Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4125/11 , Stran 1874
Ob-4125/11
Na podlagi 35. člena Statuta delniške družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
15. zasedanje skupščine
delniške družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d.,
ki bo v torek, 30. 8. 2011, ob 11. uri, na sedežu družbe, v poslovnih prostorih uprave družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d., Topolšica 77, 3326 Topolšica. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Predlog sklepa: 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se izvoli za predsedujočega skupščine odvetnika Stanislava Rozensteina. Imenuje se verifikacijska komisija, v sestavi Irena Žgank kot predsednica in Alenka Slatnar ter Nataša Koren kot preštevalki glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko Gabrilo iz Žalca. 2. Predstavitev letnega poročila družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. za poslovno leto 2010 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010; razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Predlog sklepov: 2.1. Skupščina družbe se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2010. Delničarji se seznanijo s prejemki uprave in članov organa nadzora v letu 2010. Skupščina družbe se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila ter o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010. 2.2. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina: 2.2.1. Potrdi in odobri delo uprave družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. in ji podeljuje razrešnico. 2.2.2. Potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. in mu podeljuje razrešnico. 3. Predlog za uporabo bilančnega dobička. Predlog sklepa: 3.1. Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe se preneseni čisti dobiček iz preteklih let, ki znaša 241.558,70 EUR, skladno s 64. in 230. členom ZGD-1 uporabi za pokrivanje izgube poslovnega leta 2010, v višini 161.256,38 EUR, ostanek dobička, v višini 80.302,32 EUR, pa ostane nerazporejen. 4. Dopolnitev dejavnosti družbe Predlog sklepa: 4.1. Dejavnost družbe se dopolni z naslednjimi dejavnostmi: 35.119 Druga proizvodnja električne energije 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 55.300 Dejavnost avtocampov, taborov 85.590 Drugje neuvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanja 93.130 Obratovanje fitnes objektov 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost 96.040 Dejavnosti za nego telesa 5. Dopolnitev Statuta družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. Predlog sklepa: 5.1. Sprejmejo se dopolnitve Statuta družbe, in sicer: 5.1.1. Dopolni se besedilo 4. člena Statuta in se v novem besedilu glasi: Dejavnost družbe je: 35.119 Druga proizvodnja električne energije 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 55.300 Dejavnost avtocampov, taborov 56.101 Restavracije in gostilne 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati 56.103 Slaščičarne in kavarne 56.104 Začasni gostinski obrati 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 56.290 Druga oskrba z jedmi 56.300 Strežba pijač 64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 79.110 Dejavnost potovalnih agencij 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 85.590 Drugje neuvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanja 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti 93.130 Obratovanje fitnes objektov 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost 96.040 Dejavnosti za nego telesa. 6. Sprejem in potrditev čistopisa Statuta družbe. Predlog sklepa: 6.1. Na podlagi dopolnitve dejavnosti družbe in skladno s sprejetimi dopolnitvami Statuta družbe v okviru točke 5., se sprejme in potrdi čistopis Statuta družbe. 7. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: 5.1. Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2011 imenuje EBIT d.o.o., Velenje. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini in ostale pravice delničarjev Na skupščini imajo pravico do udeležbe in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD–Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana, konec 4 dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj do konca 4 dne pred zasedanjem skupščine. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine. Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če delničar, v 7 dneh po objavi sklica skupščine, pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno s 305. členom ZGD-1. Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d., in sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda skupščine se glasuje z glasovnicami, razen o prvi točki. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz sodnega registra. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2010, revidirane računovodske izkaze družbe, poročilo o delu nadzornega sveta za leto 2010 ter predlog dopolnitev statuta družbe, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d., Topolšica 77, 3326 Topolšica, in sicer vsak delavnik, od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Naravno zdravilišče Topolšica d.d. Uprava

AAA Zlata odličnost