Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4173/11 , Stran 1891
Ob-4173/11
Uprava družbe Gruda – Jurmes, d.d., Tržaška cesta 134, Ljubljana, v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in v skladu s Statutom družbe sklicuje
redno letno skupščino
družbe Gruda – Jurmes d.d.,
ki se bo vršila dne 30. 8. 2011, ob 9.30, v poslovnih prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, na naslovu Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, v dvorani D, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov: Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: 1.1 Za predsednika skupščine se imenuje odvetnica mag. Katja Kumar Bavec iz odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partnerji o.p., d.o.o. 1.2 Za preštevalca glasov se imenuje družba Ixtlan Forum d.o.o., Linhartova cesta 8, 1000 Ljubljana. 1.3. Skupščini prisostvuje vabljeni notar. 2. Seznanitev z Letnim poročilom za leto 2010, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in z mnenjem revizorja. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010, s poročilom nadzornega sveta v zvezi s preveritvijo letnega poročila in z mnenjem revizorja. 3. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornem svetu. Predlog sklepa: Skupščina družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2010 direktorici Mileni Tržan. Skupščina družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2010 članom nadzornega sveta družbe. 4. Predlog razporeditve dobička za leto 2010. Predlog sklepa: pozitivni poslovni izid poslovnega leta 2010 v višini 73.406,00 EUR in pozitivni poslovni izid poslovnega leta 2009 v višini 27.078,00 EUR se uporabita za kritje izgube iz preteklih poslovnih let. 5. Sprememba in dopolnitev Statuta družbe Gruda – Jurmes d.d. Uprava družbe Gruda – Jurmes d.d. je, zaradi spremembe dejavnosti družbe in zaradi uskladitve statuta z Zakonom o gospodarskih družbah, pripravila spremembo in dopolnitev veljavnega Statuta družbe, opr. št. SV 1031/2006 z dne 10. 10. 2006. Predlog sklepa: Skupščina družbe Gruda – Jurmes d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe Gruda – Jurmes d.d., v predlaganem besedilu, ki je sestavni del tega sklepa. Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini: skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni datum) in so svojo udeležbo na skupščini pisno najavili na sedežu družbe najmanj tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila morajo biti pisna in predložena družbi ter ostanejo shranjena pri njej. Pooblaščenec je lahko samo delničar družbe ali odvetnik. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitev točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo ter v predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe, je na vpogled od dneva objave sklica skupščine do njenega zasedanja, na sedežu družbe, vsak delavnik, med 10. in 12. uro, brezplačno. Predlagatelj vseh točk dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gruda – Jurmes, d.d., uprava družbe – direktorica Milena Tržan

AAA Zlata odličnost