Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4119/11 , Stran 1871
Ob-4119/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. točke Statuta delniške družbe Elmont Bled d.d., Bled, sklicujem
15. redno skupščino
družbe Elmont Bled, d.d.,
ki bo v torek, 30. 8. 2011, ob 10. uri, v prostorih družbe, Sp. Gorje 3a. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje predsednika in dveh preštevalcev glasov ter določitev notarja. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se imenuje Kersnik Ladislav. Za preštevalca glasov se imenujeta Jože Legat in Golja Neda. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Braniselj Erika. 2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: A) Bilančni dobiček družbe v višini 612520,44 € je oblikovan iz prenesenega dobička preteklih let, revalorizacijskega popravka tega dobička in iz čistega dobička poslovnega leta 2010 ostane nerazporejen. B) Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2010. Upravi in članom nadzornega sveta se v smislu 294. člena ZGD podeli razrešnica. Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure, od objave sklica do dneva skupščine. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti skladno z zakonom in podano v pisni obliki. Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot 15% vseh glasov. Če skupščina ob objavljeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 13. uri, v istih prostorih. Na ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Pravico udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani pri KDD kot imetniki delnic na 25. 8. 2011. Vse delničarje oziroma njihove pooblaščence, ki se nameravajo udeležiti skupščine družbe, vljudno prosimo, da svojo udeležbo predhodno pisno javijo v tajništvo družbe in sicer najkasneje tri dni pred pričetkom skupščine. Nenajavljeni delničarji ne bodo imeli pravice udeležbe na skupščini. Delničarji lahko sporočijo na sedež družbe pisne predloge za dopolnitev dnevnega reda in nasprotnih predlogih v osmih dneh od objave sklica.
Elmont Bled d.d. uprava direktor Janez Žnidar

AAA Zlata odličnost