sofinanciranju prijavljenih projektov odloča direktor na podlagi mnenj in obrazloženih ocen o prijavljenih projektih, podanih s strani pristojnih strokovno programskih komisij agencije, razpoložljivih sredstev in poslovno-programskega načrta dela, zanesljivosti izpolnjevanja obveznosti producenta do agencije (in Filmskega sklada Republike Slovenije kot njenega pravnega predhodnika) po poprej sklenjenih pogodbah. Pri odločitvi mora direktor upoštevati tudi izvedljivost projekta glede na finančni načrt in predračun projekta.
(3) Če se direktor ne strinja z mnenji in ocenami posamezne strokovno programske komisije o sofinanciranju projektov, lahko sprejme odločitev, ki ne sledi mnenjem in ocenam strokovno programskih komisij agencije.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka mora direktor razloge za takšno svojo odločitev obrazložiti. Obrazložitev mora direktor nemudoma posredovati svetu agencije, ki mora na prvi naslednji seji o tem sprejeti mnenje. Posredovanje obrazložitve razlogov iz prejšnjega stavka ne zadrži odločitve direktorja.
(5) Vabilo iz prvega odstavka tega člena se pošlje pisno, v njem morata biti navedena ocena in mnenje strokovno programske komisije in predlagana višina sofinanciranega projekta. Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v roku 30 dni po pridobitvi poročila iz prejšnjega člena tega pravilnika.
(6) Zapisnik izvedbenega usklajevanja z vsemi usklajenimi modalitetami projekta, ki ga podpišeta prijavitelj projekta in direktor, se doda v razpisno dokumentacijo projekta in v primeru sofinanciranja projekta zavezuje prijavitelja in agencijo.
(7) Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno usklajevanje ne odzove ali če finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe projekta ni mogoče uskladiti, se šteje, da je prijavitelj odstopil od zahteve za sofinanciranje projekta, na kar mora agencija prijavitelja v vabilu opozoriti.
(8) Ko se izvedbena usklajevanja iz prejšnjega odstavka končajo, direktor pripravi končni predlog projektov in izda odločbe o sofinanciranju izbranih projektov.
54. člen
(pritožba)
(1) Zoper odločbo agencije ima prijavitelj pravico do pritožbe v roku 15 dni od dneva njene vročitve. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo.
(2) Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri agenciji. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb s prijavitelji izbranih projektov za sofinanciranje.
(3) Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog in pogoji razpisa.
Ureditev medsebojnih razmerij s pogodbo
55. člen
(pogodba)
(1) Na podlagi dokončne odločbe iz 53. člena tega pravilnika se sklene pogodba, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti agencije in prijavitelja, katerega projekt je bil sprejet v sofinanciranje (v nadaljnjem besedilu: izbrani prijavitelj). Pogodba se glede na določbe razpisa sklene za določen čas, vendar največ za dve leti od podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta.
(2) Pred sklenitvijo pogodbe direktor povabi izbranega prijavitelja projekta na uskladitev tistih določb pogodbe, ki jih je treba prilagoditi posebnostim posameznega projekta.
(3) O usklajevanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta izbrani prijavitelj projekta in direktor.
(4) Na podlagi zapisnika iz prejšnjega odstavka, agencija pisno pozove izbranega prijavitelja k sklenitvi pogodbe iz prvega odstavka tega člena.
(5) Če izbrani prijavitelj projekta v roku 15 dni po vročitvi vabila iz drugega odstavka tega člena oziroma, če v roku iz tega odstavka ne sklene predlagane pogodbe, se šteje, da je odstopil od sofinanciranja programa projekta z javnimi sredstvi, da pogodba ni sklenjena in da je agencija prosta obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz odločbe o sofinanciranju, na kar mora biti izbrani prijavitelj v vabilu oziroma pozivu predhodno opozorjen. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če izbrani prijavitelj agenciji pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka ali se lahko skrajša v skladu z roki, ki jih urejajo predpisi o zaključku proračunskega leta.
56. člen
(vsebina pogodbe)
(1) Pogodba mora vsebovati naslednje sestavine:
1. pogodbene stranke (naziv oziroma ime, naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa in zastopnika izvajalca);
2. predmet pogodbe;
3. kateri namen in cilji pogodbe sestavljajo javni interes, kot je splošno opredeljen v predpisu oziroma nacionalnem programu za kulturo;
4. cilje, ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe zaradi uresničitve namena pogodbe, roke, v katerih morajo biti cilji doseženi, in kriterije za spremljanje njihovega uresničevanja;
5. trajanje pogodbe;
6. obseg, roke in način zagotavljanja sredstev agencije;
7. vrednost projekta in višino dodeljenih sredstev s strani agencije;
8. terminski plan porabe sredstev;
9. rok, do katerega lahko izbrani prijavitelj črpa proračunska sredstva;
10. navedbo dokazil in elementov zahtevka za izplačilo dodeljenih sredstev;
11. skrbnike pogodb vseh pogodbenih strank;
12. določbo o obveznosti poročanja o izvedbi projekta, obveznosti poročila o poteku in rezultatih porabe dodeljenih sredstev oziroma najmanj zaključnega poročila;
13. določbo, da mora izbrani prijavitelj sproti obveščati agencijo o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti;
14. določbo o dolžnosti sodelovanja izbranega prijavitelja (izbrani prijavitelj se je dolžan odzivati na poziv agencije po posredovanju dokumentacije in pojasnilih, vezanih na izvedbo projekta);
15. pravico agencije, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev;
16. določbo o obveznosti producenta, da arhirivira projektno obračunsko dokumentacijo za čas, določen v pogodbi (vendar ne manj kot 5 let);
17. določbo o urejenosti avtorskih in sorodnih pravic na filmu – o prenosu materialnih avtorskih pravic na producenta;
18. določbo, da mora izbrani prijavitelj ob nenamenski porabi dodeljenih sredstev ali ob neizpolnitvi predmeta pogodbe že izplačana sredstva vrniti agenciji, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
19. določbe o sankcijah zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;
20. določbe o sofinanciranju in izvedbi promocije in distribucije filma v slovenskih kinematografih in v tujini, vključno z določbo glede obveznosti producenta, da zagotovi udeležbo filma na Festivalu slovenskega filma;
21. določbo o obveznosti in o načinu obveščanja javnosti, da je predmet pogodbe sofinanciran s strani agencije in
22. podpis in datum podpisa pogodbenih strank.
(2) Glede na posebnosti predmeta pogodbe lahko pogodba vsebuje tudi druge sestavine.
(3) V pogodbi o realizaciji projektov je potrebno določiti tudi tehnični standard festivalske kopije, vrsto podnaslovitve ter rok oddaje kopije filma agenciji.
57. člen
(tranše)
(1) Izplačila na podlagi sklenjene pogodbe med agencijo in izbranim prijaviteljem se, če s pogodbo ni drugače določeno, opravijo po tranšah.
(2) Izplačila tranš se opravijo v skladu s predpisi o izplačilih iz državnega proračuna.
(3) Število tranš, višina posamezne tranše, roki in pogoji za izplačilo tranš se določijo s pogodbo med agencijo in izbranim prijaviteljem projekta in morajo biti prilagojeni posebnostim posameznega projekta, fazam realizacije projekta, času trajanja in terminskemu načrtu realizacije projekta.
(4) Prva tranša, ki je avans, lahko znaša največ 25 odstotkov celotne obveznosti agencije in mora biti izplačana najkasneje v tridesetih dneh po podpisu pogodbe in predložitvi listine o zavarovanju za kvalitetno izvedbo sofinanciranega projekta v višini zneska, ki je določen z besedilom razpisa ter dokazil o zaključeni finančni konstrukciji sofinanciranega projekta.
(5) Agencija izbranemu prijavitelju ne more izplačati več finančnih sredstev od zneska, za katerega je izbrani prijavitelj predložil listino o zavarovanju iz prejšnjega odstavka dokler izbrani prijavitelj agenciji ne predloži dokazil o zaključeni finančni konstrukciji sofinanciranega projekta.
(6) Izbrani prijavitelj mora v roku, določenem s pogodbo predložiti dokazila o zaključeni finančni konstrukciji sofinanciranega projekta. Če izbrani prijavitelj v pogodbeno določenem roku ne predloži dokazil iz tega odstavka, se šteje pogodba za razvezano.
(7) Obračuni avansiranega zneska se postopoma razporedijo v vse nadaljnje tranše, skladno s takšnim odstotkom višine vsakokratnega zneska, da je z zadnjo tranšo avans v celoti obračunan.
(8) Izbrani prijavitelj projekta mora obračun za posamezno tranšo predložiti agenciji najkasneje 10 dni po izvedeni fazi realizacije, če ni s pogodbo drugače dogovorjeno.
(9) Agencija lahko izplača izbranemu prijavitelju sofinanciranega projekta posamezno tranšo le, če je izbrani izvajalec do zahtevka za izplačilo tranše izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti, ki jih je moral izpolniti za izplačilo posamezne tranše.
(10) Zadnja tranša ne sme presegati 10 odstotkov zneska, financiranega s strani agencije.
58. člen
(nižja ali višja poraba finančnih sredstev)
(1) Izbranemu prijavitelju, ki za izplačilo posamezne tranše predloži dokumentacijo, ki izkazuje manjšo porabo sredstev od predvidene po pogodbi, agencija izplača le toliko sredstev, za kolikor izkazuje upravičeno porabo.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena se neizplačana sredstva izplačajo pri naslednji tranši.
(3) Izbranemu prijavitelju projekta, ki za izplačilo posamezne tranše predloži dokumentacijo, ki izkazuje večjo porabo sredstev od predvidene po pogodbi, agencija lahko izplača tudi presežek upravičeno izkazanih stroškov in za ta znesek zniža izplačilo naslednje tranše.
(4) Agencija lahko izplača izbranemu prijavitelju le toliko sredstev, za kolikor je izbrani prijavitelj izkazal upravičenih stroškov, nastalih pri aktivnostih, ki so v neposredni zvezi s sofinanciranim projektom po pogodbi.
(5) Upravičeni stroški, ki jih agencija na podlagi sklenjene pogodbe sofinancira, so določeni s Pravilnikom o upravičenih stroških.
59. člen
(izjemno povečanje odobrenih sredstev)
Ne glede na določbo četrtega odstavka prejšnjega člena, se višina odobrenih sredstev lahko izjemoma zviša največ za 10 odstotkov medsebojno dogovorjene vrednosti projekta.
60. člen
(odstopanje od vrednosti posamezne postavke predračuna)
(1) Vrednosti posameznih postavk znotraj posameznih sklopov predračuna lahko izbrani prijavitelji projektov spreminjajo.
(2) Če je odstopanje po posameznem sklopu predračuna večje od 30 odstotkov, vendar se bo to kompenziralo v okviru predračunske vrednosti, mora producent o tem obvestiti agencijo.
(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena, producent po sklenitvi pogodbe z agencijo iz 56. člena tega pravilnika, za honorarje soavtorjev po zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne pravice ne sme izplačati nižjega zneska, kot ga je navedel v predračunu prijave na razpis, razen če se soavtorji sofinanciranega projekta po pregledu odobrene višine sofinanciranja s tem strinjajo.
61. člen
(spremljanje in spremembe pogodb)
(1) Skrbniki pogodb so odgovorni za spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in namensko porabo sredstev.
(2) Izbrani prijavitelj projekta je dolžan v osmih dneh obvestiti agencijo o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih obveznosti, določenih v pogodbi. Na podlagi obvestila lahko agencija sklene z izbranim prijaviteljem projekta dodatek k pogodbi ali odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(3) V primeru nastopa okoliščin iz prejšnjega člena je izbrani prijavitelj projekta dolžan ukreniti vse, kar je v njegovih močeh, da omeji škodljive posledice.
(4) Agencija ima pravico in dolžnost, da izvedbo projekta v vseh fazah vsebinsko in finančno nadzira.
62. člen
(odstop od pogodbe)
(1) Agencija lahko odstopi od pogodbe, če:
– izbrani prijavitelj projekta ni porabil sredstev skladno z namenom, določenim v pogodbi;
– izbrani prijavitelj projekta ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti;
– izbrani prijavitelj projekta agencije ne obvesti o razlogih prekinitve, spremembe in nemotenega poteka izvajanja financiranega projekta;
– agencija ob nadzoru sofinanciranega projekta ugotovi, da izbrani prijavitelj projekta dodeljena sredstva uporablja negospodarno, nepregledno oziroma v nasprotju z namensko porabo sredstev, določeno s predračunom sofinanciranega projekta;
– agencija ugotovi, da obračunska dokumentacija, ki jo izbrani prijavitelj projekta predloži vsebinsko ne ustreza finančnemu načrtu projekta, razen če je agencija k spremembi finančnega načrta dala pisno soglasje;
– se izkaže, da sredstva za projekt, ki bi jih moral zagotoviti izbrani prijavitelj projekta, niso v celoti zagotovljena oziroma plačilo stroškov projekta ne poteka v skladu s predloženo obračunsko dokumentacijo;
– film ni končan v roku, dogovorjenim s to pogodbo, in se pogodbene stranke pred iztekom roka niso dogovorile drugače;
– v drugih primerih, kot to določa pogodba o financiranju projekta.
(2) Če agencija odstopi od pogodbe iz razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, mora izbrani prijavitelj agenciji vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
63. člen
(neutemeljeno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti agencije)
(1) Če agencija neutemeljeno ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, lahko izbrani prijavitelj projekta v roku petnajstih dni od neizpolnjene zapadle obveznosti agencijo obvesti, da bo v primeru, da agencija v roku sedmih dni od prejema obvestila ne bo izpolnila zapadlih obveznosti do izbranega prijavitelja, do izpolnitve le-teh, prekinil z realizacijo projekta.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena izbrani prijavitelj ni odgovoren za nastalo morebitno škodo, ki bi nastala zaradi razloga iz prejšnjega odstavka.
64. člen
(nadaljevanje projekta z drugim izvajalcem)
Če agencija prekine pogodbo o sofinanciranju projekta z izbranim prijaviteljem projekta iz razlogov, navedenih v 62. členu tega pravilnika, in ob tem oceni, da je glede na fazo realizacije smotrno projekt dokončati, se lahko agencija in izbrani prijavitelj s pogodbo dogovorita o prenosu materialnih avtorskih pravic in izročitev vseh materialnih sredstev in materialov, ki so bili do prekinitve pogodbe izdelani ali pridobljeni za projekt, novemu producentu, s katerim agencija podpiše pogodbo o nadaljevanju realizacije in dokončanju projekta.
65. člen
(vključitev novega koproducenta)
Vključitev novega koproducenta po sklenitvi pogodbe je možna s predhodnim soglasjem agencije.
66. člen
(navajanje sofinancerja v javnosti)
V uvodnih in zaključnih filmskih napisih ter promocijskih materialih mora biti na posebej izpostavljenem in dobro vidnem mestu navedeno, da je projekt nastal s finančno pomočjo agencije.
SOFINANCIRANJE PROMOCIJE IN DISTRIBUCIJE
67. člen
(promocija in distribucija)
(1) Po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti za sofinancirane projekte iz tretje, četrte in pete točke prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, mora izbrani prijavitelj takega projekta pri agenciji vložiti zahtevo za sofinanciranje promocije in distribucije filma.
(2) Producent mora za sredstva osnovne promocije in distribucije v Sloveniji pisno zaprositi najkasneje 45 dni pred predvidenim začetkom predvajanja filma v kinodvoranah. Prošnja mora vsebovati:
– finančni načrt osnovne promocije z oceno pričakovanega obiska in blagajniškega prejemka;
– predračun stroškov s specifikacijo predvidenih stroškov osnovne promocije (po priloženem obrazcu, ki je dostopen na spletni strani agencije);
– terminski in krajevni načrt distribucije s seznamom potrjenih premiernih kinematografov in z datumom premiere filma;
– podpisana pogodba z distribucijskim podjetjem, ki prevzema distribucijo filma, za katerega producent zaproša sredstva za sofinanciranje osnovne promocije.
(3) Agencija sofinancira promocijo in distribucijo projektov iz nacionalnega filmskega programa po pravilu de minimis ali na podlagi druge ustrezne sheme državnih pomoči za sofinanciranje promocije in distribucije.
(4) V razpisu za realizacijo projektov iz prvega odstavka tega člena se določi najvišji možni znesek sofinanciranja promocije in distribucije posameznega financiranega projekta.
(5) Pristojna strokovno programska komisija za promocijo in distribucijo predlaga direktorju agencije višino zneska sofinanciranja osnovne promocije in distribucije po naslednjih merilih:
– tržni potencial filma
– predlagani distribucijsko promocijski načrt plasmaja filma na slovenskem trgu
– dolgoročni kulturni potencial filma.
(6) Na podlagi predloga strokovne komisije, direktor odloči o višini sofinanciranja promocije in distribucije sofinanciranega projekta ter kateri stroški promocije in distribucije se sofinancirajo in izda dopolnilno odločbo k odločbi iz 55. člena tega pravilnika.
(7) Na podlagi odločbe iz prejšnjega odstavka skleneta agencija in izbrani prijavitelj pogodbo o sofinanciranju promocije in distribucije.
68. člen
(promocija slovenskih filmov v tujini)
(1) Agencija predstavlja slovensko kinematografijo na mednarodnih filmskih festivalih in drugih kulturnih prireditvah v tujini. V ta namen se udeležuje najpomembnejših mednarodnih filmskih sejmov in festivalov ter samostojno ali v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve organizira predstavitve in retrospektive slovenskih avdiovizualnih del v tujini.
(2) Agencija ima pravico in dolžnost v dogovoru s producentom festivalsko in sejemsko promovirati in javno prikazovati filme, ki so večinsko sofinancirani s strani agencije. Promocijo ostalih slovenskih filmov lahko agencija sofinancira, če ji to dopuščajo v letnem načrtu opredeljena sredstva in če direktor agencije presodi, da gre za pomembne filmske prispevke za slovensko kulturo.
69. člen
(prijava filma na festival)
(1) Koordinacijo transportov festivalskih kopij, koordinacijo špedicije, kontrolo odprem in prevzema festivalskih kopij opravlja agencija. Za ta namen vodi evidenco prevzema, odpreme in transporta festivalskih kopij za posamezni film.
(2) Pred vsako prijavo filma na festival je agencija o tem dolžna obvestiti producenta filma, še predno posreduje filmsko kopijo na posamezen festival.
(3) Producent mora, v primeru da sam prijavi film na festival, o tem pravočasno obvestiti agencijo.
70. člen
(pooblastilo producenta agenciji)
Producent lahko pooblasti agencijo, da se agencija samostojno dogovarja za prodajo materialnih avtorskih pravic filma, vendar mora agencija producenta obveščati o vseh relevantnih dejstvih in okoliščinah pogodbe, pomembnih za sklenitev pogodbe o prodaji filma.
71. člen
(dolžnost producenta v primeru sklenitve pogodbe za prodajo materialnih pravic filma)
(1) V primeru, da je agencija sofinancirala film v znesku, ki presega 25 odstotkov celotne vrednosti sofinanciranega filma, mora producent pred sklenitvijo pogodbe za prodajo materialnih pravic filma s tujo prodajno filmsko agencijo ali z distributerjem, katere predmet je prodaja ali prenos materialnih avtorskih pravic filma, predhodno pridobiti soglasje agencije.
(2) V kolikor producent sklene pogodbo z agencijo ali z distributerjem za prodajo ali prenos pravic v nasprotju s prejšnjim odstavkom in tudi v nasprotju z določili osnovne pogodbe o sofinanciranju realizacij projekta, sam odgovarja za ekonomski učinek pogodbe, agencija pa njegovo odločitev upošteva pri odločitvi o sofinanciranju njegovih bodočih vlog.
(3) Po podpisu pogodbe s prodajnim agentom s strani slovenskega producenta, agencija ni več dolžna izvajati promocije filma v državah, ki jih s pogodbo pokriva prodajni agent. To določilo velja tudi v primeru, ko producent v tujini pridobi distribucijsko podjetje za eksploatacijo filma v posamezni državi izven Slovenije.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
72. člen
(prehodna določba)
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika se zaključijo v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 33/10).
73. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Splošni pogoji poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 33/10).
74. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. IIPR 1338/11
Ljubljana, dne 5. julija 2011
EVA 2011-3511-0018
Jožko Rutar l.r.
Direktor Slovenskega filmskega centra,
javne agencije Republike Slovenije
 
Igor Šmid l.r.
Predsednik sveta Slovenskega filmskega centra,
javne agencije Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost