Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4144/11 , Stran 1883
Ob-4144/11
Uprava družbe Opalit, poslovne storitve d.d., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, na podlagi 6.3. člena Statuta sklicuje
9. skupščino delniške družbe Opalit,
poslovne storitve d.d., Poljanski nasip 6, Ljubljana,
ki bo v torek, dne 30. 8. 2011, ob 13. uri, v pisarni odvetnice Mojce Lukančič, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles. Predlog sklepa: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščina za predsednika skupščine imenuje Vesno Sodja. Skupščina za preštevalca glasov imenuje Iztoka Žaberla in Špelo Pavšič. Seji prisostvuje vabljeni notar. 2. Predložitev letnega poročila družbe za leto 2010. 3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2010. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2010. 4. Vložitev tožbe v skladu z 327. členom ZGD-1. Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: skupščina nalaga upravi, da najkasneje v 6 mesecih od dneva skupščine vloži odškodninsko tožbo proti Juretu Prebilu zaradi škode povzročene s sklenitvijo pogodb in aneksov z družbo TP Consulting d.o.o., s katerimi je v letu 2007 prenesel 65.294 navadnih imenskih delnic izdajatelja družbe Iskra Mehanizmi d.d., ne da bi bila zanje plačana ustrezna kupnina. Obrazložitev: zaradi navedenih prenosov delnic izdajatelja družbe Iskra Mehanizmi d.d. ima družba za preko 1.400.000,00 EUR odprtih obveznosti, ki jih ne more poravnati, saj je Jure Prebil prenesel še edino preostalo premoženje družbe na svojo družbo, ne da bi družba Opalit Poslovne storitve, d.d. za to prejela ustrezno kupnino. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, osebno ali njihovi pooblaščenci. Gradivo za skupščino bo delničarjem posredovano po pošti po prejemu pisne zahteve za posredovanje gradiva. V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino prisotnega zastopanega kapitala.
Opalit, poslovne storitve, d.d.

AAA Zlata odličnost