Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Št. 87/11 Ob-4122/11 , Stran 1873
Št. 87/11 Ob-4122/11
Na podlagi določil 6. točke veljavnega Statuta delniške družbe Integral Lendava d.d., uprava družbe sklicuje
18. redno sejo skupščine
delniške družbe Integral Lendava d.d. Industrijska ul. 1, 9220 Lendava,
ki bo v torek, 30. 8. 2011, ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Lendavi, Industrijska ul. 1, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine. Uprava družbe in nadzorni svet predlata v sprejem naslednji sklep: Ugotovi se navzočnost na skupščini. Za predsedujočo se imenuje Ano Horvat. Skupščino se obvesti, da na seji prisostvuje vabljena notarka Marija Zag-Gyöfi. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2010, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila. Uprava družbe in nadzorni svet predlagata v sprejem naslednji sklep: skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe Integral Lendava d.d., za poslovno leto 2010. 3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube. Uprava družbe in nadzorni svet predlagata v sprejem naslednji sklep: ugotovi se, da znaša bilančna izguba za poslovno leto 2010, 164.869,02 EUR in se v celoti pokriva iz zmanjšanja kapitalskih rezerv. 4. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2010. Uprava družbe in nadzorni svet predlagata v sprejem naslednji sklep: podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe Integral Lendava d.d. za poslovno leto 2010. 5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Nadzorni svet predlaga v sprejem naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2011 se imenuje revizijsko družbo Auditor d.o.o., Ptuj. 6. Vprašanja delničarjev Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in pisno prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1C objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1C ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1C. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi oziroma sporoči na način iz 298. člena ZGD-1C, le če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. člena ZGD-1C in bodo razumno utemeljeni. Vpogled v gradivo Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, v tajništvu družbe. Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1C.
Integral Lendava d.d. Uprava

AAA Zlata odličnost