Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4102/11 , Stran 1864
Ob-4102/11
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje, sklicuje uprava družbe
17. skupščino
delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje,
ki bo v sredo, 31. 8. 2011, ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu družbe Tomšičeva 9, v Kočevju. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov, notarja in zapisnikarja. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Tomo Jarni, za preštevalki glasov Milena Klun in Sabina Grišin, za notarja in zapisnikarja pa notarka Nina Češarek. 2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe Melamin d.d. Kočevje, in sicer ob seznanitvi z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2010, ter podelitev nagrad članom nadzornega sveta. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov: 1. Skupščina podeljuje razrešnico upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2010. 2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2010. 3. Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31. 12. 2010 v višini 3.189.630,26 EUR se ne razporedi. 4. Nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov preteklega leta izplača nagrada v skupni bruto višini 10.015,00 EUR v razmerju sejnin. Nagrada se izplača v roku tridesetih dni po seji skupščine. 3. Imenovanje revizorja za leto 2011. Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revizorja družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8, Ljubljana. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno prijavijo svojo udeležbo tako, da družba prijavo prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 27. 8. 2011 (presečni dan). Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@melamin.si. Predlogi delničarjev: Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@melamin.si. Vpogled v gradivo s predlogi sklepov in obrazložitvijo točk dnevnega reda Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v splošnem kadrovskem sektorju vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 8. do 12. ure. Gradivo za skupščino je objavljeno in delničarjem dostopno na spletni strani družbe, www.melamin.si. Pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora uprava na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1, so dostopne na spletni strani družbe: www.melamin.si. Način glasovanja Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno družbi najkasneje ob začetku zasedanja skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno pri družbi. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti: skupscina@melamin.si in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Udeležence skupščine prosimo, da se prijavijo v sejni sobi na sedežu družbe pol ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo vpisali na seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeli glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini. Skupno število vseh izdanih delnic družbe Melamin d.d. Kočevje (z oznako MKOG) je na dan sklica skupščine 349.913. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz delnic je 349.913.
Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje direktor družbe Srečko Štefanič, univ. dipl. kem.

AAA Zlata odličnost