Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4131/11 , Stran 1876
Ob-4131/11
Na podlagi Statuta delniške družbe Tovarne transportnih naprav d.d., Podskrajnik 17, 1380 Cerknica, z dne 19. decembra 1996, uprava družbe TTN Tovarne transportnih naprav d.d. vabi delničarje na
14. skupščino družbe
Tovarne transportnih naprav d.d.,
ki bo v torek, 30. 8. 2011, ob 8. uri, v prostorih uprave na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti notarke ter izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: skupščina imenuje delovno predsedstvo v sestavi: predsednica Helena Rajk in dve preštevalki glasov, Barbara Mlakar in Kaja Pakiž. 2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju za poslovno leto 2010 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2010. 3. Sklepanje o uporabi dobička in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: celoten bilančni dobiček 9.528,78 € se razporedi na preneseni dobiček, o katerega uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih. Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2010. 4. Imenovanje članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: za člane nadzornega sveta se izvoli Heleno Rajk in Polono Pakiž kot predstavnici delničarjev. Svet delavcev je imenoval Branislava Šivca kot predstavnika delavcev v nadzornem svetu. Mandat dosedanjim članom nadzornega sveta poteče 28. 8. 2011. Novi člani nadzornega sveta nastopijo mandat z dnem 29. 8. 2011, za dobo štirih let. Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v dvorano. Delničar oziroma njegov pooblaščenec se lahko udeleži skupščine oziroma uresničuje glasovalno pravico na skupščini pod pogojem, da se najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine prijavi za udeležbo na skupščini. Prijave lahko neposredno odda v tajništvu družbe ali pošlje po pošti na naslov družbe. Prijava se šteje za pravočasno, če jo je delničar oddal priporočeno po pošti, najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Delničarje kot tudi pooblaščence prosimo, da se na dan zasedanja skupščine javijo v tajništvu najmanj 30 minut pred začetkom skupščine, zaradi podpisa liste prisotnih in prevzema glasovalnih lističev. Gradivo in predlogi sklepov skupščine po tem dnevnem redu je na voljo v tajništvu, na sedežu družbe, dan po objavi zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure.
Tovarna transportnih naprav d.d. uprava Viktor Pakiž

AAA Zlata odličnost