Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4120/11 , Stran 1872
Ob-4120/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 10/08, 68/08, 42/09) in točke 7.3 Statuta Manufakture d.d., Nova Gorica, uprava družbe sklicuje
16. redno skupščino
družbe Manufaktura d. d., Sedejeva ulica 6, Nova Gorica,
ki bo v četrtek, dne 15. 9. 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe, Sedejeva ulica 6, Nova Gorica, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa: imenuje se predlagane kandidate za predsednika skupščine in verifikacijsko komisijo. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Andreja Cajhen. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za leto 2010 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2010 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: a) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2010. b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa: Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2010 znaša 350.935,00 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 341.185,00 EUR in čistega poslovnega izida iz leta 2010 v višini 9.750 EUR, se uporabi: – Del bilančnega dobička v višini 47.109,20 se izplača delničarjem v obliki dividend. Na vsako delnico se izplača 0,40 EUR dividende v bruto znesku. Dividenda se izplača delničarjem, ki so kot lastniki vpisani pri KDD – Centralno klirinška depotna družba d.d., Ljubljana, na dan 11. 9. 2011. Dividende bodo izplačane najkasneje do 30. 11. 2011, na način, določen s sklepom uprave. – Del bilančnega dobička v višini 303.825,80 EUR ostane nerazporejen. 4. Sprejem sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic. Predlog sklepa: skupščina pooblašča direktorja družbe Manufaktura d.d. za dobo 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa dalje za nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni znesek (delež) z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10% osnovnega kapitala. Direktor družbe pridobiva lastne delnice po ceni, ki ne presega zneska 28,00 EUR za delnico in hkrati ni nižja od zneska 12,00 EUR za delnico. Direktor družbe lahko delnice odsvoji tretjim po povprečni nakupni ceni, povečani za stroške financiranja, in po predhodnem soglasju nadzornega sveta; ob istem pogoju (predhodno soglasje nadzornega sveta) pa lahko direktor družbe lastne delnice tudi umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. 5. Imenovanje revizorja računovodskih izkazov za leto 2010. Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2011 se imenuje revizijsko hišo IN-REVIZIJA d.o.o. Ljubljana, Tržaška cesta 134. Čas in kraj zasedanja Skupščina je sklicana za 15. 9. 2011, ob 13. uri, v upravnih prostorih družbe v Sedejevi ulici 6, v Novi Gorici. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se v roku pol ure od napovedanega pričetka skupščina ponovno sestane in je sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala. Prijava udeležbe Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki do konca 4. dne pred zasedanjem skupščine, t j. 11. 9. 2011 (presečni dan), v tajništvu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Uresničevanje pravice do obveščenosti na skupščini Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenost v skladu s 305. členom ZGD-I in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda. Dopolnitev dnevnega reda ter vložitev predlogov Delničarji lahko dopolnitev dnevnega reda ter predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v roku 7 dni, šteto od prvega naslednjega delovnega dne od dneva objave sklica, priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu družbe, skladno z 298. in 300. ali 301. členom ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/09). Skupščinsko gradivo Celotno skupščinsko gradivo je na vpogled vsak delovni dan, med 8. in 12. uro, v tajništvu družbe Manufaktura, Sedejeva ulica 6, Nova Gorica, v času od dneva objave v Uradnem listu RS do vključno dneva zasedanja skupščine.
Manufaktura d.d. Boris Tušar, direktor družbe

AAA Zlata odličnost