Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Št. 05/2011 Ob-4166/11 , Stran 1890
Št. 05/2011 Ob-4166/11
Na osnovi 6. člena Statuta družbe Izletnik Celje d. d., Aškerčeva ulica 20, Celje, sklicuje uprava družbe
15. redno sejo skupščine
Izletnik Celje d. d., Celje.
Dnevni red za 15. redno sejo skupščine družbe Izletnik Celje d.d., ki bo dne 29. 8. 2011, ob 15. uri, na sedežu družbe v sejni sobi na AP Celje. 1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja. Predlog sklepa (predlagatelj uprava): Skupščina izvoli predsednika skupščine Vekoslava Šketa in dve preštevalki glasov: Anico Vojkovič in Brigito Rančigaj ter ugotovi, da seji prisostvuje povabljena notarka, Katja Fink iz Celja. 2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine. Vodstvo seje prevzame izvoljeni predsednik skupščine, ki ugotovi sklepčnost. 3. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o poslovanju Izletnika Celje d. d. za leto 2010. Predlog sklepa (predlagatelja uprava in nadzorni svet): skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o poslovanju Izletnika Celje d. d. za leto 2010. 4. Obravnava in odločanje o razporeditvi bilančnega dobička za leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa (predlagatelja uprava in nadzorni svet): a) Skupščina sprejme sklep, da na osnovi 230. člena Zakona o gospodarskih družbah bilančni dobiček za leto 2009, ki je bil ugotovljen v višini 926.392 EUR, ter na osnovi sklepov uprave in nadzornega sveta popravljen za vrednost slabitve posojil, danih družbam v skupini in izven nje, in znaša 20.012 EUR, ter bilančni dobiček za leto 2010 v višini 7.434 EUR, skupaj v višini 27.446 EUR, ostaneta nerazporejena. b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta za leto 2010 in jima podeljuje razrešnico. 5. Imenovanje revizorja za leto 2011. Predlog sklepa (predlagatelj nadzorni svet): skupščina imenuje za leto 2011 revizorja KPMG Slovenija iz Ljubljane.
Izletnik Celje d. d. direktor podjetja Darko Šafarič dipl. ekon.

AAA Zlata odličnost