Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Št. 11-02789 Ob-4162/11 , Stran 1888
Št. 11-02789 Ob-4162/11
Uprava družbe Peko, d.d. Tržič, Ste Marie aux Mines 5, Tržič, po predsedniku uprave družbe Janezu Sajovicu, univ. dipl. org., na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in tretjega odstavka 12. člena Statuta delniške družbe Peko, tovarna obutve, d.d., s sedežem v Tržiču, Cesta ste Marie aux Mines 5, sklicuje
22. redno skupščino družbe,
ki bo v sredo, 31. 8. 2011 ob 14.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe. Dnevni red in predlogi sklepov 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine Predlog sklepa k 1. točki: Skupščina imenuje organe skupščine: – za predsednico skupščine se imenuje Mojca Cvetko, univ.dipl.prav., – za preštevalki glasov in članici verifikacijske komisije se imenujeta Irena Križnar in Mojca Meglič. Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje vabljena notarka Marija Murnik iz Kranja. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2010 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine Peko za leto 2010, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila Skupine Peko za leto 2010 ter seznanitev skupščine z revizijskima poročiloma za poslovno leto 2010 k obema letnima poročiloma. Predlog sklepa k 2. Točki: 2.1. Po predlogu uprave in nadzornega sveta se skupščina seznani z letnim poročilom družbe za leto 2010 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine Peko za leto 2010 ter revizijskima poročiloma za poslovno leto 2010 k obema letnima poročiloma. 2.2. Po predlogu uprave in nadzornega sveta se skupščina seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila Skupine Peko za leto 2010. 3. Posebno revizorjevo poročilo. Predlog sklepa k 3. točki: Skupščina se seznani s posebnim revizorjevim poročilom, izdelanim s strani revizijske družbe PIT Revizija d.o.o., o preveritvi vodenja posameznih poslov družbe v obdobju med leti 2006 do 2010. Predlagatelj sklepa skupščini sta uprava in nadzorni svet. 4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010. Predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda, kot ga predlagata uprava in nadzorni svet: 4.1. Skupščina ne podeljuje razrešnice upravi za poslovno leto 2010. 4.2. Članom nadzornega sveta: Kastelic Branka, skupščina družbe za obdobje od 1. 1. 2011 do 14. 12. 2011, ne podeljuje razrešnice. Malenković Vladimir, skupščina družbe za obdobje od 1. 1. 2011 do 14. 12. 2011, ne podeljuje razrešnice. Cibic Damir, skupščina družbe za obdobje od 1. 1. 2011 do 14. 12. 2011, ne podeljuje razrešnice. Članici nadzornega sveta, predstavnici sveta delavcev, Romani Oman, skupščina družbe za obdobje od 1. 1. 2010 do 22. 11. 2010 ne podeljuje razrešnice. 4.3. Članom nadzornega sveta: Logar Metodu, skupščina družbe za obdobje od 15. 12. 2010 do 31. 12. 2010 podeljuje razrešnico. Ličen Robertu, skupščina družbe za obdobje od 15. 12. 2010 do 31. 12. 2010 podeljuje razrešnico. Balkovec Janezu, skupščina družbe za obdobje od 15. 12. 2010 do 31. 12. 2010 podeljuje razrešnico. Članici nadzornega sveta Jančič Zdenki, imenovani s strani sveta delavcev, skupščina družbe za obdobje od 23. 11. 2010 do 31. 12. 2010 podeljuje razrešnico. Članu nadzornega sveta Viktor Vauhniku, skupščina družbe podeljuje razrešnico za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. Članu nadzornega sveta Marku Grašiču, imenovanemu s strani sveta delavcev, skupščina družbe podeljuje razrešnico za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. 5. Imenovanje revizijske družbe za leto 2011. Predlog sklepa k 5. točki, predlagan s strani nadzornega sveta: skupščina imenuje kot pooblaščeno revizijsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov Skupine Peko za poslovno leto 2011 družbo Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. Gradiva Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Cesta ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič, tajništvo uprave, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi na spletnih straneh, www.peko.si, z vsemi obrazložitvami. Na spletni strani je objavljen čistopis veljavnega Statuta Peko, tovarna obutve d.d. kot tudi čistopis statuta, če bo sprejet v skladu s predlaganimi spremembami. Pogoji udeležbe Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je 26. 8. 2011, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti Upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti v času od objave tega sklica dalje do vključno najkasneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Prijave so pravočasne, če na sedež družbe, naslovljene na tajništvo uprave, prispejo najkasneje do vključno konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Zakoniti zastopniki fizičnih ali pravnih oseb morajo na dan skupščine predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova upravičenost za zastopanje delničarja, ki ni starejša od 3 dni. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 8. 8. 2011. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 8. 8. 2011, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1. Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščencu Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in sicer da podpišejo in pošljejo pooblastilo, ki mora na sedež družbe prispeti v času od objave tega sklica dalje do vključno najkasneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Pooblastilo lahko posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku kot v pisni obliki, in sicer v »skenirani« obliki kot priponko, na elektronski naslov info@peko.si, pripisom za skupščino družbe. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in objavo predlogov za objavo nasprotnih predlogov. Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku in z enako vsebino kot v pisni obliki, in sicer v »skenirani« obliki kot priponko, na elektronski naslov: info@peko.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pošiljatelja, ki posreduje dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge po elektronski pošti.
Peko, d.d. Tržič Janez Sajovic, univ,dipl.org. predsednik uprave

AAA Zlata odličnost