Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4188/11 , Stran 1896
Ob-4188/11
Na podlagi 10.22. točke Statuta družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d., uprava družbe sklicuje
redno skupščino delničarjev družbe
DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 29. 8. 2011, ob 11. uri, na sedežu družbe, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. Skupščini bo prisostvoval notar Bojan Podgoršek. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma ter poročilom uprave o nakupu lastnih delnic. Seznanitev skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2010. 3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. 4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2011. Uprava družbe oziroma nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe: Ad 2/ Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma ter poročilom uprave o nakupu lastnih delnic. Skupščina se seznani s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2010. Ad 3/ a/ Bilančni dobiček v višini 7.387.990,93 EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe. b/ V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2010. Ad 4/ Za revidiranje računovodskih izkazov družbe DZS, d.d. se za leto 2011 imenuje revizijska družba Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi najpozneje do 25. 8. 2011. Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini osebno ali preko pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, in ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta je delničarjem na vpogled družbe v poslovnih prostorih družbe, na Dalmatinovi ulici 2 v Ljubljani, vsak delavnik, med 10. in 13. uro, v tajništvu uprave, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe (www.dzs.si). V primeru nesklepčnosti bo ponovljena skupščina istega dne, v istih prostorih in istim dnevnim redom, ob 13. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
DZS, založništvo in trgovina, d.d. Bojan Petan predsednik uprave

AAA Zlata odličnost