Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4108/11 , Stran 1867
Ob-4108/11
Na podlagi 41. člena Statuta družbe Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d., uprava sklicuje
15. sejo skupščine
Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d. Ljubljana, Koprska 94,
ki bo v ponedeljek, 29. 8. 2011, ob 9. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Koprska 94, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave je: Izvoli se: – Za predsednico skupščine: Branka Neffat, univ. dipl. prav. – Preštevalca glasov: Zvonko Lovše, Anita Kastelic. Seji bo prisostvovala vabljena notarkaNataša Erjavec. 2. a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2010 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 ter jima podeljuje razrešnico. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: celotni bilančni dobiček znaša 161.431,00 EUR in je sestavljen iz dobička leta 2010 v višini 9.166,00 EUR, ter prenesenega dobička preteklih let v višini 152.265,00. Del bilančnega dobička po zaključnem računu 2010 v znesku 2.918,00 EUR se razdeli za dividende, in sicer iz dobička leta 2010, ostanek v višini 158.513,00 EUR ostane nerazporejen kot preneseni dobiček. Dividende se izplačajo do 31. 10. 2011 delničarjem po stanju v delniški knjigi na dan sklepanja na skupščini. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2010, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in s Predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe, je delničarjem dostopno na pogled v tajništvu uprave na sedežu družbe: Koprska 94, Ljubljana, vsak delavnik, od 9. do 14. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.varnost-vic.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Varnost Vič, d.d., Koprska 94, Ljubljana. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Varnost Vič, d. d., Koprska 94, Ljubljana. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Varnost Vič, d.d., Koprska 94, Ljubljana. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1C. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d. Rajko Makarić direktor

AAA Zlata odličnost