Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Št. 6/11 Ob-4145/11 , Stran 1883
Št. 6/11 Ob-4145/11
Na podlagi določil Statuta družbe Koroške pekarne d.d., Koroška cesta 2, 2370 Dravograd, uprava sklicuje
17. skupščino
družbe Koroške pekarne d.d., Dravograd,
ki bo v torek, dne 30. 8. 2011, ob 9. uri, v prostorih sedeža družbe v Dravogradu, Koroška cesta 2. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se imenuje Rastko Lah, za preštevalca glasov pa Bojana Lužnic. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Sonja Kralj. 2. Predstavitev letnega poročila, poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2010 in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Predlog sklepa 2.1.: Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2010 znaša 784.907 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička prejšnjih let v znesku 894.949 EUR in izgube poslovnega leta 2010 v znesku 110.042 EUR. Na predlog uprave in nadzornega sveta bilančni dobiček v višini 784.907 EUR ostane nerazporejen. Predlog sklepa 2.2.: Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2010. 3. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Statuta Koroške pekarne, d.d. Uprava Koroške pekarne d.d. in nadzorni svet Koroške pekarne d.d. predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: Zaradi uskladitve dejavnosti družbe z novo Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08), ki določa nove šifre in nazive dejavnosti družbe, se sprejme sprememba statuta, tako da odslej glasi K tretjič: Dejavnost družbe je: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! K tč.3.- Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta Koroške pekarne d.d. v naslednjem besedilu: Točka drugič Statuta odslej glasi; dejavnost družbe je, kot je navedeno zgoraj. Spremeni se točka četrtič v poglavju »Uprava«, kjer se v sedmem odstavku črta številka člena in ostane le »ZGD-1. Spremeni se točka sedmič Statuta in se v četrtem odstavku 228. člen zamenja z 294. členom. Spremeni se točka osmič Statuta in prvi odstavek odslej glasi: »Družba oglaša v Uradnem listu RS ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju RS. Spremeni se točka desetič Statuta in se datum 20. 8. 2002 zamenja z datumom 4. 8. 2007. Nadzorni svet se pooblasti, da izdela prečiščeno besedilo Statuta, ki se da v potrditev notarki Sonji Kralj. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti družbi pisno dostavljeno tri dni pred zasedanjem in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi najkasneje tri dni pred skupščino na sedež družbe in so vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Udeležence skupščine prosimo, da se prijavijo na zasedanje uro pred začetkom skupščine. V sprejemni pisarni morajo najavljeni udeleženci podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev, ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini. Gradivo za skupščino družbe vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta z utemeljitvijo, je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe Koroške pekarne d.d., vsak delavni dan, od 10. do 12. ure, in sicer od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.
Koroške pekarne d.d. Uprava družbe

AAA Zlata odličnost