Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4118/11 , Stran 1871
Ob-4118/11
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Polzela-Delnica, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1) sklicujem
zasedanje skupščine
delniške družbe Polzela-Delnica, d.d.,
v sredo, 31. 8. 2011, ob 14. uri, v sejni sobi družbe Polzela d.d., na sedežu družbe, Polzela 171, 3313 Polzela. Predlog dnevnega reda in predlogi sklepov, ki jih delničarjem predlagata uprava in nadzorni svet: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: direktor družbe bo začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev. Na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsednico skupščine izvoli Nevena Tea Gorjup in za preštevalki glasov Vera Drobež in Danica Ribič. Seji bo prisostvoval vabljen notar Srečko Gabrilo. 2. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa št. 2.1: Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 ter revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2010, s poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročil, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010 in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010. Predlog sklepa št. 2.2: V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in jima podeljuje razrešnico. 3. Predlog za sprejem novega prečiščenega besedila statuta družbe Polzela-Delnica d.d. Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep, da se v celoti črta dosedanje besedilo statuta družbe Polzela-Delnica d.d. in se nadomesti z novim prečiščenim besedilom statuta v vsebini, ki je predloženo kot sestavni del gradiva za zasedanje skupščine in s katerim se izvede uskladitev statutarnih določil z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-C, Uradni list RS, št. 42/09). Za podpis novega prečiščenega besedila statuta se pooblasti predsednika skupščine. Novo prečiščeno besedilo statuta prične veljati z dnem vpisa v sodno-poslovni register. 4. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu skupščine. Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep, da se v celoti črta dosedanje besedilo Poslovnika o delu skupščine in sprejme novo prečiščeno besedilo Poslovnika o delu skupščine, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine ter potrjuje čistopis Poslovnika o delu skupščine. 5. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizijska hiša Abeceda – Revizijska družba d.o.o., Stanetova ulica 22, 3000 Celje. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme njihovo pisno prijavo najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 27. avgusta 2011, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 27. avgusta 2011. Delničarji in pooblaščenci posredujejo pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko na naslov: Polzela-Delnica d.d., Polzela 171, 3313 Polzela. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer najmanj 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Kolikor skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, uprava v skladu z določili statuta družbe, sklicuje ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 14.30 uri, z istim dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Gradivo Gradivo za skupščino, ki vsebuje revidirano letno poročilo družbe, revidirane računovodske izkaze družbe in konsolidirane računovodske izkaze družbe, informacijo o prejemkih članov vodenja in nadzora družbe v poslovnem letu 2010 ter poročilo nadzornega sveta o spremljanju poslovanja družbe v poslovnem letu 2010, besedilo novega prečiščenega besedila statuta in poslovnika o delu skupščine ter obrazložene predloge sklepov, bo na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe Polzela-Delnica d.d. v Polzeli, Polzela 171, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, in sicer od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine z utemeljitvijo predlaganih sklepov in spremembe ter dopolnitve statuta in prečiščeno besedilo statuta so objavljeni tudi na spletni strani družbe, www.polzela.com. Udeležence skupščine prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi, razen predloga k točki 5 dnevnega reda, morajo biti obrazloženi.
Polzela-Delnica, d.d. uprava – direktor Franc Ogris

AAA Zlata odličnost