Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Št. 0341/2011 Ob-4093/11 , Stran 1839
Št. 0341/2011 Ob-4093/11
Na podlagi 2. točke 7. člena Odredbe o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija (Uradni list RS, št. 84/99), Programa dela in finančnega načrta Parka Škocjanske jame, Slovenija za leto 2011 in Sklepa št. 1/1 sprejetega na 4. korespondenčni seji Sveta javnega zavoda Parka Škocjanske jame dne 7. 7. 2011, objavlja javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija
javni razpis
za razdelitev nepovratnih sredstev prebivalcem v regijskem parku Škocjanske jame v letu 2011
I. Ime in sedež naročnika razpisa: Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača. II. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje nakupa, izdelave, montaže ali popravila tipičnih elementov »kraške« arhitekture oziroma materialov, namenjenih lastnikom nepremičnin v regijskem parku Škocjanske jame v letu 2011. III. Višina in namen sredstev: 1. V skladu s Programom dela in finančnim načrtom prihodkov in odhodkov JZ Parka Škocjanske jame, Slovenija za leto 2011 in Sklepom št. 1/1 sprejetim na 4. korespondenčni seji Sveta parka Škocjanske jame dne 7. 7. 2011, je višina razpoložljivih sredstev 20.000,00 EUR. Višina sredstev, namenjenih posameznemu upravičencu, se bo razdelila vsem izbranim upravičencem enako, in sicer tako, da se višina razpoložljivih sredstev deli s številom vseh izbranih upravičencev ne glede na prijavljeno višino sredstev posameznih upravičencev. V kolikor se dela izvajajo na nepremičninah, katero poseduje več lastnikov (solastništvo) se ob soglasju vseh solastnikov sredstva razdelijo sorazmerno glede na lastniški delež. 2. Sredstva se namenijo za sofinanciranje izdelave, montaže in popravila tipičnih elementov »kraške« arhitekture oziroma materialov in sicer za: – nakup in montažo kamnitih jert za kalonje, vrata ali okna, – nakup in montažo kamnitih škrl za vence ali kamnitih podstavkov za pergolo – baše, – nakup in montažo kamnitih tlakov ali robnikov za tlakovanje dvorišč, – nakup in montažo kamnitega lijaka, škavnice ali kamnite šape oziroma delov kapnice, – plačilo stroškov čiščenja, krpanja in nabavo ter izdelavo vodotesnih premazov kapnic, – nakup in montaža kamnitih stopnic oziroma izdelava stopnic iz grobo obdelanega kamna, – nakup in montažo kamnitih plošč za zaključek vrha kamnitih zidov, – nakup gradbenega materiala (lomljen kamen, cement, pesek) oziroma plačilo del za obnovo mejnih kamnitih suhozidov domačij ali zidov ob javnih cestah in poteh, – plačilo za popravila delov ostrešij ali nadstreškov, – nakup opečnatih korcev in plačilo del za prekritje oziroma popravilo streh, – nakup in montažo lesenih vrat za »kalonje« ali vhodna vrata domačij, – nakup in zamenjavo lesenih oken domačij, – nakup gradbenega materiala (pesek, apno, cement, pastelne barve) oziroma plačilo del za obnovo fasad domačij, – nakup in montažo zunanjih nizko stenskih kamnitih oblog »cokel« fasad objektov. IV. Pogoji Sredstva po tem razpisu lahko pridobijo prosilci, ki so: – državljani Republike Slovenije, – lastniki nepremičnine na območju parka Škocjanske jame. Za posege, za katere je po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1B, Uradni list RS, št. 102/04 in 126/07) potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, mora prosilec k vlogi priložiti le tega. V. Merila za izbor: prijavijo se lahko vsi prosilci, ki so lastniki nepremičnin na območju Parka Škocjanske jame. VI. Prijava na razpis mora vsebovati: – izpolnjen obrazec za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, – zemljiškoknjižni izpisek lastnika(ov), – kulturnovarstvene pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica; – gradbeno dovoljenje, v kolikor je potrebno po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1B, Uradni list RS, št. 102/04 in 126/07). VII. Oddaja prijave Prijave na razpis skupaj z zahtevano dokumentacijo (prijavni obrazec) morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova prijavitelja na hrbtni strani kuverte in napisom "Prijava na javni razpis za razdelitev nepovratnih sredstev prebivalcem v regijskem parku Škocjanske jame v letu 2011« in napisom na naslovni strani kuverte: "Ne odpiraj – prijava na javni razpis!". Prijavitelji lahko oddajo prijavo na upravi parka ali pošljejo na naslov: Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača. VIII. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo prijav je enaindvajset dni po dnevu objave v Uradnem listu RS. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je oddana osebno do zadnjega dneva roka za oddajo prijav do 15. ure na upravi Park Škocjanske jame ali oddana po pošti s priporočeno pošiljko. IX. Obveščanje o izidu razpisa Komisija bo z odpiranjem prijav pričela dvaindvajseti dan po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS ob 14. uri na upravi Parka Škocjanske jame oziroma prvi naslednji delovni dan. O izidu razpisa bo Park Škocjanske jame vse prijavitelje obvestil v petih dneh, ko bo komisija odprla in ovrednotila prijave oziroma, ko bo direktorica zavoda na predlog komisije s sklepom odločila o prejemnikih in višini dodeljenih sredstev. Na sklep direktorice se prijavitelj lahko pritoži v 7. dneh na upravo parka. O pritožbi zoper sklep odloči Svet zavoda v roku 14. dni. X. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev Z izbranimi prijavitelji bo Park Škocjanske jame sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev predvidoma do konca meseca avgusta 2011. Pred podpisom pogodbe o dodelitvi sredstev z izbranim prijaviteljem, je potrebno priložiti tudi kulturnovarstveno soglasje pristojne območne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Posamezni upravičenci morajo pogodbena dela dokončati najkasneje do 30. oktobra 2011. Upravičenec mora po končanih delih podati na upravo parka pisni zahtevek za izplačilo sredstev, priložiti originalne račune kot dokazilo o plačilu nakupa materialov, oziroma plačilo računa izvedenih del in priložiti izjavo, da je dela izvedel skladno z določili pogodbe. Pred izplačilom sredstev posameznemu upravičencu bo komisija pregledala opravljena dela, predvidoma v začetku meseca novembra 2011. Komisija bo napisala zapisnik o posameznih opravljenih delih in podala mnenje o pravočasnosti, kvaliteti in strokovnosti opravljenih del. Izplačila sredstev bodo nakazana na št. transakcijskega računa vsakemu posameznemu upravičencu v roku 30 dni po izdaji pozitivnega mnenja komisije. XI. Namenska poraba sredstev: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena namensko, za nakup materialov oziroma izvedbo del, ki jih je prijavil posamezni upravičenec. Pogodba mora vsebovati določbe, kjer je določeno, da mora prejemnik sredstev dela dejansko in kvalitetno izvesti najkasneje do konca meseca oktobra 2011. V primeru, da podpisnik pogodbe prijavljena dela ni izvedel oziroma realiziral ali je komisija ugotovila, da so dela slabo in nekvalitetno izvedena, upravičencu sredstva ne bodo nakazana. V primeru, da komisija ne bo razdelila za to namenjenih finančnih sredstev oziroma, da podpisnik pogodbe prijavljena dela ne bo izvedel oziroma realiziral. V kolikor bo komisija ugotovila, da so dela slabo in nekvalitetno izvedena, sredstva takemu upravičencu ne bodo nakazana. O morebitnem ostanku in porabi sredstev bo odločal Svet zavoda Parka Škocjanske jame na prvi naslednji seji. XII. Razpisna dokumentacija: Z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS bo ta javni razpis in prijavni obrazec dostavljen vsem hišnim številkam v Škocjanu, Betanji in Matavunu, prav tako pa bo na voljo na sedežu javnega zavoda Park Škocjanske jame. Javni razpis bo objavljen najmanj dvaindvajset dni na oglasni deski Vaške skupnosti v Matavunu in na upravi parka. Dodatne informacije oziroma pojasnila lahko zainteresirani dobijo na upravi Parka Škocjanske jame pri Pečar Črtomirju ali Opara Bogdanu, na tel. 05/708-21-00.
Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija

AAA Zlata odličnost