Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4128/11 , Stran 1876
Ob-4128/11
Izvršni direktor družbe TU FIN, d.d., Dunajska 156, Ljubljana, sklicuje
skupščino družbe,
ki bo dne 30. 8. 2011, ob 15. uri, na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih organov. Predlog sklepa št.1: za predsednika skupščine se imenuje Saša Koštial in za preštevalko glasov Petra Hvastja Konaković. Ugotovi se, da je na skupščini prisoten vabljeni notar in revizor iz revizijske družbe KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana. 2. Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe TU FIN, d.d. za leto 2010 in letnega poročila za skupino TU FIN za leto 2010. Skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe TU FIN, d.d. za leto 2010 in letnega poročila skupine TU FIN za leto 2010. 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v letu 2010, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za leto 2010. Predlog sklepa št.3.1: na predlog upravnega odbora, bo o uporabi bilančnega dobička družbe, ki po stanju na dan 31. 12. 2010 znaša 501.271,00 EUR, odločeno v naslednjih poslovnih letih. Predlog sklepa št.3.2: skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2010, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2010 na 20. strani, v točki 2.2.18 v poglavju 2.2. Priloge k računovodskim izkazom. Predlog sklepa št.3.3: na predlog upravnega odbora skupščina podeljuje članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju družbe razrešnico za poslovno leto 2010. 4. Imenovanje revizorja za leto 2011. Predlog sklepa št.4: na predlog upravnega odbora skupščina imenuje za pooblaščenega revizorja družbe TU FIN, d.d. za leto 2011, revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana. Informacije za delničarje Dostopnost gradiva za skupščino Vsa gradiva za skupščino (sklic skupščine, z dnevnim redom in s predlogi in utemeljitvami sklepov, letni poročili za leto 2010 in Poročilo upravnega odbora po 3. odstavku 285. člena ZGD-1), so delničarjem na vpogled v poslovnih prostorih družbe od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak delovnik, od 10. do 12. ure, ter od 14. do 15. ure. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine zahtevajo uvrstitev dodatne točke na dnevni red. Svoji pisni zahtevi morajo priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo pravočasno podane in utemeljene zahteve, skupno s čistopisom novega dnevnega reda objavila na enak način, kot je objavila sklic skupščine. Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov, ki jih pošlje družbi po pošti. Uprava družbe bo delničarjev predlog sklepa objavila na način iz 296. člena ZGD-1, če ji bo delničar poslal razumno utemeljen predlog v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa organov vodenja in nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji so v izvrševanju svoje pravice do obveščenosti, v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 upravičeni na skupščini postavljati vprašanja in zahtevati dodatna pojasnila in podatke, če je to potrebno za presojo dnevnega reda skupščine. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo svojo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred skupščino (presečni dan), to je do vključno 26. 8. 2011 in, ki svojo udeležbo pisno prijavijo s pošto, ki mora prispeti na sedež družbe do konca navedenega presečnega dne. Vsak delničar, ki je veljavno prijavil svojo udeležbo na skupščini, lahko imenuje svojega pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblaščenec se mora izkazati s predložitvijo pisnega pooblastila, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo mora vsebovati lastnoročni podpis delničarja, fizične osebe, oziroma pri delničarjih, pravnih osebah, lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig/pečat, če ga pravna oseba uporablja. Udeleženci skupščine so se dolžni izkazati z ustreznim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi evidentiranja udeležencev skupščine in potrditve udeležbe na seznamu prisotnih delničarjev.
TU FIN, finančne naložbe, d.d. Izvršni direktor

AAA Zlata odličnost