Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4105/11 , Stran 1866
Ob-4105/11
Na podlagi 16. člena Statuta delniške družbe Dana, tovarna rastlinskih specialitet in destilacija, d.d., Glavna cesta 34, Mirna, uprava družbe sklicuje
14. sejo skupščine
družbe Dana d.d., Glavna cesta 34, Mirna,
ki bo v sredo, 31. 8. 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe, Glavna cesta 34, Mirna. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa: Skupščina imenuje organe skupščine: – za predsednico skupščine se imenuje Marjanca Urbič, – za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Novak in Nataša Mejaš. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Ivan Žetko. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe Dana d.d. za leto 2010, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine Dana za leto 2010, s poročilom nadzornega sveta ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 2.1. Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31. 12. 2010 znaša 2.134.222,92 € in ostaja nerazporejen, o njegovi uporabi bo odločala skupščina v naslednjih poslovnih letih. 2.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe in nadzornega sveta in njima podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2010. 3. Imenovanje revizorja družbe. Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011 skupščina imenuje družbo Realinea, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Partizanska cesta 8, 1290 Grosuplje. 4. Sprememba statuta. Predlog sklepa: 4.1. Sprejme se dopolnitev statuta družbe kot sledi: Dopolni se prvi odstavek 5. člena, tako da se doda dejavnost »77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup«. 4.2. Sprejme se čistopis statuta družbe v predlagani vsebini. Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, ki so kot imetniki vpisani v delniško knjigo pri KDD konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na presečni dan 27. 8. 2011, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe na skupščini bo prispela na sedež družbe najkasneje štiri dni pred sejo skupščine, to je do vključno 27. 8. 2011. Pooblaščenci morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi veljavno pooblastilo (z navedbo pooblastitelja z EMŠO oziroma matično številko, točnim nazivom pooblaščenca oziroma matično številko in obsegom pooblastila). Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine v sedmih dneh pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, skupaj s predlogom sklepa in obrazložitvijo. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah. Celotno gradivo za skupščino skupaj s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki toči dnevnega reda, vključno z revidiranim letnim poročilom družbe Dana d.d. in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine Dana za leto 2010 ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe Dana d.d. na Mirni, Glavna cesta 34, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. Prijavljeni udeleženci skupščine so se dolžni pred začetkom skupščine vpisati v listo udeležencev in prevzeti glasovnice.
Dana d.d. Uprava družbe

AAA Zlata odličnost