Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4191/11 , Stran 1899
Ob-4191/11
Uprava družbe Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, v skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 na podlagi zahteve delničarja Republika Slovenija, ki je imetnik 13.796.137 delnic, kar predstavlja 79,5% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazano upravičenje, da v skladu z 298. členom ZGD-1 zahteva dodatno točko dnevnega reda skupščine, sklicane za dne 24. avgusta 2011 ob 13. uri, katere sklic je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/11 dne 15. 7. 2011, objavlja dodatno točko dnevnega reda skupščine, ki glasi: »9. Informiranje delničarjev družbe« Predlog sklepa: »Skupščina delničarjev zahteva, da Uprava družbe Elektro Gorenjska, d.d. mesec dni pred izplačilom vsakoletnega regresa za letni dopust, božičnice ali katerih drugih izrednih prejemkov uprave in delavcev, ki po višini odstopajo od Priporočil Vlade Republike Slovenije opr. št. 01002-5/2010/2 z dne 22. 7. 2010, višino le-teh objavi na spletni strani družbe, kjer morajo biti podatki dosegljivi še vsaj dve leti po objavi. Objava vsebuje višino izplačila, zakonsko podlago za izplačilo in metodologijo, po kateri je višina izplačila določena, ter obrazložitev ukrepov, s katerimi bodo odstopanja odpravljena.« Obrazložitev: Komisija za nadzor javnih financ Državnega zbora je na 12. nujni seji dne 8. 6. 2011 po točki Problematika izplačil regresov v podjetjih v večinski lasti sprejela več sklepov. Med sprejetimi sklepi je tudi sklep, s katerim priporoča Agenciji, da na podlagi Priporočil Vlade Republike Slovenije v zvezi z omejitvijo plač in osebnih prejemkov zaposlenih v javnih podjetjih in gospodarskih družbah, ki opravljajo gospodarske javne službe in gospodarskih družbah, ki so v stoodstotni lasti države, njihovih odvisnih (hčerinskih) družbah ter vseh nadaljnjih odvisnih družbah (družba vnukinja itd.) ter gospodarskih družbah v direktni ali indirektni večinski lasti Republike Slovenije, od organov vodenja in nadzora omenjenih gospodarskih družb zaradi gospodarske krize, pomoči ali dokapitalizacij s strani Republike Slovenije in slabših rezultatov poslovanja od pričakovanih v skladu z omenjenimi priporočili rezultatov poslovanja od pričakovanih v skladu z omenjenimi priporočili oziroma cilji in pričakovanji Vlade oziroma Republike Slovenije kot lastnice, zahteva, da za leto 2012 sprejmejo varčevalne ukrepe in sicer, da ekonomskim razmeram ustrezno prilagodijo plačno politiko in s tem povezane regrese ter izredna plačila ob koncu leta ter da Agencija v primeru neupoštevanja varčevalnih ukrepov na naslednjih skupščinah posameznih družb ukrepa skladno s svojimi pristojnostmi. »10. Sprememba statuta družbe« 2.1. Statut se spremeni tako, da se doda nov 27.a. člen Statuta: 27.a. člen Posebne naloge Uprave Uprava mora zagotoviti, da Elektro Gorenjska, d.d. in vse pravne osebe, v katerih ima Elektro Gorenjska, d.d. obvladujoči položaj, poslujejo v skladu s pravili o upravljanju s tveganji in mora v zvezi s tem zlasti določiti natančno opredeljena, pregledna in dosledna notranja razmerja glede odgovornosti, ki zagotavljajo jasno razmejitev pristojnosti in nalog ter preprečujejo nastanek nasprotja interesov. Uprava mora odobriti in redno preverjati strategije in politike za ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, ter določiti načrt ukrepov in postopkov za upravljanje s tveganji. Uprava mora organizirati poslovanje družbe in tekoče voditi poslovne knjige, poslovno dokumentacijo in druge administrativne oziroma poslovne evidence, tako da je mogoče kadar koli preveriti, ali posluje v skladu s pravili upravljanju s tveganji. Uprava je dolžna upoštevati Kodeks upravljanja družb v državni lasti in Smernice poročanja družb s kapitalskimi naložbami države ter Priporočila Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS oziroma priporočila Vlade RS.« 2.2 Statut se spremeni tako, da se pri 39. členu statuta v prvem stavku dodajo alineje kot sledi: Za prvo alinejo se doda alineja: »– dajati soglasja upravi pri določanju organizacije sistema notranjih kontrol« Za sedmo alinejo se dodata alineji: »– nadzirati primernost postopkov ter učinkovitost delovanja notranjih kontrol in notranje revizije – dajati soglasje k okvirnemu letnemu programu dela notranje revizije« 2.3 Statut se spremeni tako, da se pri 40. členu doda stavek: »Nadzorni svet ustanovi revizijsko komisijo.« 2.4 Statut se spremeni tako, da se v 48. členu statuta v drugem stavku doda alineja: »– o prodaji deležev ali dokapitalizaciji hčerinskih družb.« 2.5 Skupščina sprejme čistopis statuta družbe in pooblašča predsednika nadzornega sveta družbe, da podpiše čistopis statuta družbe. Obrazložitev: Republika Slovenija je naložila Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (Agencija), da pripravi, sprejme in se ravna po mednarodno uveljavljenih merilih upravljanja s kapitalskimi naložbami. Agencija je pripravila med drugim tudi dokumenta Kodeks upravljanja družb v državni lasti in Smernice poročanja. Vladi Republike Slovenije je prav tako predložila Strategijo upravljanja kapitalskih naložb RS (Strategija), katero bo obravnaval in potrdil Državni zbor Republike Slovenije. Na osnovi Strategije bo Agencija pripravila vsako leto Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb RS (Letni načrt) za naslednjo leto. V Strategiji in Letnem Načrtu bodo opredeljeni parametri, po katerih bo družbenik ovrednotil delo uprave in nadzornega sveta za posamezno leto. Agencija za upravljanje kapitalskih naložb in Vlada RS oblikujeta tudi priporočila za družbe, v katerih ima kapitalske naložbe RS. Razumna in utemeljena priporočila so dolžni organi vodenja in nadzora upoštevati ali pa obrazložiti, zakaj se priporočil ne morejo držati ali jih uveljaviti. Predlagamo, da družbeniki vzamejo predlagane parametre kot osnovo pri odločanju na naslednjih skupščinah in so ta merila podlaga za nagrajevanje vseh zaposlenih v družbi za uspešno delo v določenem poslovnem letu.
Elektro Gorenjska d.d., mag. Bojan Luskovec predsednik uprave

AAA Zlata odličnost