Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4189/11 , Stran 1897
Ob-4189/11
Na podlagi določil 29. člena Statuta Družbe za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d., Goreljek 103, 4274 Zgornje Gorje, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 29. 8. 2011, ob 10. uri, v prostorih Šport hotela Pokljuka, Goreljek 103, 4274 Zgornje Gorje, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalki glasov pa Darinka Cvenkel in Marjeta Zatler. Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notarka Nevenka Tory. 2. Sprejem zaključnega računa družbe za leto 2010 ter poročil direktorja in nadzornega sveta o delu družbe v letu 2010, seznanitev delničarjev s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2010 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: skupščina je sprejela zaključni račun družbe za leto 2010 ter poročili direktorja in nadzornega sveta o delu družbe v letu 2010. Skupščina se je seznanila s prejemki članov organov vodenja v letu 2010. Upravi in nadzornemu svetu se podeljuje razrešnica za njuno delo v letu 2010. 3. Sprejem statuta družbe, s katerim se nadomesti veljavni statut ter sprejem prečiščenega besedila statuta družbe. Predlog sklepa: sprejme se statut družbe, s katerim se nadomesti veljavni statut in prečiščeno besedila statuta družbe. 4. Ugotovitveni sklep o prenehanja mandata dosedanjega člana zaradi odstopa in sprejem sklepa o imenovanju novega člana nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da je zaradi odstopa prenehal mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta Francu Kramarju. Namesto njega se za nadomestnega člana nadzornega sveta imenuje Mihael Cesar, Ajdovska cesta 1, Bohinjska Bistrica, za mandat do izteka mandata ostalih članov nadzornega sveta. 5. Imenovanje revizorja za leto 2011 Predlog sklepa: za revizorja za leto 2011 se imenuje revizijsko družbo GSS revizijska družba d.o.o., Senožeti 89, 1262 Dol pri Ljubljani. 6. Določitev sejnin in plačil za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: V skladu s priporočili za odločanje o sejninah in plačilih za člane nadzornih svetov Agencije za upravljaje kapitalskih naložb Republike Slovenije se določijo sejnine in plačila za opravljanje funkcije v višini: 1. Sejnine – za vse člane nadzornega sveta se določi sejnina v višini 75,00 € bruto. Sejnina članom nadzornega sveta ne pripada, če so v poslovnem letu že prejeli sejnine, ki dosegajo 50% višine plačila za opravljanje funkcije. 2. Plačilo za opravljanje funkcije – plačilo za opravljanje funkcije v višini 3.000,00 € bruto letno. Posameznim članom pripada ustrezna mesečna akontacija plačila vsak mesec, v katerem dejansko opravljajo funkcijo člana nadzornega sveta. 3. Doplačilo za posebne naloge – doplačilo za opravljanje funkcije predsednika v višini 50% plačila za opravljanje funkcije. Gradiva za skupščino s predlogi sklepov so delničarjem na vpogled v poslovnem prostoru družbe, Metelkova 7, 1000 Ljubljana, tri dni po objavi sklica skupščine, vsak delavnik, od 9. do 11. ure. Delničarji, katerih skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa in obrazložitev. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine, se objavijo in sporočijo na način, določen v 296. členu ZGD-1. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda, ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d. Ivan Novak direktor

AAA Zlata odličnost