Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Št. 110341 Ob-4187/11 , Stran 1896
Št. 110341 Ob-4187/11
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Podjetje za urejanje hudournikov d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, dne 31. 8. 2011, ob 12. uri, na sedežu družbe, Hajdrihova 28, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za preštevalki glasov pa Sanja Djordjević in Irena Djuričin. Skupščino se seznani, da bo zapisnik skupščine zapisala vabljena notarka Nataša Erjavec. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2010 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o njegovem delu v letu 2010 in preveritvi letnega poročila za leto 2010. 3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010. Predlog sklepa: upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem leto 2010. Uprava družbe je delničarje seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. 4. Predčasni odpoklic članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev in imenovanje novih članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev. Predlog sklepa: 4.1. Skupščina družbe PUH d.d. z dnem izvedbe te skupščine predčasno odpokliče dosedanja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, Jurija Kavčiča in Julija Pavšiča. 4.2. Skupščina družbe PUH d.d. z dnem izvedbe te skupščine za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, za mandat 4 let, imenuje Vido Lebar in Bogomira Eržena. 5. Imenovanje posebnega revizorja. Predlog sklepa: skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje poslov družbe PUH d. d., imenuje revizijsko družbo Revizijski center d.o.o.. Posebni revizor naj opravi revizijo vseh poslov, ki jih je družba PUH d.d. opravila v zadnjih 5 letih od dneva sprejema tega sklepa, predvsem pa naj se opredeli do ekonomske upravičenosti in zakonitosti pri naslednjih poslih: – posli nakupa in prodaje nepremičnin, – posli nakupa in prodaje delnic in poslovnih deležev, ki presegajo vrednost 5.000 EUR, – posli dajanja posojil drugim družbam in zavarovanje teh posojil ter nadaljnje aktivnosti s temi posojili, – posli, ki jih je družba sklepala s povezanimi družbami in zavarovanje teh poslov. Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi posle z vidika ustreznosti sprejema odločitve (s pravno-formalnega vidika in z vidika ekonomske upravičenosti) in izvedbe poslov (z vidika transparentnosti, gospodarnosti, pravno-formalne smotrnosti). Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov. 6. Imenovanje revizorja za leto 2011. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizorja za leto 2011 imenuje revizijsko družbo Roedl & Partner, d.o.o. iz Ljubljane. Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta ter prejete ponudbe s strani revizijskih družb so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, Hajdrihova 28, Ljubljana, dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10. do 13. ure. Delničarji, katerih skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa in obrazložitev. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine, se objavi in sporoči na način določen v 296. členu ZGD-1. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda, ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo, kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.
Podjetje za urejanje hudournikov d.d., Predsednica uprave

AAA Zlata odličnost