Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Št. 4300-0008/2011-4 Ob-4175/11 , Stran 1842
Št. 4300-0008/2011-4 Ob-4175/11
Občina Slovenske Konjice na podlagi Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 29/10), Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 38/10), Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja lokalnih cest ter drugih prometnih površin v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 55/10) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe za opravljanje rednega vzdrževanja lokalnih cest ter drugih prometnih površin v Občini Slovenske Konjice
Naročnik: Občina Slovenske Konjice. Predmet koncesije: predmet koncesije je izvajanje lokalne gospodarske javne službe za opravljanje rednega vzdrževanja lokalnih cest ter drugih prometnih površin v Občini Slovenske Konjice. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga. Cilji, ki jih zasleduje koncedent 1. Koncesionar bo moral v obdobju trajanja koncesije (15 let) skrbeti za redno vzdrževanje občinskih lokalnih cest v skladu z zakonom in odlokom občine. 2. Vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad voziščem lokalnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa. Pravne podlage: – Zakon o javno zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), – Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), – Zakona o cestah /Zces-1/ (Uradni list RS, št. 109/10), – Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/ (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11), – Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 38/10), – Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja lokalnih cest ter drugih prometnih površin v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 55/10), – Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 29/10), – Tehnični pravilnik o standardu vzdrževanja in obnovah lokalnih cest in javnih poti (Uradni list RS, št. 55/10 in 58/11). 1. Izdelava vloge Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji, in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko svojo vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za oddajo prijave. 2. Pogoji za pravilnost vloge Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne vloge. Veljavne bodo tiste vloge, ki bodo pravočasne in popolne. Vloga je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene v razpisu. Vloga je popolna: – če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje, – če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve, – če je popolna glede na besedilo javnega razpisa. 3. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo: vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktnih osebah: Andraž Mlaker, tel. 03/757-33-93, e-pošta: andraz.mlaker@slovenskekonjice.si in Branko Sovič, tel. 03/757-33-72, e-pošta: branko.sovic@slovenskekonjice.si. 4. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo vloge spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki "dopolnila" objavljena na spletni strani Občine Slovenske Konjice: www.slovenskekonjice.si. Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo vloge, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo vloge. 5. Način, kraj in čas oddaje vloge Ponudniki morajo svoje ponudbe osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku, v zaprti ovojnici, na naslov Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice. Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis »Koncesija za vzdrževanje cest.« Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja. Vloge je potrebno oddati najkasneje do 13. 9. 2011, do 12. ure. 6. Rok trajanja koncesije: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas, in sicer za dobo 15 let. 7. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba. Uporabljena bodo naslednja merila: – ponujena cena oziroma nadomestilo za izvajanje koncesije, – izkušnje v zvezi z izvajanjem primerljivih del. 8. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo. Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje rešitve in predloge. Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo (po potrebi) med seboj primerjal predložene rešitve. Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga. Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih ponudb bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika. 9. Koncesijska pogodba Izbrani ponudnik je dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Slovenske Konjice: www.slovenskekonjice.si.
Občina Slovenske Konjice

AAA Zlata odličnost